Articles

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาคฯ

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด จักษุวิทยา

ปีการศึกษา 2561

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตา (Cornea fellow)

-

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาชาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic fellow)

นายแพทย์หญิง รุ่งเกียรติ  จางไววิทย์ (โจ้) รพ.ราชเวช เชียงใหม่

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาชาต้อหิน (Glaucoma fellow)

แพทย์หญิง ชิดกานต์ พชรพงศกุล (ฟาง) รพ.ลำปาง

นายแพทย์ สุรพงษ์  ดีพอ (ต้อม) รพ.อุตรดิตถ์

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาชา จอรับภาพ (Retina fellow)

  1. แพทย์หญิง อรณิสา  นาเนรังสรรค์ (เทียน) ปีที่1
  2. แพทย์หญิง อทิตยา อภิวรรธกกุล (มิ้น) ปีที่1
  3. แพทย์หญิง ดาว ลือวัฒนานนท์ (ดาวรพ.แพร่ ปีที่2
  4. นายแพทย์ ไชยพศ พชระพงศกุล (เบิร์ด) รพ.อุตรดิษฐ์ ปีที่2