Articles

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจอตาและวุ้นตา

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจอตาและวุ้นตา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

(Fellowship Training in Retina and Vitreous)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา                           ประธานกรรมการ
  2. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร                           กรรมการ
  3. อ.นพ.ณวัฒน วัฒนชัย                                 กรรมการ
  4. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล                            กรรมการ

  5. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต                           กรรมการและเลขานุการ

 


คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2561) ***update

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2560)

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2559)

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา (ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ