Articles

CMV retinitis

 

หน่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส (CMV Retinitis)

 

หน่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัสให้การดูแลรักษาภาวะจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัสซึ่งมักเกิดใน ผู้ที่มีภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่  ผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทานในโรคภูมิแพ้เนื้อเยื่อตนเอง หรือในผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่นปลูกถ่ายไต ปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้การตรวจตาแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดบวกของ HIV

 

การรักษาจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส ประกอบไปด้วย

 1. การประเมินสภาพการมองเห็นด้วยการอ่านแผ่นป้าย Snellen หรือ ETDRS
 2. การขยายม่านตาด้วย 1% mydriacyl และ 10% phenylephrine
 3. การตรวจจอตาด้วยเครื่องตรวจจอตาแบบอ้อม (indirect ophthalmoscopy) หรือ ถ่ายรูปจอตา (fundus photography)
 4. การฉีดยาแกนซิโคลเวียร์เข้าวุ้นตา (intravitreous ganciclovir)
 5. การนัดมาตรวจตามตารางนัด
 6. การรักษาภาวะแทรกซ้อน

 

เนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยจอตาอักเสบจากไซโตเมกกาโลไวรัส ยังต้องอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์หน่วยจอตาและวุ้นตา และหน่วยยูเวียอักเสบอีกด้วย ดังนั้นคณาจารย์ผู้ให้การรักษาจึงประกอบไปด้วย

 1. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ
 2. รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์
 3. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
 4. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร
 5. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต
 6. อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย
 7. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

 

หมายเหตุ:

 1. การให้การบริการ เฉพาะวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เวลา 8.00-12.00 น.
 2. ผู้ป่วยทุกคนควรจะมีญาติมาส่งและเตรียมแว่นกันแดดมาด้วย เนื่องจากการขยายม่านตาจะทำให้ตามพร่ามัว สู้แสงไม่ได้ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 3. ถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีผลเลือดบวกของ HIV ควรมีผลการตรวจเลือด CD4 แนบมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาการรักษาและการนัดมาตรวจครั้งต่อไป