Articles

ห้องตรวจตาทั่วไป

 

ภาควิชาจักษุวิทยาแบ่งการทำงานออกเป็น 4 สาย โดยมีอ.ประจำสาย ดังนี้

 

สาย A:  อ.วินัย อ.ดํารงค์ อ.ณวัฒน์ อ.อัจฉรียา

สาย B:  อ.นภาพร อ.ภารดี อ.ลินดา อ.เหมือนพลอย

สาย C:  อ.สมสงวน อ.เกษรา อ.เจนจิต อ.ศักรินทร์ 

สาย D:  อ.ดิเรก อ.ประภัสสร อ.ธิดารัตน์ อ.วรพร อ.จุฬาลักษณ์

 

 

สายที่ให้บริการ และ อาจารย์ที่รับปรึกษา

 

จันทร์ B,D อ.ดิเรก  อ.ประภัสสร อ.ธิดารัตน์ อ.วรพร อ.จุฬาลักษณ์
อังคาร A,C อ.สมสงวน  อ.เกษรา อ.เจนจิต อ.ศักรินทร์
พุธ A,C อ.วินัย อ.ดำรงค์ อ.ณวัฒน์ อ.อัจฉรียา
พฤหัสบดี   (ไม่มี OPD ทั่วไป  รับ admit  และฉุกเฉิน)     อาจารย์สลับสายรับปรึกษา
ศุกร์ B,D อ.นภาพร อ.ภารดี  อ.อัจฉรียา อ.ลินดา อ.เหมือนพลอย

 

 

 

 
ห้องตรวจเบอร์ 7 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35748 หรือ (053) 935748  เวลา 8.00-16.30 น.
Update 29 December 2016***