Articles

ประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา

 

1.รศ.นพ.นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล          ประธานกรรมการ

2.รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา    รองประธานกรรมการ 

3.ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ           กรรมการ

4. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                  กรรมการ

5. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา           กรรมการ

6. รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์         กรรมการ

7. รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์   กรรมการ     

8. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร         กรรมการ

9. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต            กรรมการ

10. อ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา    กรรมการ

11. อ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา กรรมการ

12. อ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ          กรรมการ

13. อ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร   กรรมการ

14. อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย             กรรมการ

15. อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ       กรรมการ

16. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล          กรรมการ

17. พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นวรกูล    กรรมการ

18. นส.ธัญญารัตน์ ไชยชนะ          กรรมการและเลขานุการ 

 

 


 

QA NEWS

 

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจักษุวิทยา ที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE การนำเสนอผลงาน QA แบบโปสเตอร์ 28 พค. 47 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 5 (27 เมษายน 2547) 80.0% 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 6 (27 เมษายน 2548) 85.8% 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 7 (26 เมษายน 2549) 81.7% 
-รายงานการสัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา 9-10 กรกฎาคม 2549 
-รายงานการสัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา 4-5 มีนาคม 2550 
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 8  79.9% (27 เมษายน 2550)

 


รายละเอียดภายในภาควิชาฯ

 


 

นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาภาคฯ ปีการศึกษา 2556-2568***update 19 Dec 57

<แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาควิชาฯ>