Articles

Introduction to Clinical Medicine(ICM)

กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. สอนโดยการบรรยายทั้งชั้นปี เวลา 1.5 ชั่วโมง
  2. ฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 3 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
  3. อภิปรายซักถามจากอาจารย์ผู้สอน
  4. ศึกษาจากเอกสารคำสอนและเอกสารอ้างอิงท้ายบท

 

 

เนื้อหาคำบรรยาย

 

Downloadเอกสารการสอน