. . . .

about us

การดำเนินงานของมูลนิธิ

เขียนโดย Cancer Foundation

 

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

การจัดที่พักให้ผู้ป่วยและญาติ  ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือ ยังมีคนที่ฐานะยากจนอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจึงยิ่งลำบาก แม้จะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี แต่เมื่อถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ไกลบ้าน เนื่องด้วยเป็นโรคมะเร็ง จึงมีความทุกข์ทั้งกายและใจ และมักจะไม่มีเงินใช้จ่ายสำหรับที่พักกรณีที่ต้องรักษาต่อเนื่องชนิดผู้ป่วยนอก เช่นการรับการฉายรังสีที่ใช้เวลา 6 – 8 สัปดาห์

 ทางมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งได้ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการให้ที่พักแก่ผู้ป่วยและญาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 28 ปี จากการรับผู้ป่วยได้ปีละ 200 – 300 คน  ในปี พ.ศ. 2553 สามารถรับผู้เข้าพักได้ถึง 700 คน  ผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างอาคารให้รวม 5 อาคาร บนถนนเกาะกลาง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามวัดป่าเปอะ  บนเนื้อที่ 1ไร่ 3 งาน 34  ตารางวา

                อาคารเกษมอุดมผล สร้างโดยคุณสุทธิชัย  อุดมผล และ อาคารธารานุสรณ์ สร้างโดยคุณกว้าง  เรี่ยวเธียรชัย  แต่ละหลังรับผู้พักได้ 20 คน  

 

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มอาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร และห้องน้ำ ทำให้ผู้ป่วยสะดวกสบายมากขึ้น และในปี พ.ศ.2551 ได้สร้างอาคาร 3 ชั้นชื่ออาคารศรียุกต์  อุสสหตานนท์ รับผู้เข้าพักได้  60  คน สร้างโดยคุณสัณห์  อุสสหตานนท์  เพื่ออุทิศกุศลแก่คุณศรียุกต์  อุสสหตานนท์               

 

มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง ได้รับความช่วยเหลือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในการรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างบ้านพักและโรงพยาบาล รวมทั้งบริการอาหารกลางวัน  นอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็ง และบริจาคเป็นครั้งคราว มูลนิธิได้จัดกิจกรรม หารายได้เป็นระยะๆเพื่อได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพัก รวมทั้งให้เป็นค่าข้าวสาร อาหาร เครื่องดื่ม ค่ารถแก่ผู้ป่วย

                เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งมูลนิธิได้จัดบรรยายความรู้ในลักษณะการประชุมวิชาการและการผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์เป็นระยะๆ รวมทั้งจัดนิทรรศการและแจกเอกสาร

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแก่ผู้พักอาศัยโดยกลุ่มอาสาสมัครต่างๆอยู่เสมอ

เพื่อให้กิจการทางมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือดำรงอยู่ได้และสามารถพัฒนาขึ้นอีก จึงใคร่ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ โดยการบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิตของธนาคาร โดยแจ้งความจำนงตามแบบฟอร์มที่จัดขึ้น ด้วยสามารถเลือกบริจาคเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายของท่าน เพื่อให้เป็นประโยชน์ นำส่วนเกินของท่านมาเติมส่วนขาดของผู้ที่ยากจนและเจ็บป่วย ท่านจะได้สร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอ   กรรมการมูลนิธิขอขอบคุณน้ำใจของผู้บริจาคทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด และขอให้ท่านปราศจากความเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลอดจากโรคมะเร็ง

Saturday the 25th. . Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.