Font Size

Layout

Cpanel

ทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์เยี่ยมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และคณาจารย์ภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และทีมผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่มาเยี่ยมภาควิชาฯ

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆของภาควิชาฯ พร้อมกับรับฟังวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี 2560 ถึง 2564 ( IWISH ) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

ณ ห้องเรียนชั้น 2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

visitin2018