Font Size

Layout

Cpanel

อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน ) รุ่นที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้าน

อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน ) รุ่นที่ 1 ให้แก่แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.

pg1