Font Size

Layout

Cpanel

นักศึกษาแพทย์

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 1C

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 1C

ในกระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ  ออกฝึกปฏิบัติงานใน ,รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง

รพ.สต.บ้านกลาง, รพ.สต.ทาขุมเงิน และ รพ.สต.ขัวมุง

1C baankang 1C kuawmumg

                          รพ.สต.บ้านกลาง                                                                 รพ.สต.ขัวมุง

 

1C pasang 1C takumngen

               รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง                                                  รพ.สต.ทาขุมเงิน

 

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 12L

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 12L

ในกระบวนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 ออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่ทา , 

โรงพยาบาลแม่วาง , โรงพยาบาลเชียงดาว และ โรงพยาบาลฮอด

ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 1 เมษายน  2561

12L 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 10G

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 10G

ในกระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ  ออกฝึกปฏิบัติงานใน ,รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง

รพ.สต.แม่ปั๋ง, รพ.สต.ทาขุมเงิน และ รพ.สต.ขัวมุง

  ระหว่างวันที่  29 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2561

10G

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 11K

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 11K

ในกระบวนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 ออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่ทา , 

โรงพยาบาลแม่วาง , โรงพยาบาลเชียงดาว และ โรงพยาบาลฮอด

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์  - 4 มีนาคม 2561

11K

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 10H

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม 10H

ในกระบวนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 ออกฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแม่ทา , 

โรงพยาบาลแม่วาง , โรงพยาบาลเชียงดาว และ โรงพยาบาลฮอด

ระหว่างวันที่ 8 มกราคม -  4 กุมภาพันธ์  2561

 

10H maeta 10H maewang

                      โรงพยาบาลแม่ทา                                              โรงพยาบาลแม่วาง 

10H chiangdao 10H hod

                  โรงพยาบาลเชียงดาว                                               โรงพยาบาลฮอด