Font Size

Layout

Cpanel

พ.วช.217 (322217) : บทนำสุขภาพชุมชน 1

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน                                                                        คณะแพทยศาสตร์

พ.วช.217 (322217)  :  บทนำสุขภาพชุมชน 1                                                            2(1-3-2)

 

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา      þ บรรยาย      o  ปฏิบัติการ    þ  ฝึกปฏิบัติ  o  สหกิจศึกษา

 

การวัดและประเมินผล                þ    A-F         ¨   S/U             o     P

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2          

                                                                                                     

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

 ชุมชนกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ  ประชากรศาสตร์การแพทย์ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ การสื่อสารด้านสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

              

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  นักศึกษาสามารถ  

1.  อธิบายความหมายของชุมชน ตลอดจนปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่พบบ่อย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

2.  อธิบายความหมาย และองค์ประกอบของระบบสุขภาพ

3. อธิบายความหมาย หลักการและการประยุกต์ใช้การสร้างเสริมสุขภาพ  และประชากรศาสตร์การแพทย์

4. อธิบายระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ในปัจจุบัน

5. อธิบายหลักการการสื่อสารด้านสุขภาพ

6. อธิบายหลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

                                

                เนื้อหากระบวนวิชา                                                                                จำนวนชั่วโมง

                                                                                                          บรรยาย                  ฝึกปฏิบัติ

1. ชุมชนกับสุขภาพ

2

18

2. ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1

4

3. ระบบสุขภาพ

2

4

4. การสร้างเสริมสุขภาพ

2

4

5. ประชากรศาสตร์การแพทย์

2

4

6. ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

2

4

7. การสื่อสารด้านสุขภาพ

2

4

8. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2

3

รวม

15

45