Font Size

Layout

Cpanel

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน                                          คณะแพทยศาสตร

พ.วป. 605 (332605) : เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3                         4(1-9-2)

 

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา          บรรยาย                  ปฏิบัติการ              ฝึกปฏิบัติ                                สหกิจศึกษา

การวัดและประเมินผล                          A-F                         S/U                        P

 

เงื่อนไขที่ ต้องผ่านก่อน  :   นักศึกษาชั้นปีที่  6 คณะแพทยศาสตร์

 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับสูง การปรึกษาผู้มีความรูความชํานาญ ระบบสูงต่อผู้ป่วย ทีมสุขภาพและ

ผู้นำทีมสุขภาพ การให้คำแนะนำ ปรึกษาดานสุขภาพ ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การบริหารงานทั่วไปและการ

บริหารงานดานสุขภาพ การวิเคราะห์และใช้ประโยชนแหลงความรูทางดานสุขภาพ ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสราง

สัมพันธภาพ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย์ต่อชุมชน

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ

1. ให้บริการสุขภาพ และคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพแบบองค์รวมระดับสูง อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

2. อธิบายระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และระบบบริหารงานดานสุขภาพของประเทศ

3. วิเคราะห์บทความ ตลอดจนรายงานทางวิชาการดานสุขภาพ

 

เนื้อหากระบวนวิชา

จํานวน

ชั่วโมงบรรยาย

จํานวน

ชั่วโมงปฏิบัติการ

1. ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ

2

25

2. หลักการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานด้านสุขภาพ

2

22

3. อาชีวะเวชศาสตร

2

4

4. ทีมสุขภาพและการเป็นผู้นำที่มีสุขภาพ

2

24

5. การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ระดับสูง

4

16

6. การให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานครอบคลุม

2

8

7. การดูแลสุขภาพที่ บ้าน 3

-

6

8. การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย

-

6

9. ทักษะในการติดตอสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ภาพ 3

1

3

10. การให้คําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพ

-

9

11. การวิเคราะห์บทความ และรายงานทางวิชาการ

-

9

12. พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย์ต่อชุมชน

-

3

รวม

15

 

135