Font Size

Layout

Cpanel

พ.คพ. 505 (331505) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

พ.คพ. 505 (331505) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2                                                                 4 (2-6-2)

ลักษณะกระบวนวิชา   . þบรรยาย    o  ปฏิบัติการ  þ   ฝึกปฏิบัติ     o    สหกิจศึกษา

การวัดและประเมินผล    þA-F         o   S/U        o   P

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 โดยสมบูรณ์

                                                                                                                 

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

            การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับกลาง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพ ระบาดวิทยาคลินิก การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพต่อเพื่อนร่วมงาน การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การดูแลสุขภาพที่บ้าน

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :นักศึกษาสามารถ

  1. 1.อธิบายและปฏิบัติการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ในสภาพที่เป็นปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ระดับกลาง
  2. 2.อธิบายเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพ
  3. 3.อธิบายหลักการระบาดวิทยาคลินิกและสามารถทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  4. 4.สื่อสารและให้คำแนะนำต่อผู้ป่วยและญาติ
  5. 5.มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  6. 6.อธิบายและปฏิบัติ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชน
  7. 7.อธิบายและปฏิบัติในด้านการดูแลสุขภาพครอบครัวต่อเนื่อง

 

 

เนื้อหากระบวนวิชา                             จำนวนชั่วโมงบรรยาย และหรือชั่วโมงปฏิบัติการ/ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

บรรยาย

ปฏิบัติการ/ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

1.   การให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ระดับกลาง       

6

30

2.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และระบบประกันสุขภาพ 

3

9

3.  ระบาดวิทยาคลินิก       

6

21

4.  การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ   

9

30

5.  ทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ     

2

3

6.  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพต่อเพื่อนร่วมงาน 

2

3

7.   การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน     

2

9

8.  การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2   

-

15

รวม

30

120