Font Size

Layout

Cpanel

พ.พว.104 (329104) บทนำสุขภาพชุมชน 1

 

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์                      รหัสกระบวนวิชา พ.พว. 104 (329104)  

ชื่อกระบวนวิชา  ทักษะทางวิจัย 1     จำนวนหน่วยกิต  1(1-3-2)

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา   þ บรรยาย   o    ปฏิบัติการ      þ   ฝึกปฏิบัติ     o    สหกิจศึกษา

การวัดและประเมินผล               þ    A-F       ¨   S/U               o     P

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี

                                  

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

            หลักการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข หลักการวิจัยเชิงสำรวจการตั้งคำถามวิจัยและกำหนดหัวข้อวิจัย การทบการวรรณกรรม หลักการใช้สถิติเชิงพรรณนา การสำรวจปัญหาวิจัย 

         

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  

       เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถ

        1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข

        2. อธิบายความหมายและหลักการวิจัยเชิงสำรวจ

        3. ตั้งคำถามวิจัยและกำหนดหัวข้อวิจัย

        4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

        5. อธิบายและประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา