Font Size

Layout

Cpanel

ตารางการเรียนการสอน

 

ารางการเรียนการสอนกระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ (พ.วช. 322401)

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

download

 

             download-1459071 1920  กระบวนวิชาสุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ 

             download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 1C

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 2D

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 3A

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 4B

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 5l

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 6J

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 7G

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 8H

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 9E

           download-1459071 1920  สำหรับนักศึกษาแพทย์กลุ่ม 10F

 

pic4ccb395c9cf15