Font Size

Layout

Cpanel

พ.วช.401 (322401) : สุขภาพชุมชนและ สร้างเสริมสุขภาพ

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน                                                        คณะแพทยศาสตร์

พ.วช.401 (322401) : สุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ                                           4(1-9-2)

  

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา       Rบรรยาย        * ปฏิบัติการ     Rฝึกปฏิบัติ       * สหกิจศึกษา

การวัดและประเมินผล                 * RA-F           *  S/U             *  P

กรณีของกระบวนการวิชา Selected Topic    

                         **นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาทุกครั้ง

                         **นับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อการสําเร็จการศึกษาเพียงครั้งเดียว

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน     :  นักศึกษาชั้นปีที่  4 เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  4

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

    ฝึกปฏิบัติงานที่ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ศึกษาปัญหาสุขภาพของชุมชนทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขสุขภาพของชุมชนโดยการร่วมมือกับวิชาชีพต่างๆ และภาคประชาชน ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร และพัฒนาบทบาทของแพทย์ให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  : นักศึกษาสามารถ

 1.อธิบายระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 2.วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของประชาชนและเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 3.ทํางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ

 4.สื่อสารการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

 5.มีเจตคติและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ของแพทย์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 

 

 

เนื้อหากระบวนวิชา

จํานวนชั่วโมงบรรยาย

จํานวนชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติ

1.    การสํารวจภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ

2

-

2.   สภาวะสุขภาพวัยทํางานโรคจากการทํางานและสิ่งแวดล้อม

2

2

3.   สุขภาพวัยเด็ก

2

1

4.   การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

3

-

5.   การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

2

-

6.   หลักการและกลยุทธในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

2

-

7.   การออกแบบสร้างเสริมสุขภาพและการประเมินผล

2

-

8.   ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

-

28

9.   วิถีชีวิตชุมชนและการสํารวจภาวะสุขภาพชุมชน

-

21

10.  การสํารวจข้อมูลสุขภาพผู้สูงอาย

-

28

11.  วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและเขียนรายงาน

-

14

12.  การป้อนข้อมูลกลับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

-

6

13.  กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

-

28

14.  การนําเสนอข้อมูล

-

7

                                                                    รวม

15

135