Font Size

Layout

Cpanel

พ.วช.315 (322315) : บทนำสุขภาพชุมชน 2

ภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน                                                                                คณะแพทยศาสตร์  

รหัสกระบวนวิชา พ.วช.315 (322315)     ชื่อกระบวนวิชา  บทนำสุขภาพชุมชน 2     จำนวนหน่วยกิต  2(1-3-2)

โปรดระบุลักษณะกระบวนวิชา   þ บรรยาย   o    ปฏิบัติการ      þ   ฝึกปฏิบัติ     o    สหกิจศึกษา

การวัดและประเมินผล               þ    A-F       ¨   S/U               o     P

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

                                  

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

            การวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข จริยธรรมในการทาวิจัย การวัดการเกิดโรค รูปแบบการวิจัยทางระบาดวิทยา ชีวะสถิติ การแพทย์เชิงประจักษ์ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

         

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา  :  นักศึกษาสามารถอธิบาย

        1. ความหมาย และความสำคัญของการวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข

        2. หลักการทางด้านจริยธรรมในการทำวิจัย

        3. การวัดการเกิดโรคที่สำคัญ

        4. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาการระบาดที่สำคัญ

        5. การทดสอบทางสถิติ การประมาณค่าทางสถิติที่สำคัญ และการแปลผล

        6. หลักการของการแพทย์เชิงประจักษ์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

        7. หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและ พบบ่อย                   

 

           เนื้อหากระบวนวิชา             

                                                                                                   จำนวนชั่วโมงบรรยาย     จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ

               

  1. 1.การวิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข

1

2

  1. 2.จริยธรรมในการทำวิจัย

1

4

  1. 3.การวัดการเกิดโรค

2

4

  1. 4.รูปแบบการวิจัยทางวิทยาการระบาด

2

5

  1. 5.ชีวสถิติ

3

10

  1. 6.การแพทย์เชิงประจักษ์

3

10

  1. 7.อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3

10

รวม

                                                                    15

                                45