Font Size

Layout

Cpanel

หลักสูตรที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนที่รับผิดชอบ

สาขาที่ภาควิชาฯ ให้บริการ ได้แก่ 

เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) และระบาดวิทยา (Field Epidemiology)

การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ภาควิชาฯถูกจัดให้เป็นชั้นคลินิก ในขณะเดียวกันจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ทั้งในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

 

หลักสูตรที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนที่รับผิดชอบ ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์)

โดยมีกระบวนวิชาที่รับผิดชอบในปีการศึกษา 2559  6 กระบวนวิชา ได้แก่

  • ทักษะทางวิจัย 1 (พ.พว. 329104)
  • บทนำสู่สุขภาพชุมชน 1 (พ.วช. 322217)
  • บทนำสู่สุขภาพชุมชน 2 (พ.วช. 322315)
  • สุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ (พ.วช. 322401)
  • เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 (พ.วป. 332605)

 

ระดับปริญญาเอกจำนวน 1 หลักสูตร

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 

หลักสูตรที่ภาควิชาร่วมรับผิดชอบ (ร่วมสอน)จำนวน 2 หลักสูตร

               ระดับปริญญาโท (หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ภาควิชาฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน และการฝึกภาคสนามทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งการค้นคว้าด้วยตนเอง การทำวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์

wave-1817646 960 720