Font Size

Layout

Cpanel

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป้าหมายของภาควิชา

มุ่งเน้นให้ภาควิชาฯ เป็นหน่วยการศึกษาวิจัยชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

ในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์ชุมชน เชื่อมโยงการเรียนการสอนควบคู่การวิจัย

และบริการวิชาการให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพชุมชน รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นหน่วยงานชั้นนำในการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2562

 

นิยามศัพท์ของวิสัยทัศน์

ชั้นนำ               ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมอาเซียน

ศึกษาวิจัย         เน้นชุมชนเป็นฐาน (Area-Based) และสอดคล้องกับบริบทชุมชน การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการโดยการเผยแพร่ จัดอบรม การสนับสนุนวิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ (เช่น ระบบเฝ้าระวังโรงไฟฟ้าหงสา และระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ)

ปัญหาสุขภาพ 

1) ปัญหากลุ่มวัย (ผู้สูงอายุ วัยรุ่น วัยทำงาน) 

2) ประเด็นปัญหา (โรคเรื้อรัง โรคจากการทำงาน สิ่งแวดล้อม ภัยสุขภาพ)

3) พฤติกรรมสุขภาพ 

4) ภัยสุขภาพเร่งด่วนที่มีผลกระทบระดับประเทศและนานาชาติ

ชุมชน  ภาคเหนือ 8 จังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ แล้วแต่บทบาทหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย หรือการบริการวิชาการ

มาตรฐานสากล   ผลงานการศึกษาวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทของนานาชาติ

 

พันธกิจ

1. บริการการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และบัณฑิตศึกษาเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

2. บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ

4. พัฒนาการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ