หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
Doctor of Philosophy Program in Biochemistry

1. หลักสูตร ภาษาไทย
2. รูปแบบ

     หลักสูตร แบบ 2.1
             จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
             เป็นหลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
    หลักสูตร แบบ 2.2
             จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
             เป็นหลักสูตร 5 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปีการศึกษา
             สำหรับนักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย

    หลักสูตร แบบ 2.1 129,000 บาท
    หลักสูตร แบบ 2.2 215,000 บาท

4. โครงสร้างหลักสูตร
    แบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
             จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ก กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
       1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   6 หน่วยกิต
303811 พ.ชค. 811 ชีวเคมีระดับเซลล์   3 หน่วยกิต
303891 พ.ชค. 891 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 1   1 หน่วยกิต
303892 พ.ชค. 892 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 2   1 หน่วยกิต
303893 พ.ชค. 893 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 3   1 หน่วยกิต
              1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
              กระบวนวิชาเลือกบังคับ
303703 พ.ชค. 703 จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต
              กระบวนวิชาเลือก โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
303702 พ.ชค. 702 ชีวเคมีของมนุษย์   3 หน่วยกิต
303722 พ.ชค. 722 พื้นฐานของเมแทบอลิซึมในโรคทางพันธุกรรม   3 หน่วยกิต
303724 พ.ชค. 724 โมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์   3 หน่วยกิต
303741 พ.ชค. 741 โภชนศาสตร์ทางการแพทย์   3 หน่วยกิต
303743 พ.ชค. 743 พิษวิทยาเชิงโภชนาการ   3 หน่วยกิต
303744 พ.ชค. 744 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี   3 หน่วยกิต
303750 พ.ชค. 750 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต
303751 พ.ชค. 751 ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน   3 หน่วยกิต
303762 พ.ชค. 762 ชีวเคมีของฮีโมโกลบิน   3 หน่วยกิต
303763 พ.ชค. 763 ความก้าวหน้าทางชีวเคมีของโรคธาลัสซีเมีย   3 หน่วยกิต
303851 พ.ชค. 851 ชีวเคมีของการตายของเซลล์   2 หน่วยกิต
303852 พ.ชค. 852 หลักการสำคัญทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ   2 หน่วยกิต
303861 พ.ชค. 861 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี   3 หน่วยกิต
303862 พ.ชค. 862 การดัดแปลงและการย่อยสลายโปรตีน   2 หน่วยกิต
303871 พ.ชค. 871 หลักการโคลนระดับอณู   3 หน่วยกิต
303872 พ.ชค. 872 ชีวสารสนเทศศาสตร์   2 หน่วยกิต
303881 พ.ชค. 881 ชีวเคมีและอณูชีววิทยาของมะเร็ง   3 หน่วยกิต
303882 พ.ชค.882 เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับนาโน   2 หน่วยกิต
      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
            1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี  
            1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
ทั้งนี้ กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นกระบวนวิชาที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี
ข วิทยานิพนธ์
303898 พ.ชค. 898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   36 หน่วยกิต
. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
      1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
                    - ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกเรียนกระบวนวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในระดับปริญญาโท
                    - ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทที่ไม่ได้จบสาขาชีวเคมีโดยตรง จะต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาบังคับเลือกเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต
303821 พ.ชค. 821 โครงสร้างและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล    3 หน่วยกิต
303831 พ.ชค. 831 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางชีวเคมี เซลล์และอณูชีววิทยา   3 หน่วยกิต
303841 พ.ชค. 841 ชีวเคมีของโรค   3 หน่วยกิต
 
 
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่  การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
 4. นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ไม่เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ อาจให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
จ. การสอบประมวลความรู้
 1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินว่ามีพื้นความรู้นอกเหนือจากที่ทำวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  3.00
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
 4. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขา วิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
 1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง
 2. การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาของภาควิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer  review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง สาขาวิชาชีวเคมี (พ.ชค. 303…)

แบบ 2.2 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และผู้ที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี ตามข้อ 2.2.2.2


จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
       1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต
                     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   15  หน่วยกิต
303811 พ.ชค. 811 ชีวเคมีระดับเซลล์   3 หน่วยกิต
303821 พ.ชค. 821 โครงสร้างและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล   3 หน่วยกิต
303831 พ.ชค. 831 วิธีการวิจัยขั้นสูงทางชีวเคมี เซลล์และอณูชีววิทยา   3 หน่วยกิต
303841 พ.ชค. 841 ชีวเคมีของโรค   3 หน่วยกิต
303891 พ.ชค. 891 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 1   1 หน่วยกิต
303892 พ.ชค. 892 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 2   1 หน่วยกิต
303893 พ.ชค. 893 สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 3   1 หน่วยกิต
                     1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
                     กระบวนวิชาเลือกบังคับ    
303703 พ.ชค. 703 จริยธรรมการวิจัย   1 หน่วยกิต
                     กระบวนวิชาเลือก โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
303702 พ.ชค. 702 ชีวเคมีของมนุษย์   3 หน่วยกิต
303722 พ.ชค. 722 พื้นฐานของเมแทบอลิซึมในโรคทางพันธุกรรม   3 หน่วยกิต
303724 พ.ชค. 724 โมเลกุลสื่อสัญญาณภายในเซลล์    3 หน่วยกิต
303741 พ.ชค. 741 โภชนศาสตร์ทางการแพทย์    3 หน่วยกิต
303743 พ.ชค. 743 พิษวิทยาเชิงโภชนาการ   3 หน่วยกิต
303744 พ.ชค. 744 พิษวิทยาเชิงชีวเคมี   3 หน่วยกิต
303750 พ.ชค. 750 ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต
303751 พ.ชค. 751 ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน   3 หน่วยกิต
303762 พ.ชค. 762 ชีวเคมีของฮีโมโกลบิน   3 หน่วยกิต
303763 พ.ชค. 763 ความก้าวหน้าทางชีวเคมีของโรคธาลัสซีเมีย   3 หน่วยกิต
303851 พ.ชค. 851 ชีวเคมีของการตายของเซลล์    2 หน่วยกิต
303852 พ.ชค. 852 หลักการสำคัญทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ   2 หน่วยกิต
303861 พ.ชค. 861 หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี   3 หน่วยกิต
303862 พ.ชค. 862 การดัดแปลงและการย่อยสลายโปรตีน   2 หน่วยกิต
303871 พ.ชค. 871 หลักการโคลนระดับอณู    3 หน่วยกิต
303872 พ.ชค. 872 ชีวสารสนเทศศาสตร์    2 หน่วยกิต
303881 พ.ชค. 881 ชีวเคมีและอณูชีววิทยาของมะเร็ง   3 หน่วยกิต
303882 พ.ชค.882 เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับนาโน   2 หน่วยกิต
              1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
                     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี  
                     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ทั้งนี้ กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นกระบวนวิชาที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์
       2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี  
. วิทยานิพนธ์ 
303899 พ.ชค. 899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   48 หน่วยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
 4. นักศึกษาที่มีพื้นความรู้ไม่เพียงพอสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ อาจให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
จ. การสอบประมวลความรู้
 1. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้เพื่อประเมินว่ามีพื้นความรู้นอกเหนือจากที่ทำวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตรและมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  3.00
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
 4. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขา วิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้
ฉ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
 1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 2 ครั้ง
 2. การนำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมสัมมนาของภาควิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์จำนวนอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ส่วนอีก 1 เรื่องอาจตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
 4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
5. แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตร แบบ 2.1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303... 

วิชาเลือก

5

303703

จริยธรรมการวิจัย

1

303811

ชีวเคมีระดับเซลล์

3

303892

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 2

1

303891

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 1

1

303898

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

6

 

สอบวัดคุณสมบัติ

-

 

 

 

 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

-

 

 

 

 

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

-

 

 

 

 

รวม

9

 

รวม

8ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303893

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 3

1

303898

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

12

303898

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

6

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

รวม

7

 

รวม

12ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303898 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

12

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

สอบประมวลความรู้

-

 

 

 

 

สอบวิทยานิพนธ์

-

 

รวม

12

 

รวม

-


รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิตหลักสูตร แบบ 2.2

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303811

ชีวเคมีระดับเซลล์

3

303831

วิธีการวิจัยขั้นสูงทางชีวเคมี เซลล์และอณูชีววิทยา

3

303821

โครงสร้างและเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล

3

303841

ชีวเคมีของโรค

3

 

รวม

6

 

รวม

6ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303... 

กระบวนวิชาเลือก

5

303... 

กระบวนวิชาเลือก

3

303891

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 1

1

303703

จริยธรรมการวิจัย

1

 

สอบวัดคุณสมบัติ

-

303892

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 2

1

 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ

-

 

เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

 

รวม

6

 

รวม

5ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303893

สัมมนาชีวเคมีระดับปริญญาเอก 3

1

303899 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

6

303899 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

6

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

รวม

7

 

รวม

6ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303899 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

12

303899 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

12

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

รวม

12

 

รวม

12ปีที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

303899

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

12

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย

-

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา

-

 

สอบประมวลความรู้

-

 

 

 

 

สอบวิทยานิพนธ์

-

 

รวม

12

 

รวม

-


รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

File Dowload
PhD. Thai Program