Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี

              กระบวนวิชาAnes.331511 (บรรยาย 2หน่วยกิต  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต)

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  

                           นักศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ปีการศึกษา 2554มีจำนวน 225 คน  แบ่งเป็น 16 กลุ่มๆ ละ 10-11 คน ขึ้นเรียนและปฏิบัติงานกลุ่มละ 3 สัปดาห์ ตลอด    ปีการศึกษา

 

             กระบวนวิชา Anes.309591 (บรรยาย 1หน่วยกิต  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต )

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  (เลือก)

      นักศึกษา    แพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ และ 6  ปีการศึกษา 2554 มีจำนวน 15 และ 1 คนตามลำดับ