Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

History

 ประวัติความเป็นมา

                             เดิมภาควิชาวิสัญญีวิทยาเป็นหน่วยวิสัญญีขึ้นกับภาควิชาศัลยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในปี พ.ศ.2514  ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้แยกตัวออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์มาเป็นภาควิชาที่ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง   

 

            ภาควิชาฯ มีหน้าที่ให้บริการทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงอื่นๆ  และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา ร่วมกับการให้บริการผู้มารับบริการทางวิสัญญีวิทยาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่องานวิจัยทางวิสัญญีวิทยาควบคู่กันไปอีกด้วย

               ภาควิชาฯ ได้เริ่มการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยาตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 จนถึงปีการศึกษา 2554 ภาควิชาฯ มีแพทย์ประจำบ้าน/ใช้ทุนรวมทั้งสิ้น 230 คน ในจำนวนนี้ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีจำนวน  225  คน

                 นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ  จนถึงปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาฯ ดังรายนามต่อไปนี้

1.ผศ.พญ.นารีศรี  มหารักขกะ (พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2529)

2.ผศ.นพ.พิสิฏฐ์  โนตานนท์ (รักษาการ พ.ศ. 2515, พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518)

3.ผศ.นพ.ธนา  นิพิทสุขการ  (2 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541)

4.ผศ.นพ.อร่าม  พงศ์เชี่ยวบุญ  (4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545)

5.ผศ.นพ.ธนา  นิพิทสุขการ  (4 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ถึง 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553)

6.รศ.นพ. ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน)