Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Anes_Secretary

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

KanniKar

กรรณีการ์ เอกวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน
(จนท.บริหารงานทั่วไป)

Sumontha

สุมณฑา ชัยดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

UmPorn

อัมพร คุลภ์อนันต์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

Jirawan

จิราวรรณ ยอมใบ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พนักงานธุรการ)

wasan

วสันต์ แสงปินตา
พนักงานบริการทั่วไป

apichai

อภิชัย เทพวงค์
พนักงานบริการทั่วไป

AkSorn

อักษร สิงห์ภักดี
พนักงานทั่วไป

FongJan

ฟองจันทร์ มณี
พนักงานทั่วไป

Athittaya

อาทิตยา วงศ์แสน
พนักงานบริการทั่วไป