Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

หลักสูตรทันตะ

กระบวนวิชา Dent.Anes.308551 (บรรยาย 1 หน่วยกิต)

 ​หลักสูตร   ​ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  

นักศึกษา  ​ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 มีจำนวน 94 คน เป็นการบรรยายภาคทฤษฎีจำนวน 16 ชั่วโมง ​

​กระบวนวิชา ​Dent.Anes.308652 (ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต)

​หลักสูตร   ​ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต                  

 นักศึกษา ​ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 มีจำนวน 86คน  แบ่งเป็น 14 กลุ่มๆ ละ 5-6 คน ขึ้น  เรียนภาคปฏิบัติกลุ่มละ 2 สัปดาห์  ตลอดปีการศึกษา