Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562

 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน อัตรา

 

กำหนดการสัมภาษณ์รับผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน (ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย)

รอบที่ 1: วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันฝึกอบรมที่แพทย์ผู้สมัครเลือกเป็นอันดับที่ 1

รอบที่ 2 และ 3: วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันงานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ. ศูนย์วิจัย

 

การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1.     หลังจากได้รับอนุมัติให้รับต้นสังกัดแล้ว ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครสถาบันฝึกอบรม ตามวิธี และขั้นตอนฯ ของแพทยสภาทาง www.TMC.or.th

2.     Download ใบสมัครและใบแสดงเอกสารการสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อกรอกและรวบรวมเอกสาร แล้วส่งใบสมัครใบแสดงเอกสารการสมัครและหลักฐานมายังภาควิชาฯ เมื่อเปิดรับสมัครและก่อนสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครตามกำหนดของแพทยสภา

หมายเหตุต้องทำให้ครบทั้ง ขั้นตอน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการภาควิชาฯ (คุณกรรณีการ์ เอกวัฒน์ 053-935522 และ 053-935526This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ควรติดต่อโดยเฉพาะกรณีที่ไม่ได้นำส่งเอกสารที่ห้องภาควิชาฯ ด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าทางภาควิชาฯ ได้รับเอกสารแล้ว 

กรณีต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง

คุณกรรณีการ์ เอกวัฒน์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 .อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

 

ทางภาควิชาฯ จะแจ้งสถานที่และกำหนดเวลาที่แน่ชัดในการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน เข้าฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป