Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

ภาพงานถวายเทียนพรรษา ปี 2561

ภาพกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดสะหลีดอยโตน ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่