Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

ประวัติความเป็นมา

 

เดิมภาควิชาวิสัญญีวิทยาเป็นหน่วยวิสัญญีขึ้นกับภาควิชาศัลยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ต่อมาในปี พ.. 2514 ภาควิชาวิสัญญีวิทยาได้แยกตัวออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ มาเป็นภาควิชาที่ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง ซึ่งภาควิชาฯ มีหน้าที่ให้บริการทางด้านวิชาการและการบริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้พื้นฐานทางวิสัญญีวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา
2. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการทางวิสัญญีวิทยา และให้บริการระงับความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่
5. ให้บริการทางวิชาการ และให้ความรู้ทางด้านวิสัญญีวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่สนใจ ทั้งภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอก
6. สร้างรายได้ให้คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำมาพัฒนาคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้า
7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความรัก สามัคคี ตลอดจนความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบัน มีหัวหน้าภาควิชาฯ ดังรายนามและช่วงเวลา ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.

ผศ.พญ.นารีศรี มหารักขกะ

พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2529

2.

ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ โนตานนท์

รักษาการ พ.ศ. 2515, พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518

3.

ผศ.นพ.ธนา นิพิทสุขการ

2 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541

4.

ผศ.นพ.อร่าม พงษ์เชี่ยวบุญ

4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545

5.

ผศ.นพ.ธนา นิพิทสุขการ

4 สิงหาคม พ.ศ. 2545 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

6.

รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวิสดิ์วงศ์

4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557

7.

รศ.นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

 

ในด้านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีวิทยา ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 จนถึงปีการศึกษา 2561 รวมมีแพทย์ประจำบ้าน 293 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ในจำนวนนี้ได้รับวุฒิบัตรสาขา วิสัญญีฯ จำนวน 290 คน