Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์. 053-935522 ถึง 5

Articles

Anes_Resident

 แพทย์ใช้ทุนปี 2 และแพทย์ประจำบ้านปี 1

Kannanat 

นพ.อานนท์ ศักดิ์เรืองแมน

แพทย์ใช้ทุนปี 2

Natthawut

พญ.ศมน วานิชพงษ์พันธุ์

แพทย์ใช้ทุนปี 2

f

พญ.เมทินี ศุลภ์อนันต์

แพทย์ใช้ทุนปี 2

Srisuluck

พญ.พัฐสุดา เอื้อประเสริฐ

แพทย์ใช้ทุนปี 2

Supawan

 พญ.อติภา นิตยเมฆินทร์

แพทย์ใช้ทุนปี 2

Natcha

 พญ.กรีฑาพร ธิวรรณ์

แพทย์ประจำบ้านปี 1

Rada

 พญ.เนตรนภิศ ชัยรังสี

แพทย์ประจำบ้านปี 1

f

 พญ.ชนกพรรณ โชตติยาภรณ์

แพทย์ประจำบ้านปี 1

f

 พญ.จิตระวี สังข์จันทร์

แพทย์ประจำบ้านปี 1

Thawatchai

 พญ.สุดถนอม กับเป็ง

แพทย์ประจำบ้านปี 1

PratThaNa

 พญ.วิลาสินี ศีติสาร

แพทย์ประจำบ้านปี 1

PratThaNa

 พญ.วิลาสินี ศีติสาร

แพทย์ประจำบ้านปี 1

แพทย์ใช้ทุนปี 3 และแพทย์ประจำบ้านปี 2

 WaRatChaYa

พญ.วรัชชญา จำปา

แพทย์ใช้ทุนปี 3

KanTaRaKorn

พญ.กันธรากร อุ่นจิตติ

แพทย์ใช้ทุนปี 3

PaTiPan

นพ.ปฏิภาณ กรุงศรี

แพทย์ใช้ทุนปี 3

KaChain

นพ.คเชนทร์ พาณิชยพิเชฐ

แพทย์ประจำบ้านปี 2

AnYa

พญ.อัญญา โชติปฏิเวชกุล

แพทย์ประจำบ้านปี 2

SatSaWat

นพ.ศาศวัช จงวิศาล

แพทย์ประจำบ้านปี 2

Aut

นพ.อรรจน์ พันธุ์เจริญ

แพทย์ประจำบ้านปี 2

NatThaPon

นพ.ณัฐพณณ์ พิทักษ์นรเศรษฐ

แพทย์ประจำบ้านปี 2

SuVeeRa

พญ.สุวีรา คล้ายวัตร

แพทย์ประจำบ้านปี 2

ThaNaPorn

พญ.ธนพร แสนชนะ

แพทย์ประจำบ้านปี 2

 

 แพทย์ใช้ทุนปี 4 และแพทย์ประจำบ้านปี 3

 NatSuDa

พญ.ณัฐสุดา ดอกแก้ว

แพทย์ใช้ทุนปี 4

 PanSaPorn

พญ.พรรษพร ไทยนิยม

แพทย์ใช้ทุนปี 4

TanThip

พญ.ตาณทิพ จิรัฐติกาลสกุล

แพทย์ใช้ทุนปี 4

ChaLiTa

พญ.ชลิตตา สร้อยวงศ์

แพทย์ใช้ทุนปี 4

ChitaPa01

 พญ.กรรณิการ์ สมิทธิเศรษฐ์

แพทย์ใช้ทุนปี 4

Nattapon

 นพ.วรวรรธน์ กรวุฒิเจริญวงศ์

แพทย์ประจำบ้านปี 3

Nathapol

 พญ.บูรพา ปาจินะ

แพทย์ประจำบ้านปี 3

Thidakorn

 พญ.สุรัชนา ทองแถม

แพทย์ประจำบ้านปี 3

SuDaThip

 พญ.สุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ

แพทย์ประจำบ้านปี 3

SuWanNee

 พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต

แพทย์ประจำบ้านปี 3

WaRin

 นพ.วรินทร์ อาชววาณิชกุล

แพทย์ประจำบ้านปี 3