ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา

User Rating:  / 0
PoorBest 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปี 2554

Anuracpreeda, P., Songkoomkrong, S., Sethadavit, M., Chotwiwatthanakun, C., Tinikul, Y., & Sobhon, P. (2011). Fasciola gigantica: Production and characterization of a monoclonal antibody against recombinant cathepsin B3. Experimental Parasitology, 127(2), 340-345.

Apinhasmit, W., Chompoopong, S., Chaisuksunt, V., Thiraphatthanavong, P., & Phasukdee, N. (2011). Anatomical consideration of pterion and its related references in thai dry skulls for pterional surgical approach. Journal of the Medical Association of Thailand, 94(2), 205-214.

Aungsuchawan, S., Browdy, C. L., & Withyachumnarnkul, B. (2011). Sperm capacitation of the shrimp litopenaeus vannamei. Aquaculture Research, 42(2), 188-195.

Mahakkanukrauh, P., Khanpetch, P., Prasitwattanseree, S., Vichairat, K., & Troy Case, D. (2011). Stature estimation from long bone lengths in a thai population. Forensic Science International, 210(1-3), 279.e1-279.e7.

Tohno, S., Ishizaki, T., Shida, Y., Tohno, Y., Minami, T., & Mahakkanukrauh, P. (2011). Element distribution in visual system, the optic chiasma, lateral geniculate body, and superior colliculus. Biological Trace Element Research, 142(3), 335-349.

Tohno, Y., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Minami, T., Sinthubua, A., Suwannahoy, P., et al. (2011). Accumulation of calcium and phosphorus in the coronary arteries of thai subjects. Biological Trace Element Research, , 1-8

Tohno, Y., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Minami, T., Sinthubua, A., Suwannahoy, P., et al. (2011). Gender difference in accumulation of calcium and phosphorus in the left coronary arteries of thais. Biological Trace Element Research, , 1-10.

Tohno, Y., Tohno, S., Ongkana, N., Suwannahoy, P., Azuma, C., Minami, T., et al. (2011). Relationships among the hippocampus, dentate gyrus, mammillary body, fornix, and anterior commissure from a viewpoint of elements. Biological Trace Element Research, 140(1), 35-52.

Yotarlai, S., Chaisuksunt, V., Saenphet, K., & Sudwan, P. (2011). Effects of boesenbergia rotunda juice on sperm qualities in male rats. Journal of Medicinal Plant Research, 5(16), 3861-3867.


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปี 2553

Mahakkanukrauh, P., Tohno, S., Minami, T., Sinthubua, A., Suwannahoy, P., Naganuma, T., et al. (2010). Compositional changes of the uterine arteries in japanese and thai with aging. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 9(2), 167-176.

Ongkana, N., Tohno, S., Tohno, Y., Suwannahoy, P., Mahakkanukrauh, P., Azuma, C., et al. (2010). Age-related changes of elements in the anterior commissures and the relationships among their elements. Biological Trace Element Research, 135(1-3), 86-97.

Satoh, H., Tohno, S., Minami, T., Oishi, T., Hayashi, M., & Tohno, Y. (2010). Gender-related differences in a process of the age-dependent alterations of the elements in monkey sino-atrial node. Korean Journal of Physiology and Pharmacology, 14(5), 249-256.

Suwannahoy, P., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Minami, T., & Tohno, Y. (2010). Calcium increase in the mammillary bodies with aging. Biological Trace Element Research, 135(1-3), 56-66.

Suzuki, E. Y., Suzuki, B., Aramrattana, A., Harnsiriwattanakit, K., & Kowanich, N. (2010). Assessment of miniscrew implant stability by resonance frequency analysis: A study in human cadavers. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 68(11), 2682-2689.

Tohno, S., Ongkana, N., Ke, L., Mahakkanukrauh, P., Minami, T., Suwannahoy, P., et al. (2010). Gender differences in elements of human anterior commissure and olfactory bulb and tract. Biological Trace Element Research, 137(1), 40-48.

Tohno, Y., Mahakkanukrauh, P., Tohno, S., Ongkana, N., Minami, T., Sinthubua, A., et al. (2010). Age-related changes of calcium in the coronary arteries of thai, japanese and monkeys. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 9(1), 1-12.

Tohno, Y., Suwanahoy, P., Tohno, S., Azuma, A. S. C., Nishiwaki, F., Moriwake, Y., et al. (2010). Age-related changes of elements in the tendons of the peroneus longus muscles in thai, japanese, and monkeys. Biological Trace Element Research, 133(3), 291-303.

Tohno, Y., Tohno, S., Ongkana, N., Suwannahoy, P., Azuma, C., Minami, T., et al. (2010). Age-related changes of elements and relationships among elements in human hippocampus, dentate gyrus, and fornix. Biological Trace Element Research, 138(1-3), 42-52.

Tohno, Y., Tohno, S., Satoh, H., Hayashi, M., Oishi, T., Minami, T., et al. (2010). Gender differences in the phosphorus content of the sino-atrial nodes and other cardiac regions of monkeys. Biological Trace Element Research, , 1-11.


ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปี 2546 - 2552

Aramrattana, A., Sittitrai, P., & Harnsiriwattanagit, K. (2005). Surgical anatomy of the spinal accessory nerve in the posterior triangle of the neck. Asian Journal of Surgery, 28(3), 171-173.

Azuma, C., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Tohno, Y., Ongkana, N., Minami, T., et al. (2005). Age-dependent increases of calcium and phosphorus in human epiglottal cartilage. Biological Trace Element Research, 105(1-3), 59-70.

Azuma, C., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Tohno, Y., Satoh, H., Chomsung, R., et al. (2003). Different accumulation of elements in the rami of the coronary arteries of thai. Biological Trace Element Research, 95(3), 211-218.

Kantaputra, P. N., Limwongse, C., Tochareontanaphol, C., Mutirangura, A., Mevatee, U., & Praphanphoj, V. (2006). Contiguous gene syndrome of holoprosencephaly and hypotrichosis simplex: Association with an 18p11.3 deletion. American Journal of Medical Genetics, Part A, 140(23), 2598-2602.

Ke, L., Tohno, S., Tohno, Y., Azuma, C., Moriwake, Y., Minami, T., et al. (2008). Age-related changes of elements in human olfactory bulbs and tracts and relationships among their contents. Biological Trace Element Research, 126(1-3), 65-75.

Khunamornpong, S., Siriaunkgul, S., Manusirivithaya, S., Settakorn, J., Srisomboon, J., Ponjaroen, J., et al. (2008). Prognostic value of p53 expression in early stage cervical carcinoma treated by surgery. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 9(1), 48-52.

Mahakkanukrauh, P., Tohno, S., Sinthubau, A., Tohno, Y., Azuma, C., & Minami, T. (2006). Age-dependent increase of magnesium in the cerebral arteries of thai. Biological Trace Element Research, 112(1), 43-56.

Mahakkanukrauh, P., Tohno, S., Tohno, Y., Azuma, C., Ongkana, N., Moriwake, Y., et al. (2005). Age-related changes of elements in renal arteries of thai and japanese and the relationships among elements. Biological Trace Element Research, 106(3), 219-229.

Mahakkanukrauh, P., Tohno, S., Tohno, Y., Chomsung, R., Azuma, C., Moriwake, Y., et al. (2004). Accumulation of calcium and phosphorus accompanied by inevitable accumulation of magnesium in human arteries. Biological Trace Element Research, 100(3), 205-214.

Menetti, F., Tohno, S., Tohno, Y., Azuma, C., Moriwake, Y., Satoh, H., et al. (2005). Age-dependent decreases of calcium, phosphorus, sulfur, and zinc in the cardiac valves of monkeys. Biological Trace Element Research, 106(3), 231-245.

Ohnishi, Y., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Tohno, Y., Vaidhayakarn, P., Azuma, C., et al. (2003). Accumulation of elements in the arteries and cardiac valves of thai with aging. Biological Trace Element Research, 96(1-3), 71-92.

Ongkana, N., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Minami, T., & Tohno, Y. (2008). Age-dependent increases of calcium, phosphorus, and sodium in the uterine arteries of thai. Biological Trace Element Research, 124(3), 236-242.

Ongkana, N., Tohno, S., Payo, I. M. P., Azuma, C., Moriwake, Y., Minami, T., et al. (2007). Age-related changes of elements in thoracic and abdominal aortas and coronary, common carotid, pulmonary, splenic, common iliac, and uterine arteries and relationships in elements among their arteries. Biological Trace Element Research, 117(1-3), 23-38.

Ongkana, N., Zhao, X. -., Tohno, S., Azuma, C., Moriwake, Y., Minami, T., et al. (2007). High accumulation of calcium and phosphorus in the pineal bodies with aging. Biological Trace Element Research, 119(2), 120-127.

Prieto Payo, I. M., Ongkana, N., Tohno, S., Azuma, C., Minami, T., Moriwake, Y., et al. (2007). Moderate accumulation of calcium and phosphorus in the splenic artery with aging and low accumulation of those in the pulmonary artery with aging. Biological Trace Element Research, 119(2), 103-110.

Siriaunkgul, S., Suwiwat, S., Settakorn, J., Khunamornpong, S., Tungsinmunkong, K., Boonthum, A., et al. (2008). HPV genotyping in cervical cancer in northern thailand. adapting the linear array HPV assay for use on paraffin-embedded tissue. Gynecologic Oncology, 108, 555-560.

Sudwan, P., Saenphet, K., Aritajat, S., & Sitasuwan, N. (2007). Effects of boesenbergia rotunda (L.) mansf. on sexual behaviour of male rats. Asian Journal of Andrology, 9(6), 849-855.

Tohno, S., Azuma, C., Ongkana, N., Tohno, Y., Mahakkanukrauh, P., Moriwake, Y., et al. (2008). Age-related changes of elements in human corpus callosum and relationships among these elements. Biological Trace Element Research, 121(2), 124-133.

Tohno, S., Kobayashi, M., Shimizu, H., Tohno, Y., Suwannahoy, P., Azuma, C., et al. (2009). Age-related changes of the concentrations of select elements in the prostates of japanese. Biological Trace Element Research, 127(3), 211-227.

Tohno, S., Naganuma, T., Ongkana, N., Mahakkanukrauh, P., Tohno, Y., Azuma, C., et al. (2007). Increases of calcium and phosphorus in the uterine arteries with aging. Biological Trace Element Research, 116(2), 111-118.

Tohno, S., Tohno, Y., Azuma, C., Moriwake, Y., Satoh, H., Minami, T., et al. (2006). Decreases of calcium and phosphorus in monkey cardiac walls with development and aging. Biological Trace Element Research, 110(3), 233-249.

Tohno, S., Tohno, Y., Hayashi, M., Mahakkanukrauh, P., Chomsung, R., Azuma, C., et al. (2005). Comparison of calcium accumulation between the arteries of human and monkey. Biological Trace Element Research, 106(3), 211-217.

Tohno, Y., Tohno, S., Laleva, L., Ongkana, N., Minami, T., Satoh, H., et al. (2008). Age-related changes of elements in the coronary arteries of monkeys in comparison with those of humans. Biological Trace Element Research, 125(2), 141-153.

Tohno, Y., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Azuma, C., Moriwake, Y., Ongkana, N., et al. (2006). Earlier accumulation of calcium, phosphorus, and magnesium in the coronary artery in comparison with the ascending aorta, aortic valve, and mitral valve. Biological Trace Element Research, 112(1), 31-42.

Tohno, Y., Tohno, S., Mahakkanukrauh, P., Azuma, C., Vaidhayakarn, P., Moriwake, Y., et al. (2003). Mass ratios of magnesium to calcium and phosphorus in the arteries of japanese and thai. Biological Trace Element Research, 91(3), 217-230. 

joomla template 1.6