Articles

เอกสารประกอบการสอน

หมายเหตุสำหรับนักศึกษา : เอกสารประกอบการสอนนี้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น กรุณาอย่านำไปเผยแพร่ภายนอกภาควิชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

 

กระบวนวิชา พ.กว.231 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

หัวข้อ (วัน/เดือน/ปี)อาจารย์ผู้สอนไฟล์ดาวน์โหลด
1. Introduction (21/10/2013)ผศ.ดร.สิรินดาPDF

7. Membranes & Integumentary system (9/12/2013)

ผศ.ดร.สิรินดาPDF
9. The respiratory & lymphatic systemsผศ.ดร.สิรินดาPDF

 

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

User Rating:  / 3

        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกายวิภาคศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

การรับนักศึกษา

        ภาควิชาฯเปิดรับสมัครนักศึกษาตามประกาศของทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัครรอบแรกประมาณเดือนพฤศจิกายน และรอบที่สองประมาณเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทประมาณ 10 คน และหลักสูตรปริญญาเอกประมาณ 3 คน ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถติดตามกำหนดการสมัครได้ทางเวปไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th/web2008/index.php

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เป็นหลักสูตรประเภท A2 (เรียนวิชาตามหลักสูตรและทำวิทยานิพนธ์) ทั้งหมด 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรียนกระบวนวิชาของหลักสูตร 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต กระบวนวิชาบังคับที่นักศึกษาต้องผ่านได้แก่

 • 301701 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301702 กายวิภาคศาสตร์ของการเจริญพัฒนาของมนุษย์
 • 301703 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301704 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
 • 301791 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 1
 • 301792 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 2
 • 301793 สัมมนากายวิภาคศาสตร์ 3

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

       สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มีโครงสร้างหลักสูตร 3 แบบ ได้แก่

 • แบบ 1 สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาโท ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1  สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาโท เรียนกระบวนวิชา 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2 สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปริญญาตรี เรียนกระบวนวิชา 26 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

       นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถสอบถามข้อมูลและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

User Rating:  / 1

        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เปิดสอนกระบวนวิชาต่างๆให้แก่นักศึกษาที่มาจากคณะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งหลักสูตรที่จำเป็นต้องศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์เป็นพื้นฐาน ได้แก่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
  • พ.กว. 253 ประสาทกายวิภาคศาสตร์และวิทยาเอมบริโอ
  • พ.กว. 254 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 3 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 208 มหกายวิภาคศาสตร์ของแขน ขา และลำตัว (สำหรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด)
  • พ.กว. 231 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์)
  • พ.กว. 233 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัดและสาขากิจกรรมบำบัด)
 • คณะเภสัชศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 241 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
 • คณะศึกษาศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 361 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษาและสาขาสุขศึกษา)

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์

User Rating:  / 2

        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของกระบวนวิชาระดับพรีคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ในระบบ Block system ซึ่งมีการเรียนต่อเนื่องไปตั้งแต่ต้นจนจบปีการศึกษา กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯร่วมทำการสอนด้วย ได้แก่

 • กระบวนวิชาสำหรับ นศพ. ชั้นปีที่ 1

  • บทนำวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 (Introduction to Medical Sciences 2)

 

 

 • กระบวนวิชาสำหรับ นศพ. ชั้นปีที่ 2
 • ระบบเลือดและน้ำเหลืองในมนุษย์ (Human Hematologic and Lymphatic Systems)
 • ระบบผิวหนัง (Integumentary System)

 • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในมนุษย์ (Human Musculoskeletal System)

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)

 • ระบบหายใจ (Respiratory System)

 • กระบวนวิชาสำหรับ นศพ. ชั้นปีที่ 3

  • ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการในมนุษย์ (Human Gastrointestinal System and Nutrition)

  • กระบวนวิชาระบบปัสสาวะในมนุษย์ (Human Urinary System)

  • กระบวนวิชาระบบต่อมไร้ท่อในมนุษย์ (Human Endocrine System)

  • กระบวนวิชาระบบสืบพันธ์ุในมนุษย์ (Human Reproductive System)

  • กระบวนวิชาระบบประสาท 1 และ 2 (Nervous System 1 & 2)

Subcategories

joomla template 1.6