Articles

การประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round)

User Rating:  / 0

     เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand round) ในหัวข้อ "ศิลปะบำบัด (Art therapy)" โดยมีแพทย์หญิงพัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาแพทย์จำนวนมากร่วมเข้าฟัง


 

joomla template 1.6