Articles

การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

User Rating:  / 1
PoorBest 

        ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เปิดสอนกระบวนวิชาต่างๆให้แก่นักศึกษาที่มาจากคณะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งหลักสูตรที่จำเป็นต้องศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์เป็นพื้นฐาน ได้แก่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
  • พ.กว. 253 ประสาทกายวิภาคศาสตร์และวิทยาเอมบริโอ
  • พ.กว. 254 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 3 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 208 มหกายวิภาคศาสตร์ของแขน ขา และลำตัว (สำหรับนักศึกษาสาขากายภาพบำบัด และสาขากิจกรรมบำบัด)
  • พ.กว. 231 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์)
  • พ.กว. 233 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัดและสาขากิจกรรมบำบัด)
 • คณะเภสัชศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 241 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
 • คณะศึกษาศาสตร์ 1 กระบวนวิชา
  • พ.กว. 361 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร์ (สาขาพลศึกษาและสาขาสุขศึกษา)
joomla template 1.6