Articles

ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติของการรับร่างผู้อุทิศฯ

User Rating:  / 11
PoorBest 
 1. หากผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิต ให้ญาติติดต่อที่ห้องอุทิศร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ (053)945318 โดยเร็ว ทั้งนี้ตามเวลาที่กำหนด คือวันราชการตั้งแต่เวลา 08.30- 20.00 น. หรือวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อรับทราบข้อแนะนำและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับศพผู้อุทิศร่างกายในเบื้องต้นก่อน
 2. ผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิต ทางญาติจะต้องไปดำเนินการแจ้งการตายให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และมีสำเนาใบมรณบัตรจำนวน 1 ฉบับ มอบให้ทางภาควิชาฯ มิฉะนั้นทางภาควิชาฯไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายศพผู้อุทิศร่างกายมาดำเนินการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัดระยะทางในการเดินทางไปรับศพผู้อุทิศร่างกาย ในรัศมีประมาณ 300 กิโลเมตร ยกเว้นผู้อุทิศร่างกายที่ได้ยื่นหนังสือสำคัญการอุทิศร่างกายไว้ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 นอกเหนือจากนี้ หากระยะทางการเดินทางไปรับศพเกินกว่าประมาณ 300 กิโลเมตร และญาติประสงค์ที่จะนำส่งเอง ทางภาควิชาฯยินดีรับเป็นอย่างยิ่ง
 4. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ไม่มีสถานที่ที่จะให้ญาติฯจัดพิธีทำบุญศพอุทิศร่างกาย หากผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ และทางญาติฯประสงค์จะนำศพไปตั้งยัง สถานที่จัดทำบุญก่อนมอบศพให้ภาควิชาฯ ทางภาควิชาฯยินดีบริการจัดยานพาหนะเพื่อนำศพไปตั้งยังสถานที่จัดทำบุญฯให้ โดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งนี้ ระยะทางต้องประมาณ 300 กิโลเมตร และเป็นศพที่นำมาศึกษาได้เท่านั้น
 5. กรณีญาติประสงค์จะจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ศพอุทิศร่างกายตามประเพณีก่อนมอบศพให้แก่ทางภาควิชาฯ สามารถกระทำได้ตามที่กำหนดดังนี้
  1. ศพที่ทางภาควิชาฯฉีดยารักษาสภาพร่าง ซึ่งเป็นศพที่สามารถนำมาดองไว้ระยะหนึ่งก่อน จึงนำร่างนั้นมาเรียนได้ทั้งร่าง สามารถนำไปจัดพิธีทำบุญฯได้ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต ทั้งนี้ต้องผ่านการฉีดยารักษาสภาพร่างจากภาควิชาฯก่อน
  2. ศพที่ทางภาควิชาฯนำมาประกอบเป็นโครงกระดูก ซึ่งเป็นศพที่ไม่อยู่ ในสภาพที่จะนำมาดองได้ เช่น อ้วนเกินไป ผอมเกินไป สามารถนำไปจัดพิธีทำบุญฯได้ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต ทั้งนี้ต้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับศพของทางภาควิชาฯก่อน
 6. ทางภาควิชาฯไม่มีการจัดบริการเกี่ยวกับการจัดซื้อหาสิ่งต่างๆ เช่นโลงศพ น้ำแข็งทับร่างศพ สิ่งของจัดพิธีทำบุญ และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศพอุทิศร่างกาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. ผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตในเขตอำเภอเมือง, สารภี, หางดง, สันกำแพง, สันทราย, แม่ริม และอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทางภาควิชาฯจะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูสภาพศพว่าจะสามารถฉีดยารักษาสภาพได้หรือไม่อย่าไรก่อน หรือจะแนะนำญาติฯ ให้ทำการทับน้ำแข็งบนร่างศพแล้วแต่กรณี
 8. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับศพผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิต ดังต่อไปนี้
  • ศพผู้อุทิศที่เสียชีวิตเมื่ออายุเกิน 80 ปี
  • โรคมะเร็ง
  • โรคเอดส์
  • โรคไวรัสตับอักเสบบี
  • โรคพิษสุนัขบ้า
  • โรคบาดทะยัก
  • วัณโรคระยะรุนแรง
  • ถูกสัตว์มีพิษกัด เช่น งู
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • ศพที่ได้รับการผ่าตัดชันสูตรมาแล้ว
  • ศพไม่อยู่ในสภาพที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ หรือมีโรคติดต่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ
 9. นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

 

joomla template 1.6