Articles

ขั้นตอนในการอุทิศร่างกายเพื่อวิทยาทาน

User Rating:  / 6
PoorBest 

ขั้นตอนในการอุทิศร่างกายเพื่อวิทยาทาน

  1. ผู้มีความประสงค์จะอุทิศร่างกาย ติดต่อห้องอุทิศร่างกายที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อขอแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายจากเจ้าหน้าที่ภาควิชา (1 ชุด มีจำนวน 3 แผ่น) เพื่อนำไปกรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกาย ทั้ง 3 แผ่น
  2. แนบรูปถ่ายขนาด 1 x 1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ - สกุล ไว้ด้านหลังทุกใบ) ในกรณีที่ท่านไม่ได้นำรูปมา ภาควิชาฯมีบริการถ่ายรูปติดบัตรให้
  3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้อุทิศร่างกาย
  4. ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกาย พร้อมรูปถ่าย ตามข้อ 1 และข้อ 2 แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อออกบัตรประจำตัวให้ผู้อุทิศร่างกายเก็บไว้เป็นหลักฐานติดตัว
  5. สำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่ออุทิศร่างกายทางไปรษณีย์ กรุณาส่งหลักฐาน ดังกล่าวทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองพร้อมติดแสตมป์ ส่งแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่าย ไปยังที่อยู่ของภาควิชาฯ (ด้านล่างของหน้าเวปนี้ หรือคลิกที่นี่) เมื่อภาควิชาฯได้รับหนังสืออุทิศร่างกายและรูปถ่ายของท่านแล้ว จะดำเนินการ ออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย และส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสืออุทิศร่างกาย และขอให้ท่านพกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ
  6. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ขอความกรุณาแจ้งให้ทางภาควิชาฯทราบด้วย

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านที่อุทิศร่างเพื่อ การศึกษานี้เป็นอย่างสูง เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้นักศึกษาได้รู้ซึ้งถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญ และเป็นแพทย์ที่ดีในการดูแล สุขทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ต่อไป นับว่าเป็นการเสียสละเพื่อเป็นวิทยาทานอันสูงส่ง ขอกุศลในการตั้งใจอันดีนี้ จงดลบันดาลให้ท่านปราศจากโรคภัยตลอดอายุขัย


 

joomla template 1.6