Articles

ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่

User Rating:  / 3
PoorBest 

อาจารย์ใหญ่ ปูชนียาจารย์

ผู้อุทิศร่างเพื่อแพทย์ไทย

 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งหมายที่ จะผลิตบัณฑิตแพทย์ตามความต้องการของชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาวิชาแพทย์นั้น นักศึกษาจะต้องใช้ เวลาศึกษาเล่าเรียนถึง 6 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับเตรียมแพทยศาสตร์ 1 ปี ระดับ ปรีคลินิก 2 ปี และระดับคลินิก 3 ปี ในการเรียนชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งอยู่ในการเรียนทางปรีคลินิก นักศึกษาต้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญ โดยศึกษาส่วนประกอบของร่างกายด้วยตนเองจากร่างกายของมนุษย์ที่ดองไว้ เช่น โครงกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด หัวใจ ปอด ระบบย่อยอาหาร และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น


       นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างมากมายจากร่างกายมนุษย์ ดังนั้นนักศึกษาและ อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์จึงเคารพร่างกายที่ได้ศึกษานั้นและยกย่องเป็น "อาจารย์ใหญ่" หรือ "บรมครู" นอกจากนักศึกษาแพทย์แล้ว ยังมีนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษากิจกรรมบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด และนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ต้องศึกษากายวิภาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน จากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี โดยการอุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทานแก่คณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งมีทุกสาขาอาชีพ

        การอุทิศร่างกายนั้น ถือว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และได้บุญกุศลสูงสุด ก่อนการเรียนจะมีพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ในแต่ละปีการ ศึกษา ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติ

นักศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนร่างอาจารย์ใหญ่ ในอนาคตจะสำเร็จเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด หรือนักศึกษาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ซึ่งจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนกลับมาให้ บริการต่อสังคมต่อไป นอกจากนี้คณาจารย์และแพทย์ยังใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เป็น แหล่งศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ อันจะส่งผลให้การบริการ รักษาผู้ป่วยมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ


 

joomla template 1.6