Articles

หน่วยวิจัยของภาควิชา

User Rating:  / 0
PoorBest 

หน่วยวิจัยมหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy Research Unit)

         หน่วยวิจัยมหกายวิภาคศาสตร์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่นำเอาความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์แขนงต่างๆ ได้แก่

  • มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางคลินิก (Applied clinical gross anatomy) เช่น การศึกษาความแปรผันของตำแหน่งของหลอดเลือดแดงและเส้นประสาท โดยศึกษาจากร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในเวชปฏิบัติ
  • นิติมานุษยวิทยา (Forensic anthropology) ได้แก่การศึกษาลักษณะต่างๆของโครงกระดูกมนุษย์ เพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

หน่วยวิจัยจุลกายวิภาคศาสตร์ (Microscopic Anatomy Research Unit)

 

 

หน่วยวิจัยมนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetics Research Unit)

 

 

หน่วยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells Research Unit)

joomla template 1.6