ประกาศภาควิชา | Announcements

 

 

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ใน วันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

   

   

 


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558


ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 

[ประวัติการทำงานของ ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์]


นักศึกษาบัณฑิตฯภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ oral presentation ยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการของสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้แก่

1. นายพิชย จำนงค์ประโคน นักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล ศ.อลิซาเบท ซี ครอสบี สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยสาขา neuroanatomy ในหัวข้อ Methamphetamine induced neuroinflammation in glioma cell line (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ชัยณรงค์ โตจรัส)

2. น.ส.ปิยะวดี วิชา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล ศ.วิเชียร ดิลกสัมพันธ์ สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยสาขา molecular biology and biotechnology ในหัวข้อ Vasorelaxant effects of ethyl-rosmarinate on isolated rat aorta (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ชัยณรงค์ โตจรัส)