คำถวายพระพร
 

[ ซ่อนแถลงการณ์สำนักพระราชวังฯ ]
      
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช


ฉบับที่ 43
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
คณะแพทย์ฯ ได้ถวายตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลของการผ่าตัด
รักษาภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ ปรากฏว่า น้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองลดลง
เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ และไม่พบโรคแทรกซ้อนใดๆ
เป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคลื่อนไหวพระอิริยาบถได้คล่องขึ้น
คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานให้ทรงออกกำลังพระกล้ามเนื้อ พระเพลา (ขา) และพระบาท (เท้า) ต่อไป
พระอาการทั่วไปดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระทหัยและระบบการหายพระททัยปรกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

_____________________________________

ฉบับที่ 42
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
หลังจากตัดไหมแผลการผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พบว่า แผลติดดี
อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถได้คล่องขึ้นกว่าก่อนการถวายการผ่าตัด
เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
14 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 41
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
ผลของการตรวจติดตามแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง แผลแห้งดี
อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปกติ
คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาทางกายภาพบำบัด
เพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อบ้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 40
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
จากการถวายตรวจแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พบว่า
แผลแห้งดีทรงมีพระอาการเจ็บเล็กน้อย อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต
พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ เสวยได้มากขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 39
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
จากการถวายตรวจแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง
พระอาการเจ็บแผลลดลงมากแล้ว ไม่พบโรคแทรกซ้อนใดๆ พระอาการทั่วไปดี อุณหภูมิพระวรกาย
ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ เสวยได้มากขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 38
----------------------
วันนี้เป็นวันที่สองหลังจากการผ่าตัดระบายน้ำไขสันหลัง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ถวายตรวจแผลผ่าตัด ผลเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯทรงมีพระอาการเจ็บน้อยลงในบริเวณที่ใส่สายระบาย
อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัย ระบบการหายพระหทัยปกติ บรรทมได้
คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 37
----------------------
เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะแพทย์ถวายการผ่าตัด
เพื่อระบายน้ำไขสันหลัง ณ ตึกสยามินทร์ เมื่อเวลา 23.03 น.แล้วเสร็จเวลา 23.44 น.
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การดำเนินการใส่สายระบายน้ำไขสัน
หลังจากช่องพระสันหลังเข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) เป็นที่เรียบร้อย
โดยถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางเส้นพระโลหิต 1 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
วันนี้ การตรวจพระวรกายปรากฏว่า ทรงมีพระอาการเจ็บบริเวณที่ใส่สายระบาย
แต่พระอาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อุณหภูมิพระวรกาย
ความดันพระโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระทัยปรกติ และเสวยพระกระยาหารได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 36
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร มีพระปรอท (เป็นไข้)
และต่อมามีพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ และพระอาการอ่อนเพลีย

คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาจนหายจากพระอาการประชวรแล้ว แต่ยังประทับอยู่
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้คณะแพทย์ฯ ทำกายภาพบำบัด
ถวายเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ ตลอดจนถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการนั้น

คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาเป็นลำดับ แต่ยังทรงพระดำเนินไม่มั่นคง
จึงได้ถวายการตรวจพิเศษต่างๆ เป็นระยะๆ ติดต่อกัน ผลปรากฏว่า ทรงมีภาวะน้ำไขสันหลัง
ในโพรงพระสมองมากกว่าปรกติ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่มั่นคง อาการเช่นนี้มักเกิดขึ้น
กับผู้สูงอายุ ภาวะเช่นนี้อาจไปกดดันสมองกับเส้นประสาท ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะเป็นอันตรายมากขึ้น

คณะแพทย์ฯ ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า
ควรถวายการรักษาด้วยวิธีใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง จากช่องพระสันหลังบริเวณบั้นพระองค์ (บั้นเอว)
เข้าสู่ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ซึ่งเป็นการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้ได้กำหนดการถวายการรักษา
ในคืนวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ส่วนผลการตรวจต่างๆ ในระบบอื่นอยู่ในเกณฑ์ปรกติและพระอาการทั่วไปดี
เสวยพระกระยาหารได้เป็นปรกติ คณะแพทย์ฯ จะรายงานผลการถวายการรักษาในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
_____________________________________

ฉบับที่ 35
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายจากพระอาการประชวรมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ยังประทับพักฟื้นอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
เพื่อให้คณะแพทย์ฯ ทำกายภาพบำบัดถวายเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ
ตลอดจนถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
21 ธันวาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 34
----------------------
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า
ผลการตรวจพระอุระ (อก) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด)
ผลการตรวจพระโลหิต ไม่บ่งชี้ว่ามีการอักเสบ พระอาการทั่วไปดีขึ้นมาก
ทรงมีกำลังพระวรกายแข็งแรงขึ้นอีก เสวยพระกระยาหารได้เป็นปรกติ
คณะแพทย์ฯ จึงงดถวายพระโอสถปฏิชีวนะ แต่ยังคงถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
30 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 33
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ พระกำลังพระวรกายแข็งแรงขึ้น เสวยพระกระยาหารและทรงพระบรรทมได้เป็นปกติ
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะจนครบกำหนด และถวายพระกระยาหารบำรุงตามหลักโภชนาการต่อไป

ต่อจากนี้ สำนักพระราชวังจะได้ยุติการออกแถลงการณ์ประจำวัน แต่จะประกาศให้ทราบเมื่อพระอาการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
22 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 32
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารและทรงพระบรรทมได้ดี ผลการตรวจพระโลหิต
บ่งชี้ว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
21 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 31
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้ดี ผลการตรวจพระวรกายและเอกซเรย์พระอุระ (อก)
พบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทุเลาลงอีก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
20 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 30
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี ไม่มีพระปรอท (ไข้) เสวยพระกระยาหาร และทรงพระบรรทมได้ดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
19 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 29
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี พระปรอท(ไข้)ลดลง เสวยพระกระยาหาร และทรงพระบรรทมได้ดี
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
18 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 28
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่า
ผลจากการถวายการตรวจพระวรกายและเอ็กซ์เรย์พระอุระ ( อก )เพื่อติดตามพระอาการพบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด)
ยังไม่ปกติจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะปรากฏว่าในเวลาต่อมาพระปรอท (ไข้)
ได้ลดลงจากเดิมทรงพระบรรทมและเสวยพระกระยาหารได้ดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
17 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 27
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
คณะแพทย์ได้วัดอุณหภูมิพระวรกายเป็นระยะพบว่ามีพระปรอท(เป็นไข้) เล็กน้อยเป็นครั้งคราว
เสวยพระกระยาหารได้ตามปกติและทรงพระบรรทมได้ดี
ผลการตรวจพระวรกายด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์พบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) น้อยลงจากเดิมอีก
คณะแพทย์ฯ จะได้วัดอุณหภูมิพระวรกายเป็นระยะเพื่อสังเกตพระอาการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
16 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 26
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถบำรุงและถวายการรักษาฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
15 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 25
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี แต่การอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ที่ทุเลาลงแล้ว
ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะหายเป็นปกติ ซึ่งเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุ
คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาลต่อไป เพื่อถวายพระโอสถบำรุง
และถวายการรักษาฟื้นฟูพระวรกายให้มีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นปกติเร็วขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
14 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 24
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ เสวยพระกระยาหารและทรงพระบรรทมได้ดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 23
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ ผลการตรวจพระวรกายและพระอุระ(อก) พบว่าการอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ทุเลาลงจนเกือบเป็นปรกติ
คณะแพทย์ฯ จึงงดถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของพระปัปผาสะ(ปอด)
แต่ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดทั่วไป เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
12 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 22
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ ผลการตรวจพระโลหิตติดตามพระอาการพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปรกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
11 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 21
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ เสวยพระกระยาหารและทรงพระบรรทมได้ดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
10 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 20
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปคงที่ เสวยพระกระยาหารได้ดีและพระกำลังเพิ่มขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
9 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 19
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพพระปัปผาสะ (ปอด) และพระกำลังต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
8 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 18
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี ผลการตรวจพระวรกายและเอกซเรย์พระอุระ (อก)
พบว่าอาการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทุเลาลงอีก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
7 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 17
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดที่พระอุระ (อก)
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพพระปัปผาสะ (ปอด) และการทำกายภาพบำบัดทั่วไป เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
6 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 16
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการทั่วไปดี คณะแพทย์ได้งดพระโอสถปฏิชีวนะทั้งหมดที่ถวายจนครบตามกำหนด
แต่ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
5 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 15
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นตามลำดับ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้นและทรงพระบรรทมได้ดี
ผลการตรวจพระวรกายและเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่าอาการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ทุเลาลงมาก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
4 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 14
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น คณะแพทย์ฯ จึงงดถวายสารอาหารทางหลอดพระโลหิต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
3 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 13
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น และทรงพระบรรทมได้ดี
คณะแพทย์ฯ ได้ลดปริมาณสารอาหาร ที่ถวายทางหลอดพระโลหิตลง แต่ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
2 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 12
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า
พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น ม่มีพระปรอท(ไข้) เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น และทรงพระบรรทมได้ดี

ผลการตรวจพระอุระ (อก)ด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบว่า การอักเสบของพระปัปผาสะ(ปอด) ลดลงจากเดิม
คณะแพทย์ฯ ได้ลดพระโอสถปฏิชีวนะลงขนานหนึ่ง แต่ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
1 ตุลาคม พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 11
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น
อุณหภูมิพระวรกายลดลงจนอยู่ในระดับปรกติ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น และทรงพระบรรทมได้ดี
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัด และถวายพระโอสถปฏิชีวะกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
30 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 10
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น พระปรอท (ไข้) ลดต่ำลง
การตรวจพระอุระ (อก) ด้วยเครื่องเอกซเรย์พบว่า การอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและสารอาหารทางหลอดพระโลหิต ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
29 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 9
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เมื่อเย็นวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอท (เป็นไข้)
คณะแพทย์ฯ ได้ถวายตรวจพระอุระ (อก) และ ช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ปรากฏว่าพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ แต่ไม่ทรงพระกรรสะ (ไอ) และไม่พบการอักเสบของช่องพระนาภี (ช่องท้อง)
จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะชนิดใหม่ และสารอาหารทางหลอดพระโลหิต พระปรอท (ไข้) ได้ลดลงตั้งแต่เช้าวันนี้ พระอาการทั่วไปดี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
28 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 8
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป และถวายพระโอสถปฏิชีวนะจนครบกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
27 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 7
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ไม่มีพระปรอท (ไข้)
ผลการตรวจทางโลหิตวิทยา ปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ทรงพระบรรทมได้มากขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
26 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 6
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าเสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น ไม่มีพระปรอท (ไข้)
คณะแพทย์ฯ จึงงดถวายสารอาหารและสารน้ำทางหลอดพระโลหิต แต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อไปจนครบกำหนด
และได้ถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 2 ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
25 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 5
----------------------
วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไม่มีพระปรอท (ไข้) เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น
คณะแพทย์ฯได้ถวายการรักษาเพิ่มด้วยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระกำลัง ผลการตรวจพระโลหิตไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโดยวิธี POLYMERASE CHAIN REACTION (โพลีเมอร์เรซ เชน รีแอ็กชั่น) ไม่พบเชื้อไวรัส

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
24 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 4
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าอุณหภูมิพระวรกาย ลดลงจนอยู่ในระดับปรกติ เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น
ทรงพระบรรทมได้ดี คณะแพทย์ฯ จึงได้ลดพระโอสถปฏิชีวนะ และลดปริมาณ สารอาหารที่ถวายทางหลอดพระโลหิตลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
23 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 3
----------------------
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น แต่ยังมีพระปรอท (เป็นไข้) ต่ำๆ
คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ร่วมกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
22 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 2
----------------------
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พระปรอท (ไข้) ลดต่ำลง
แต่ยังเสวยพระกระยาหารได้น้อย คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ ร่วมกับสารอาหารทางหลอดพระโลหิตต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
21 กันยายน พุทธศักราช 2552
_____________________________________

ฉบับที่ 1
----------------------
เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท(เป็นไข้) และมีพระอาการอ่อนเพลียตลอดจนเสวยพระกระยาหารได้น้อยลง
คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจหาสาเหตุพร้อมกับถวายการรักษาด้วยน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตร่วมกับยาปฏิชีวนะ

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
20 กันยายน พุทธศักราช 2552


(พิมพ์คำถวายพระพรของท่าน ในกล่องข้อความด้านล่าง)


    

 
  พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเวชสารสนเทศ
 

"ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน "

เทิดมาตุภูมิ
2012-09-20 22:00:41
IP Address : 49.48.152.166


"พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์ ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์ ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ "

เทิดมาตุภูมิ
2012-07-30 20:55:36
IP Address : 223.204.11.177


พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์ ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์ ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เทิดมาตุภูมิ
2012-07-12 19:13:38
IP Address : 223.204.9.15


รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เทิดมาตุภูมิ
2012-07-12 04:00:54
IP Address : 49.49.188.232


"ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ขอทรงให้""สุขสำราญ""ชั่วกาลเทอญ"

เทิดมาตุภูมิ
2012-03-28 21:01:28
IP Address : 223.206.233.118


ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

เทิดมาตุภูมิ
2012-03-26 17:17:18
IP Address : 223.206.216.10


รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เทิดมาตุภูมิ
2012-02-13 18:14:37
IP Address : 223.206.129.23


ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน

ฉลองรัตน์
2012-01-26 23:48:41
IP Address : 10.20.10.108


ขอให้พ่อหายเร็วๆค่ะ

ladawan
2012-01-24 01:52:06
IP Address : 10.20.11.117


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พ่อหลวงของแผ่นดิน

ครอบครัว นายชัชวาลย์ นางสุมาลี นายภาณุวัฒน์ นางสาวภารวี จี้อินทร์
2012-01-22 02:20:00
IP Address : 118.174.110.243

จำนวนทั้งสิ้น 457 รายการ รวม 46 หน้า :
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] หน้าถัดไป>>
   
 
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
[ปิดหน้าต่างนี้]