ภาพข่าว

          ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือตรวจตาให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณนิราภรณ์ ไชยวงค์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.อภิชนา - พ.อ.เรืองทรัพย์ - คุณเทียมจันทร์ โฆวินทะ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รุ่นที่ ๘๕ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professor Christopher S. Mow, M.D. (Associate Chief of Staff) และ Professor Tyler Johnson, M.D. จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป เจ้าอาวาส วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๓๒,๓๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          นพ.ธัชวุฑธฆ์ หวงสุวรรณากร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวกิจกรรม “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” และ “Suandok Charity Run for Life” จากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ ให้แก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๒๗ โดยมี คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณเลอศักดิ์ - คุณบุศรินทร์ อิ่มสุชา - คุณปาริฉัตร - คุณเปรมจิตร พัดขุน มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณประเสริฐ - คุณไพรพรรณ สรณถาวรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสุติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ตัวแทนจากกลุ่มธรรมสถิต มอบวิทยุบุญ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง จำนวน ๘,๙๐๐ ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์) ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณวิโรจน์ – คุณศุภลักษณ์ อรุณโรจน์ บริจาครถเข็นผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการสืบค้นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทางรังสีรักษา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๒๘ ปี แห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มช. โดยมี รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ. ชัชวาล ชัยชนะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง จากคณะวิทยาศาสตร์ มช. นำคณะจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และนักวิจัยจาก Kinsei Sangyo Co.,Ltd. เข้าพบเพื่อหารือการนำเสนอความร่วมมือการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยี Dry Distillation Gasification System เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระครูปัญญาวรคุณ (พระอาจารย์ทองแดง วรปัญโญ) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณเกรียงไกร เลิศทำนองธรรม บิดา อ.ไพลิน คงมีผล อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรม Continuing of Care Link (CoC Link) ของเครือข่ายบริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เขตบริการสุขภาพที่ 1) ให้แก่แพทย์ พยาบาล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อยอดจากโปรแกรม ThaiRefer เป็นโปรแกรม Continuing of Care Link (CoC Link) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Management บรรยาย เรื่อง Strategic Action เพื่อแนะนำด้านการบริหารเชิงลึกให้แก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณวินัย – คุณสุบงกช – คุณวิบูลย์ จามีกร และครอบครัว มอบห้องที่ทำการปรับปรุงสำเร็จแล้วของหอผู้ป่วยพิเศษ ๙ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ๙ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Michele Wood และนักศึกษาต่างชาติจาก Department of Health Science California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ Public Health Issues ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยมี รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน บทบาทในการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธาน กล่าวเปิด การสัมมนาผู้บริหาร 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้าน Food and Health และ Aging Society ในพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านบริหารจัดการทั่วไปร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ด้านวิจัย ให้การต้อนรับ Miss. Caroline Harris เจ้าหน้าที่อาวุโสจาก Medical Research Council ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าเยี่ยมศูนย์บูรณาการทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง Non communicable diseases (NCD center) เพื่อให้คำปรึกษาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง Medical Research Council new ton fund ร่วมกันกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานวิจัยในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ CHE QA online ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติการพยาบาลบุคลากรห้องผ่าตัด สาขาศัลยกรรมระบบประสาท จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ (Program of Nurse Specialty in Emergency Nurse Practitioner) แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชฎานันท์ ประเสริฐปั้น หัวหน้าเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล Best Abstract Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC 2017) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณนพมาศ อุตะมะ พยาบาลสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๙ ในการคิดค้นนวัตกรรมฝาครอบที่หยอดยาตาสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” หลักสูตร ๑๐ วัน รุ่นที่ ๑ ให้แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณการัญ ศรีสกุลชวาลา พร้อมครอบครัวในนาม บริษัท สตาร์เอวีนิว จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๑,๑๑๑.๑๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการสตาร์ เอวีนิว 5          คุณพิสิษฐ์ - คุณพินธุ์ลออง – คุณธวัลรัตน์ – คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และทุนผู้ป่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสุภาพร มาร์ติน มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณพิสิษฐ์ - คุณพินธุ์ลออง – คุณธวัลรัตน์ – คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และทุนผู้ป่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inter-Professional Education (For Health Professionals)” ให้แก่ผู้บริหาร ๖ คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณาจารย์ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ วิทยากรโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อหารือความร่วมมือกับ คุณสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่          อ.พญ.ศรีสกุล ทิพย์กมล จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” สำหรับแพทย์ใช้ทุน รุ่นที่ ๘๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ,รศ.ดร.อุดม ชัยทอง , อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิฯ และ คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดปรุงลาบ ตกแต่งขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๖๐ โดยมีภาควิชาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการกองกู้ภัย และสถาบันฝึกอบรมการป้องกันภัย ของรถไฟฟ้า MRT ให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร ๓ เดือน รุ่นที่ ๑ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีขอกราบลาสุมาอาจ๋ารย์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงปู่ หมู่บ้านฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สวนดอกรวมใจ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมใจทาสีรั้วโดยรอบ ทั้ง ๓ คณะ ความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยใช้สีม่วงดอกรัก ซึ่งเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรวมพลังสามัคคีเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร และนักศึกษาและปรับทัศนียภาพที่ดีโดยรอบคณะฯ พร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อเป็นการสะสางทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณเชิดพงศ์ วิสารทานนท์ และคณะฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๕,๘๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญครบรอบ ๔๕ ปี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ และงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประชุมหารือผ่านระบบ video conference เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UniNet) ไปยังโรงพยาบาลสมทบทั้ง ๖ แห่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน tele-education และ tele-medicine สนับสนุนนโยบาย Academic/Medical Hub ของคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่