ภาพข่าว

          ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ The Royal Chiangmai Golf Resort อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี ในนาม ผศ.พญ.ศรี ศรีสุกรี มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ (สอจร.ภาคเหนือ) และ คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมบันทึกความร่วมมือองค์กรต้นแบบ (MOU) สวมหมวกนิรภัย 100% ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประชาชน สู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ ผศ.นพ.ชุมพล สกลวสันต์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี และจะได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิตนาลัย สวนจิตรดา ผู้ซึ่งนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น" (ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล) งานอัจฉริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน จาก นายศุภชัย เยี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘          คุณอินทร - คุณบุญทอง ขันแก้วผาบ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๔๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภญ.ศิริหยก ทักษอุดม หัวหน้าฝ่ายภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา Pharmacy จากUniversity of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Akemi Ohnishi , Mr.Fumishige Ohnishi และ Mr.Kageyuki Tatsuke จากมูลนิธิ JIGF ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสื่อสารถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ชมรมนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว โดยมี คุณจารีต หอมมาก ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณวาสนา ประมัยพิมพ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย และผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ได้รับทุน นักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๕๗ ในการจัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามในสัญญารับทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กทม.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไต” สู่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ตระกูลเศรษฐเสถียร มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๖๑,๗๘๙.๗๓ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณปรีชา – คุณกรรณรัตน์ บุณยินทุ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "การดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน" วิทยากรโดย รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค อาจารย์จากหน่วยระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการรณรงค์อุบัติภัยทางถนนและจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูก โดยเชิญบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดจำหน่วยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อตระหนักถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์เคารพกฎจราจร ใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support : Provider Course 3” ให้แก่แพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการช่วยชีวิต แห่งประเทศไทย และ อ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายภาพร่วมกับแพทย์ครูผู้สอน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง สำหรับครูผู้สอน (ACLS Instructor Course) รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support : Instructor Course” ให้แก่แพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายชั้น ๔ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA ๒๐๑) สำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย HACC ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ ชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง (สนช.) ให้เกียรติเยี่ยมชมคิลนิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ คิลนิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support : Provider Renewal” ให้แก่แพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชมรมเกษียณสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณชมรมเกษียณสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการก่อตั้งสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมี คุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการบริหารฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          ผู้แทน นพ.วราวิทย์ ศรีธาราธิคุณ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ มองเมืองเหนือ ประชาสัมพันธ์ "โครงการปลูกถ่ายไต ถวายเป็นพระราชกุศล ๖๐ พรรษา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          คุณชฎานันท์ ประเสริฐปั้น หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดูแลเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑ จากสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกิตติ เย็นภิญโญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณรำไพ สาครินทร์ พร้อมด้วยครอบครัว บริจาคเตียงไฟฟ้าจำนวน ๓ หลัง มูลค่ารวม ๙๙,๕๑๐ บาท ให้แก่หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ อาจารย์ประจำหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ชั้น ๘ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอลิสา สาครินทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณรำไพ สาครินทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเรื่อง “Chiangmai Conference o­n OB and GYN (CCOG 2015) : Advanced Practice” ให้แก่สูตินรีและแพทย์ผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “สวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกชีวีปลอดภัย” ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม จ.บึงกาฬ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสิริกร ปิวะศิริ พร้อมด้วยครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และอุทิศกุศลให้แก่นางสาวสุคนธ์ ปิวะศิริ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑๓ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๒ ให้แก่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ทั้ง ๓ สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพัชรินทร์ จันทรสุขเศรษฐ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านคลินิกนมแม่ และหอผู้ป่วยหลังคลอด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี “Rhinology สัญจร ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑” ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการงานบริการการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนศึกษา งานบริหารงานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "เตือนภัยไข้หวัดใหญ่" วิทยากรโดย รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ อาจารย์ประจำหน่วยสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ มอบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลจาก Nippon Medical School (NMS) ประเทศญี่ปุ่น ที่สำเร็จการศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล จากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน Bioethics ให้แก่อาจารย์แพทย์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเวชจริยศาสตร์ (Bioethics) วิทยากรโดย Professor Bonnie Steinbock จาก SUNY University at Albany ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่