ภาพข่าว

          การแสดงดนตรีของนักดนตรีจากกลุ่มดนตรีบำบัด กลุ่มดนตรีจิตอาสา และชมรมประสานเสียงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขับกล่อมเสียงเพลงในงานปฐกถาพิเศษ Dinner Talk “เศรษฐกิจ การเงิน ในยุคการเปลี่ยนแปลง” รายได้สมทบทุน “๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และดำเนินงานกองทุน ๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินรายได้จากการจัดงาน Dinner Talk สมทบทุน “๕ ทศวรรษ มช.” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานปฐกถาพิเศษ Dinner Talk “เศรษฐกิจ การเงิน ในยุคการเปลี่ยนแปลง” องค์ปาฐกโดย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้สมทบทุน “๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการการดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบ Medical Student Healthy Days (MSHD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโครงการผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ พบผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ. ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้ให้การสนับสนุน รศ. ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ผู้เชี่ยวชาญ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่อง รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร          คุณสิน – คุณณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล จากบริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริจาคเปลส่งศพ จำนวน ๒ เปล มูลค่า ๔๐,๔๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศลมหิดล ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่          หจก.เชียงใหม่ระกา (1999) บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง , อุปกรณ์ดามกระดูกสันหลัง จำนวน ๔ ชุด และกระเป๋าใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาล จำนวน ๑ ใบ มูลค่ารวมจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” (การช่วยชีวิตขั้นสูงโรคหัวใจ) ให้แก่พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวันทนีย์ บุญกิตติธนกร บริจาครถเข็นจำนวน ๒ คัน มูลค่า ๕,๕๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมอบเงินบริจาคอีกจำนวน ๒,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออกหน่วยประชาอาสา เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ รักษา โรค ฝังเข็ม บริการทางทันตกรรม ตัดผม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge in Pathophysiology (CMU-IMC), พิธีมอบโล่ เหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “Executive Education II Finance and Marketing” แก่หน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ เพื่อทราบแนวทางในการดูแลนักศึกษาเมื่อเกิดปัญหาในด้านการเรียน พฤติกรรมและความเจ็บป่วย และวินัยนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ Dr. Aaron Tigor Sihombing จาก Bandung Padjadjaran University , Dr. Takeshi Ieda จาก Jutendo University และ Dr. Ting Weng จาก Wenzhou University ในโอกาสที่เดินทางศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai university International Medical Challange in Pathophysiology and Pharmacology (CMU - IMC 2014) โดยมีอาจารย์ นิสิตนักศึกษาแพทย์ จากสถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงานวิจัยเรื่อง "พยาธิสรีรวิทยาของภาวะหัวใจขาดเลือด" เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณจันทร์เม็ด ชีวะเกตุ ในนามคุณกิตติ ชีวะเกตุ มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “CLABSI Prevention : Zero is Achievable with Best Practice and Technology (IC)” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลทางด้านการควบคุมและการป้องกันโรคการติดเชื้อจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ในโอกาสเดียวกันนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินหน่วยบริการ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินด้านบริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดี พร้อมด้วยฝ่ายพุทธศิลป์และบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๗” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี เข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระอาจารย์บรรเลง มณีรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วย ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง How to Develop KPIs for Excellence แก่หน่วยงานสังกัดสำนักงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท อ.บางแสน จ.ชลบุรี          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          กองทุนทินกรและไชยภูมิ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          คุณพิมพ์ทอง ชำนิเขต บริจาคตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๓,๙๙๐.- บาท ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นายแพทย์ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ทอดถวาย ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ทอดถวาย ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วย พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ไปถวาย ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และวัดปันเสา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗          คุณพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล (Super Richy)มอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมาธิ เข็มทิศสู่ปัญญา และการแก้กรรม" วิทยากรโดย คุณพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล (Super Richy)เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยมี รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการมารดาหลังคลอด ด้วยการนวดสวนดอก การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ และการพอกผิวด้วยสมุนไพร โดยมี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ศรีพัฒน์, รพ.ลานนา, รพ.เชียงใหม่ราม, รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข เข้าร่วม ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(TTCM)เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "โรคที่มักมาในหน้าฝน" วิทยากรโดย ผศ.นพ.อนุชาติ มาธนะสารวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณชัดชาญ – คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล ผู้มีพระคุณคณะแพทยศาสตร์ ทำบุญเปิดร้านแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ สาขาสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินตามแนวทาง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “อยู่อย่างมีสุข....กับมะเร็งต่อมลูกหมาก” ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ พันเอกบุญยืน อินกว่าง เสนาธิการกรมพลทหารราบที่ ๗ และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มช. และกรมพลทหารราบที่ ๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแพทย์ Mr. Kosuke Asei และ Mr. Yusuke Okawara จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระคุณเจ้าฯหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบ ๒๙ ปี และครบรอบวันมรณภาพ ๙ ปี ของหลวงปู่หนู สุจิตโต อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ เล่ม เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่