ภาพข่าว

          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม HA BOOM ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และประธานคณะทำงานโครงการสวมหมวกนิรภัยในโรงพยาบาล พร้อมทั้งคณะทำงานรณรงค์ให้บุคลากรของคณะ และผู้มาใช้บริการให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ประตูด้านทิศตะวันตกและด้านถนนสุเทพ          คุณสิริลักษณ์ สลักคำ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงานจาก National Tainan Institute of Nursing (NTIN) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสที่เข้าดูงานสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ระบบการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิ์รักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนาโครงการสร้างความเข้าใจแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันร่วมจัดการศึกษา ของ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนา/ประกันระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง EdPEx เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย          ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วยโรคลมชัก ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อเรื่อง “ใช้ชีวิตฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก” ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ สวนทวีชล เพื่อให้ผู้ป่วยโรคลมชักและประชาชนผู้สนใจได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข โดยมีรศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะผู้บริหารจาก People’s Hospital of Yuxi City, the 6th Affiliated Hospital of Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำเร็จการฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการโรงพยาบาลยุคใหม่” (Moderm Hospital Management) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.รัธชัย ฤทธาภรณ์ ผู้แทน Thai Physicians Association of America Foundation มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๑,๒๑๕.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุดาพร นทีวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณประสาท – คุณประพีร์ จินตสิริ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ตัวแทนจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๓ อส.มท. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๓ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนบริษัท ไทยเครื่องชั่ง (เชียงใหม่) จำกัด บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักคนไข้พร้อมทางขึ้น-ลง และเครื่องชั่งน้ำหนักคนแบบเข็ม รวมจำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๒,๕๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีขอกราบลาสุมาอาจ๋ารย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการขอขมาแด่คณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถ่ายภาพหมู่ของชั้นปีร่วมกับคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อปรึกษาหารือคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดี, ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Gifu University Graduate School of Medicine จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาและดูงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันต้อหินโลก” ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับต้อหิน ให้มีการตื่นตัว และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ทำบุญสำนักงานใหม่ โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสเปิดศูนย์ใหม่ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสเปิดศูนย์ใหม่ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารจอดรถสวนดอกปาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง “Kidney Health For All” ของหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไตวายเรื้อรัง พร้อมทั้งแนะแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศิริวรรณ จิตศักดานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ อ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัย (Re-survey) โดย SIDCER-FERCAP เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ๔ (นักศึกษาชั้นปีที่ ๓) จากมหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การเตรียมสารอาหารให้ทางหลอดเลือดดำ และการเตรียมยาเคมี ที่งานผลิตยาปราศจากเชื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) และพิธีเปิดหลักสูตรอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง) ให้แก่พยาบาลฝึกอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร ในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ วันไตโลก ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ให้แก่ผู้บริหารจากสถาบันแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณมะลิวรรณ หินทอง หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบแฟกซ์เคลม งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเยาวลักษณ์ พลภักดี หัวหน้างานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรโภชนาการ และโภชนบำบัด ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณสุวรรณา โชคดีอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้โครงการ “Pigeon Breastfeeding Consultation Room” ด้วยการออกแบบและตกแต่งห้องให้นม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของทางโรงพยาบาลในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Breastfeeding Room ชั้น ๓ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลับเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์เลเซอร์ต้อกระจก (Chiang Mai Laser Cataract Surgery Center) ซึ่งเป็นศูนย์แห่งที่ ๖ ในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการผ่าตัดต้อกระจกซึ่งคนไทยเป็นกันมาก เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๓ อสมท. มอบเครื่องเอกซเรย์ชนิดส่องตรวจเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องผ่าตัดและพักฟื้น ชั้น ๒ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ท่านสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ The Royal Chiangmai Golf Resort อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ในนาม ผศ.พญ.ศรี ศรีศุกรี มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ผู้แทนคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ (สอจร.ภาคเหนือ) และ คุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมบันทึกความร่วมมือองค์กรต้นแบบ (MOU) สวมหมวกนิรภัย 100% ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุของประชาชน สู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่