ภาพข่าว

          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายการโทรทัศน์สวนดอกร้อยดวงใจ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดรายการโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ....เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรุงเทพมหานคร ไปแล้วนั้น เพื่อสรุปผลการจัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่ลมาย แสงสุวรรณ(จิตรักษ์) อายุ ๗๗ ปี มารดา พันเอก(พิเศษ)ธเนศ จิตรักษ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗          รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อนุกรรมการบริหารแพทยสภา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “มอง ASEAN แบบนักศึกษาแพทย์” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟัง ในการประชุมวิชาการพุธบ่าย ดำเนินการอภิปรายโดย ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยางนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ผู้มีอุปการคุณสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ คุณวรนุช เลาหวัฒน์ , คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม , คุณดุษณี พลอยมีค่า และ คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และทุน “คุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวีระยุทธ์ – คุณทองอยู่ เมธากิจตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.บุญสม ชัยมงคล และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ เชียงแสนสิงห์ ๓ รุ่น ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานจอดรถด้านทิศใต้อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ พร้อมคณะฯ ในนามห้องโหรเพื่อการกุศลมหิดล ๕๗ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๕๕๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี , รศ.นพ.สำเริง รางแดง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมด้วยพยาบาล ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางพวงมาลาถวายบังคมในพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยอดรวม ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อนำปัจจัยจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ รวมถึงผู้ป่วยยากไร้ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะกรรมการองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “นานาสาระภาษีแพทย์และภาษีมรดก” ให้แก่แพทย์ และผู้สนใจฟัง วิทยากรโดย คุณนรีพัฒน์ จิราเจริญโชค จากบริษัทกรุงไทยแอกซ่า เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ประกาศผลการแข่งขันเปตองมหากุศล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๗ รางวัลชนะเลิศ ทีม เสี่ยหน่อง ประกอบด้วย 1. จ.ส.อ. ประครอง ปรีรอด 2. ส.ต. ภูวนัย แสงหาญ 3. นายทศพร วรธรรมาทิพย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม ป๋า ส.4 ประกอบด้วย 1. นายอนุพงษ์ คำฟู 2. นายทรงชัย มลิวัลย์ 3. นายมนต์ เกิดเจริญ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม SNB ประกอบด้วย 1. นายอนุพงษ์ สุขรมย์ 2. นายภานุกร ฤกษ์สนิท 3. นายเกียรติก้อง ทนงค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม ป๋า ส.1 ประกอบด้วย 1. จ.ส.ต. สำเริง แสงโสด 2. นายอนุชา บุญจง 3. นายพงศกร ขำประถม          ประกาศผลการแข่งขันเปตองมหากุศล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๗ ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ทีม กมลชัย ประกอบด้วย ๑. นางเพ็ญศรี จุลพงษ์ ๒. นางกฤติยา ลอยชื่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม ราชนาวี ประกอบด้วย ๑. พันจ่าเอกหญิง สุพรรณี วงศ์สุทธิ์ ๒. นางธีปภา เอี่ยมบัลลังก์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีม SNB ๒ ประกอบด้วย ๑. น.ส. ปริมพาภรณ์ ฟูฟอง ๒. น.ส. นิตยา ชุมใจ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ทีม ป๋า ส. ประกอบด้วย ๑. ว่าที่รอยตรีหญิง ภคพร หาญสุวรรณ์ ๒. น.ส. เสาวรส ธัญญเจริญ          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนหมอเจ้าฟ้า ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒๗ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามเปตองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ แพทย์หญิงภาวิตา เลาหกุล, นายวีรพล แก้วแปงจันทร์, นางสาวเสาวนุช สมศรี และนายนัฐภูมิ นุชพงษ์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล จากการแข่งขัน “ Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ ๓” จากหน่วยงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้จัดการแข่งขัน โดยมี นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล เป็นผู้ฝึกสอนทีม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวารินทร์ – คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกอล์ฟรอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          คุณสุทิน จินดาหอม หัวหน้าหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมโรคติดเชื้อในหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ Research Day in Ophthalmology 2014” ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “สมรรถนะของพยาบาล : พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฎิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์นายแพทย์ รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสุขง่าย ๆ จากธรรมชาติใกล้ตัว” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยงานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช จากวัดสวนสันติธรรม จ.ชลบุรี บรรยายธรรม เรื่อง “ความสุขจากการเรียนรู้ตนเอง” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยงานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นศพ. ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์ และ นศพ. นรากร หมื่นตาบุตร นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “ความฟินจากการเรียนรู้” ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยงานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกิมจั้ว – คุณถนอม จงรักษ์สัตย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.สุพรรณ ทองคล้อย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “ความสุขจากการอ่าน” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดโดยงานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเอเลน เบซอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านพักรับรอง หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบปีที่ ๓๖ โดยมี ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย          คุณกิตติ ชีวะเกตุ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบรางวัล ให้แก่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประดิษฐ์คิดนวัตกรรม "nasal stent อุปกรณ์ใช้ดันจมูกหลังผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่" โดย อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ สาขาสังคม ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ          ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต ผู้แทนคุณประสิทธิ์ ศรีเรือนทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุน “อนันต์ โชติรสนิรมิต” ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๓๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ และการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทันใจ เชียงแสนสิงห์ ๓ รุ่น ๕๕ ปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบชุดผ้าม่านกั้นมุม Breast feeding ให้แก่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.พรศิริ ใจสม หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ , ผู้ตรวจการ และหัวหน้าหอผู้ป่วยฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ๒ ชั้น ๓ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศิษย์เก่ามงฟอร์ต รุ่น ๑๘/๕๒๐ และคณะฯ บริจาคตู้อบทารกแรกเกิด จำนวน ๑ ตู้ มูลค่า ๕๙๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณบุญจิรา กิติสิทธิ์ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเวชระเบียนและสถิติ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องงานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2556 (Toyota Thailand Foundation Award 2013) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award) ผลงานชื่อ “การป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน” (Prevention and Management of the Diabetic Foot) ให้แก่ รศ.นพ.ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานของนักวิชาการไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.อำนาจ – พญ.วิลาสินี อยู่สุข ในนามบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดี และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดเสวนา เรื่อง “ลืม...แล้วก๋า (อาการหลงลืม รักษาได้)” ให้แก่ประชาชนผู้สนใจฟัง โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME) จากสมาคมรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็น International Medical School เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายนาวิน สินธุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่          พระหัสธชัย ผู้แทนพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปติดตั้งไว้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล “Clean Hand Save Lives" เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา โดยมีผู้ป่วย บุคลากร เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่