ภาพข่าว

          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุณเรณู ไพศาลสุทธิชล หัวหน้าหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาทบทวนกระบวนการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะแพทยศาสตร์และสถาบันร่วมจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้แก่ ผู้ร่วมสัมมนา วิทยากรโดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล และ ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ จากคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาธารณสุขเขต ๒ เพื่อประชุมจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านการวิจัย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับอุทิศและมอบดวงตาที่ได้รับจากผู้อุทิศให้แก่จักษุแพทย์ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเปิดศูนย์ความร่วมมือ OIE Collaborating Centre for Veterinary Services Capacity Building โดยคาวมร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ สนับสนุนการผ่าตัด ๑๐๐ ราย สำหรับเด็กปากแหว่งและเพดานโหว่ โดยศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และ คิดส์ แอ๊คชั่น ฟอร์ คิดส์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญส่วนกุศลอุทิศแด่ ผู้อุทิศดวงตาแก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ที่แสดงความจำนงอุทิศดวงตาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น ๑ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรวมพลัง Big cleaning day "Suandok Green and Clean" เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมทำความสะอาดหน่วยงานของตนเอง (5 ส.) ภายในอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การซักผ้าอุตสาหกรรม” รุ่นที่ ๑ ให้แก่บุคลากรของหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล วิทยากรโดยความร่วมมือกับ บริษัทเอ๊กโคเคม จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาและฝึกอบรม เรื่อง International Short – Course Training o­n Infectious Diseases and HIV Medicine หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๔๔ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้ พระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิงหวราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกันนี้ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯ กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณอุดมลักษณ์ สมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง และคุณตรีภพ อินสรรพ์ หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง โดยกิจกรรมมีการแสดงดนตรี สันทนาการต่าง ๆ ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท.          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง ๓ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อสมท.          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คณะผู้บริหารและกองบรรณาธิการ นิตยสารสกุลไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ นิตยสารสกุลไทย          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณภรภัทร นีลพัธน์ พิธีกรรายการ คุยโขมงยามเช้า และคุยโขมงบ่าย ๓ โมง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสุวิช สุทธิประภา พิธีกรรายการ คุยโขมงยามเช้า และคุยโขมงบ่าย ๓ โมง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง ๓๐ อสมท. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวาริน - คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณณัฐพล ทองใบใหญ่ บรรณาธิการไทยรัฐทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณมานิต สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กทม.          สำนักสงฆ์วัดถ้ำตอง โดยพระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.รักษ์ – รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.บุญทวี ภูริคุปต์ จากบริษัท ไทยโฮยาเลนส์ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “HOYA Acadamy CMU Program 2016” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากสถานประกอบการ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสวดพระอภิธรรมศพ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรพงษ์ ดวงรัตน์ อาจารย์พิเศษสังกัดภาควิชาจักษุวิทยา และอดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน The Musical dinner ครั้งที่ ๓ “ATTACK OF THE CHOIRS” ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณกนก สุวรรณวิสูตร์ ตัวแทนบริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด ในนามโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม” ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ ๔๗ โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สักการะพระราชบิดาและกล่าวคำปฎิญาณตน พร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมทีมเยี่ยม and FA ก่อนเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามภาควิชาต่าง ๆ หอผู้ป่วย และหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจจาก สรพ. เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙          คุณนิตยา พานิชชาติ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะบุตร – ธิดา นายอินทรัฐ – นางวิไล เดชะประทุมวัน มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          หจก.สลัดเทอเรสสวนดอก (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ร้านสลัดเทอเรสสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Symptom Management in Palliative care” ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้เพื่อพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้เกิดบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Palliative Mwdicine ซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบ Medical Student Healthy Days (MSHD) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการาจเชลล์ (Garage Sale) ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ณ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ ดร อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัล 2016 young scientist award จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          บริษัท เอส.บี.แล็บ. จำกัด โดย รศ.นพ.สำเริง รางแดง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๒๔,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยตรวจที่ ๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุณทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจที่ ๑ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยตรวจที่ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัวลายการเกษตร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินดารา ผู้กำกับละครพร้อมทีมงานเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาหางดง ๒ จัดโครงการ ทำดีเพื่อชุมชน มอบเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มช.รหัส ๐๘ ร่วมกับ มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต (ม.ข.ช.) บริจาคที่นอนลม จำนวน ๑๗ ชุด มูลค่า ๑๐๒,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๖ สำหรับพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่