ภาพข่าว

          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยไตเทียม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยไตเทียม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมนายจ้าง เพื่อแนะนำคลินิกโรคจากการทำงาน ให้นายจ้างได้เข้าใจและส่งผู้ประกันตนที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองได้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ คลินิก 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อทำวิจัยเรื่อง "การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน เพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำงานของหัวใจและสมอง" ผู้ซึ่งนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาด้านการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ ทุน โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดี และ รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital)” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยากรโดย นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดย ดร.รุ่งทิวา จันทน์เกษร ผู้บริหารทีม ทีมทรัพยากรบุคคลและบริหารกลยุทธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ให้แก่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.อัษฎา - พญ.ศุภวรรณ ตียพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๒๘,๓๖๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support : Instructor Renewal Course” ให้แก่แพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ-พิษณุโลก และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support : Provider Course 1” ให้แก่แพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.ปัจจะ กุลพงษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการสอน...ครูแพทย์ดีเด่นขององค์กร” ให้แก่อาจารย์แพทย์ และแพทย์ วิทยากรโดย รศ.นพ.ศุภนิมิต ฑีมชุณหเถียร ซึ่งจัดบรรยายโดยคณะกรรมการองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ “ My Pharmacist : เรื่องยา...วางใจเภสัชกร” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนผู้สนใจ โดยจัดกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาและสุขภาพโดยเภสัชกร จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน Palliative care โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          วัดสันป่าสักวรอุไร อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยพระครูอินทรวงศาจารย์ เจ้าอาวาส มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อ.หางดง จ.เชียงใหม่          พ.ต.ต.ปราศรัย – คุณจิระพัฒน์ สังขะทรัพย์ – คุณลีลา ซายร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวุฒิธร มิลินทจินดา (วู๊ดดี้) รายการวู๊ดดี้ ตื่นมาคุย เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณปู ลภามาศ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานี Thai PBS เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหารประชาชาติ และคุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์มติชน กรุงเทพฯ          รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารัศมี ในพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวาริน - คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวขาว สุริยวรรณ ซึ่งเป็นมารดาของ คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ อดีตรองคณบดี/อดีตหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ ศาลาวัดหัวดงสามัคคีธรรม อ.แม่ริม วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ The Bangkok Entertainment Co., Ltd เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี คุณคชาชาญ มงคลเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี คุณจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ดร.ประภา เหตระกูล ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ นิวทีวี) , กรรมการบริหารบริษัทสี่พระยา จำกัด เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี คุณประชา เหตระกูล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมีคุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร ข่าวการศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๘๗ พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสารธารณประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจสุขภาพ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและสันทนาการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ นำโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา “๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนพระคุณของพ่อ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด Clinic 108 คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ Clinic 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ Clinic 108 คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๒ Clinic 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณนันทา วัฒนะ และ หสม. พูนทรัพย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากประเทศจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chiang Mai FPMRS Workshop 2014 : Practical Points in Conservative Management of Pelvic Organ Prolapse and Female Urinary Incontinence” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลแพร่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบการสแกน Chart , วิธีการจัดเก็บเวชระเบียน งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสิริลักษณ์ สลักคำ หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการคำนวน Nursing Productivity โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการบริหารอัตรากำลังโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิ์รักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิมพรรณ์ สุจริต มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเยี่ยมชมคลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณแม่คำ ยอดคำปา มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗          ผู้แทน บริษัท รัน เทรลเลอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Caregiver’s training program for elderly people) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Caregiver’s training program for elderly people) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ มอบรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม รางวัลคะแนนสูงสุด และมอบใบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Caregiver’s training program for elderly people) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ “Imagination for quality” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๔,๖๔๗.๗๔ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ “Imagination for quality” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน "การรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์" วิทยากรโดย อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.พญ.นพมาศ โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หัวน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การคัดกรองและป้องกันการเกิดมะเร็ง" ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่