ภาพข่าว

          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "โรคในผู้สูงอายุ" วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามรับชมได้ในวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.



          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ถนนคนเดินท่าแพ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี



          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ – พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.ทพ.ทะนง – ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ศ.ดร.นิวัตน์ – คุณอรอนงค์ มณีกาญจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดกฐิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ และพิธีหล่อพระพุทธรูปทันใจ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณธนี พหลโยธิน ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” และ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.สมศักดิ์ - รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.ธนู – คุณมะลิวรรณ หินทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณวิยะดา – คุณวิชัย ตันวัฒนากูล ในนามคุณมาลินี วัฒนากูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณวันเพ็ญ ศักดาทร ในนาม หจก.แสนคำเทอร์เรส มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับงานรับน้องขึ้นดอย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณวรนุช เลาหวัฒน์ และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อนุสารเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” (การช่วยชีวิตขั้นสูงโรคหัวใจ) ให้แก่พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยในบริบทประชาคมอาเซียน และปาฐกถา เรื่อง การบริการด้านสุขภาพผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี



          ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง - ศ.เกียรติคุณ ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ในนามหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผู้แทนบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (HomeCholce)จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๑,๒๔๑,๒๐๐ บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.



          รศ.นพ.จาตุรงค์ กันชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษทางนิติเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “ บทบาทของแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ”ให้แก่แพทย์ ตำรวจ นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการและกรณีศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และนิติเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๕ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          บริษัท บ้านม่วนใจ๋ จำกัด โดยคุณกฤษฎาปัฐน์ ธำรงวรสิทธิ์ – คุณชลิดา จักรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ตัวแทนนักศึกษาโครงงานมหิดล สโมสรนักศึกษา ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๔,๕๓๒ บาท รายได้จากการจัดโครงงานมหิดล ๒๕๕๖ สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปภัมถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          อ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลอุดรธานี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ และระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี



          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี รศ.ปรีชา วงศ์ทิพย์ และ ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี และ ๕๐ ปี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณเมณฑกะ ศรีสัตนา ผู้แทนบริษัท โซวิค จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน ๘๐ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี



          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี



          ครั้งแรกในเชียงใหม่ Ice Bucket Challenge เมื่อ คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด รับคำท้าจากหัวหน้า Marketing ของ AIS มาทำ Ice Bucket Challenge ที่ Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่



          คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Ice Bucket Challenge จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่



          รับคำท้า...รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำท้าจากคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)จำกัด ทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge และมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่



          ร่วมรับคำท้า... รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำท้าจาก รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge และมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่



          คุณชนัญญา มหาพรหม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี



          ร.อ.อำพล – คุณดุษณี พลอยมีค่า – คุณอรุณี ภาวิไล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดี ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ในกลุ่มภาควิชาพรีคลินิค เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่



          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี” ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Team based Learning and Facilitator” ให้แก่คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "คืนความสุขให้ผู้สูงวัย...คืนความห่วงใยแทนครอบครัว" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา” ภายใต้ชื่อ “Share for sight, Give for life” สานดวงใจ...สู่ดวงตา เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการบริจาคดวงตา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และมอบรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณสักกีนา ศรีจันทร์ดร พร้อมด้วยครอบครัว บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สำหรับชั่งน้ำหนักทารกและชั่งน้ำหนักผ้าอ้อม จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวก จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๗๑,๘๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และคุณเบญมาศ ธเนศธนสมบัติ มอบเงินบริจาคอีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



          บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณปรัชญา พิชัยสัตย์ ผู้แทนคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมินิคอนเสิร์ตเพลงรัก เพื่อสุขภาพ “แดง แฟนทาสติก” โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) จัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฟัง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บันทึกเทปรายการ “ข่าวข้นรับอรุณ” เพื่อประชาสัมพันธ์รายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เชิญชวนบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่อในเครือเนชั่นทางรายการเนชั่นทีวี ข่าวข้นรับอรุณ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก มหาวิทยาลัย นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกอบรมเรื่อง International Short-Course Training on Infectious Diseases and HIV Medicine ที่หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเยือนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อให้บริการวิชาการตรวจนิ่วในถุงน้ำดีแก่ชุมชน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสุขภาพ” ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง SCB ๒๑๐๐ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณสุจินต์ ศิริมหาราช มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปิดกล้องละครการกุศล “รอรัก” งาน “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อจัดกิจกรรม เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การดูแลผู้สูงอายุโรคสมอง” เพื่อผลิตผู้ดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาทและสมอง ให้มีองค์ความรู้และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๔๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑ : 11th The Northern Neuroscience Center Conference "Challenges in Neurology" ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียน ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่สมาชิกของชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคุณกมลาศิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคุณวิภาดา จตุยศพร ผู้อำนวยการฝ่ายรายการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนนท์ ทีวี ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี กรุงเทพฯ



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคุณกิ่งแก้ว เภตรา รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ คลื่นวิทยุ FM 100.5 และทีมงาน ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี กรุงเทพฯ



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพิบีเอส (Thai PBS) ในการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพมหานคร



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมดร.ประภา เหตระกูล (ศรีนวลนัด)กรรมการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรุงเทพฯ



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณอดิศักดิ์ ลิ่มปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่นจำกัด และ คุณนงนาถ (ศรีสกุล)ห่านวิไล ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเป็นประธานในพิธีสักการะพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง โดยกิจกรรมมีการแสดงดนตรี สันทนาการต่าง ๆ ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน มอบปัจจัย เครื่องอุปโภค เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้าเรียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษครบตามหลักสูตรของรุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม” ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ การให้บริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Wenzhou Medical College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , Medical University of Graz และ Medical University of Vienna ประเทศออสเตรีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "มะเร็งต่อมลูกหมาก" วิทยากรโดย รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗



          หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับโล่และประกาศนียบัตร รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2557 กลุ่มงานบริการระดับปฐมภูมิ เรื่อง “รูปแบบการให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลตามความต้องการของบุคลากรพยาบาล” จากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศและภาคีเครือข่ายR2R ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ ๗ “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ” เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร



          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น ๑ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จาก Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดแถลงข่าว “แพทย์ มช. ชี้แจง ยาสกัดจากเห็ดหลินจือรักษามะเร็งตับ เป็นโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง อยู่ในระหว่างการวิจัยเท่านั้น” โดยมี ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ อาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า การรักษามะเร็งตับโดยยาที่สกัดจากเห็ดหลินจือนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นศึกษาวิจัย และยังไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพในการปรับปรุงห้องสันทนาการคืนให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ และ ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชั้น ๔ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่



          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับร้านแมคโดนัลด์ สาขาสวนดอกปาร์ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เปิดร้านอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารของร้านให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ร้านแมคโดนัลด์ สาขาสวนดอกปาร์ก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          คุณสุรพล – ผศ.ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ วิทยากรโดย ร้อยตำรวจโท ศักดิ์ดา เรียบสุข รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูพงคราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ฉลองชัยก้าวสู่ปีที่ ๔๕ โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



          คุณมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแรงงานปรองดอง สามัคคี เทิดไท้ราชินี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รับบริจาคโลหิต และเผยแพร่งานประกันสังคม ในโอกาสนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานประกันสังคม และงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยแพทย์เพื่อบริการตรวจสุขภาพ และรับบริจาคโลหิต ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ที่เข้าร่วมในโครงการแรงงานปรองดอง สามัคคี เทิดไท้ราชินี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รับบริจาคโลหิต และเผยแพร่งานประกันสังคม เนื่องในวโรกาสวนแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



          คุณกุลนัดดา เนตรานนท์ และคณะฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไต ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่