ภาพข่าว

          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษา สวทช. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ The 14 th International Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในด้านพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจในโรคเมตาบอลิคซินโดรม ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณศุภนาด - คุณนุชธิดา ศรีวรรัตน์ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นและช่วยทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๔๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ๑ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยจัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผลการประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะขอพร ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะขอพร รศ.นพ.เตชะทัต - รศ.พญ.พาณี เตชะเสน อาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และกล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณดุสิต และ คุณอัจฉรา ธรรมรักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท ที่ได้รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ เลขานุการมูลนิธิฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พรแก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พรแก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สักการะไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้พระพุทธรูปประจำคณะ รูปหล่อหลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณ รศ.นพ.สำเริง รางแดง เนื่องในโอกาสดำรงหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบวาระ และให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณเพ็ญสุข ตันตรานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล โดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนธวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดบุปผารามโดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ,ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดบุปผาราม จ.เชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงอำลา (Farewell Party) สำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่จบการฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ สมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์อาพาธวัดปันเสา และสนับสนุนกิจกรรมสวัสดิการของฝ่ายการพยาบาล จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๗๘๔ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต ชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑” รุ่นที่ ๔ แก่บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวชิรา พิริยะพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณประภาส พลพิพัฒนพงศ์ มอบพัดลมจำนวน ๕๐ เครื่อง รวมมูลค่า ๔๗,๕๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเดชา พงษ์ประพันธ์, คุณมงคล สมยารัตน, คุณโชติโรจน์ วงค์วรรณ และคณะฯ มอบพัดลมจำนวน ๓๗ เครื่อง และโทรทัศน์ติดผนังจำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๔๗,๖๕๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณจินตนา วาฤทธิ์ พร้อมด้วยครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ และมูลนิธิโรคมะเร็งภาคเหนือ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะกรรมการและสมาชิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบพัดลมจำนวน ๕๕ เครื่อง รวมมูลค่า ๕๒,๒๕๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์ผู้เจ็บป่วยอาการหนักเข้ารับการดูแลรักษาในช่วงวิฤกต ที่ห้องตรวจฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลศพ คุณแม่ประภาส เลาหเพ็ญแสง มารดา ศ.เกียรติคุณ นพ. กำพล เลาหเพ็ญแสง อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดปราสาท ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.จรัล - พญ.อัจฉรา กังสนารักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ครอบครัวคุณเจือ ตันเรืองพร มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุสานป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณจีระศักดิ์ - คุณเครือทอง ชัยสุวรรณ์ มอบพัดลมโคจรติดผนัง จำนวน ๑๐ เครื่อง และพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๔ เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          คุณนิตยา วรวราชัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบงานปรับปรุงห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๐ และ ชั้น ๙ บางส่วน จาก คุณวินัย และคุณสุบงกช จามีกร พร้อมด้วยครอบครัว มูลค่า ๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Khin Mg Lwin, Rector of University of Medicine, Mandalay ประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ ณ ลอนดอนสตรีท ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่