ภาพข่าว

          รศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ ผู้แทนหลานพระทวีประศาสน์ - คุณนิภา มาลีนนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 214,000.- บาท จัดซื้อเครื่อง Syringe Pump จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้ป่วยและบุคลากร” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ร.อ.อำพล - คุณดุษณี พลอยมีค่า - คุณอรุณี ภาวิไล - คุณโสภณ ราชรักษา มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล "บริการภาครัฐแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเภทรางวัลบูรณาการภาคเหนือ (Northern Sky Doctor) "ระดับดีเด่น" โดยมี อ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ คุณณัฐนรี ใส่ด้วง จากโรงพยาบาลนครพิงค์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ          ท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล "บริการภาครัฐแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเภท รางวัลการพัฒนาการที่เป็นเลิศ "ระดับดี" บาดเจ็บจากรถกรณีผู้ป่วยนอกใช้บัตรประชาชนใบเดียว โดยมี คุณมะลิวรรณ หินทอง หัวหน้างานบริหาร โรงพยาบาล และ คุณสุรพันธ์ มีเนตร จากงานบริหารโรงพบาบาล รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ          คุณสุมาลี ศิริโพธิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม “ผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ ๒” ( BLS Instructor course ) ให้แก่พยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวิ่งมหากุศลมหิดล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ รายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          แพทย์หญิงอัญชัญ คุณาศักดากุล แพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๒๕ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation Survey) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Christopher S. Mow จาก Stanford University Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ (ยอร์ช) นักเขียนและเจ้าของเพจ Gluta Story บรรยายในกิจกรรมแกรนด์ราวด์ เรื่อง “Gluta Story จากหมาหลง สู่ถนนนางแบบ” ให้แก่นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ประธานกรรมการผู้ประเมินหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบบัตรชมภาพยนต์ จำนวน ๒๐๐ ใบ มูลค่า ๒๘,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ สำหรับใช้เป็นรางวัลในงานวิ่งมหากุศล มหิดล ๕๙ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “อาบป่า” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ทพ.ทะนง - ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดรายการโทรทัศน์ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัย วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๕๙ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี          คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.รัชนีกร วงศ์จันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “เงินทองต้องวางแผน” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลเอก สุทิน - รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท โอเค อินเตอร์เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสวรส สิริอภิวนากิจ และคุณประวิทย์ ศรัณย์ภัทรพร บริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นแขกรับเชิญในรายการข่าวข้นรับอรุณช่วงข่าวข้นคนสำคัญ ประชาสัมพันธ์โครงการสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้สูงวัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่น กรุงเทพมหานคร          คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินบริจาคจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร          แพทย์หญิงจันทิมา องค์โฆษิต มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร          แพทย์หญิงอัญชัญ คุณาศักดากุล แพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๒๕ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ” ครั้งที่ ๙ ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสี่แยกรินคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลองค์การในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย จากสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) จาก นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชย์มาตย์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบ้านพันตน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ - ผศ. พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นิวัตน์ - คุณอรอนงค์ มณีกาญจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณบุญทวี ตันตรานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนคุณสมถวิล โกมลมาลย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณนริศ – คุณอุสา เฮงจีระจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ร้านทองโชคชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณพยุง ปรีชาญาณ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พ.ต.อ.ชนินทร์ แจ้งกระจ่าง พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุกัญญา ตวงทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศิริวรรณ จิตศักดานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณชัดชาญ - คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์ ประธานกรรมการผู้ประเมินหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม AHA BOOM ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิสิษฐ์ – คุณพินธุ์ลออง – คุณวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          แพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๗ มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          แพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๑๗,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Manchester University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Breastfeeding Day By Pigeon “การให้นมลูกจากอกแม่พร้อมกัน ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ในงานฮับน้องขันโตก ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโล่รางวัล Selfless Service จากมูลนิธิ Revive Asia โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันทำความสะอาด เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเอเลน เบซอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          นายแพทย์ณัฐกิจ จันทวงศาทร มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอังคณา ธรรมาธิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมโภชน์ มีกลิ่นหอม มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเพลินตา มีกลิ่นหอม มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระพัฒน์ พัทธธัมโม หัวหน้าสำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลมเย็น และปรับปรุงห้องหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของฝ่ายบัญชี และพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับชมรมผู้บริหารการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์โป่งแยงพัฒนา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้สอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ( BLS Instructor course ) ให้แก่พยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการช่วยฟื้นคืนชีพ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจบุคลากร ในการจัดกิจกรรม Road Show ตามภาควิชา หน่วยงาน และห้องตรวจต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชม และร่วมบริจาค รายการสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัย ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๒๒.๓๐- ๒๔.๐๐ น.          ภญ.ศิริหยก ทักษอุดม หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชลบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรม ด้านระบบยาและการพัฒนาคุณภาพงานของเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “งานโภชนาการกับความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑” ให้แก่นักโภชนาการชำนาญการ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร และพนักงานโภชนาการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอรพินธ์ ปฏิทัศน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิเชียร - คุณรมณีย์ เจริญกลกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธารินี บูรณะพิมพ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณชวนทรัพย์ กาญจนสิทธิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.พรพิมล ชัยวรรณคุปต์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.อดิศัย - รศ.ดร.พิชนี - คุณพิชญ์ โพธารามิก มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พล.อ.ท. วิโรจน์ - คุณกฤษเนตร ระภาพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระอวบ ขันติธโร จากสำนักสงฆ์กัมมาสธรรม อ.อมก๋อม จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี คุณเรณู ไพศาลสุทธิชล หัวหน้าหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอิ่นแก้ว - คุณศรีพรรณ ไชยฉกรรจ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ” โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณนัฐพร ปิ่นรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญครบรอบ ๕๒ ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ประธานที่ปรึกษาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” ครั้งที่ ๙ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านวิชาการ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ , รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค และ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Ryukyus University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาและดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่