ภาพข่าว

          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ ให้การต้อนรับพยาบาลจาก Nippon Medical School (NMS) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร มอบเงินบริจาคจำนวน ๙๖,๕๒๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “การแสดงนวัตกรรมและผลงานด้านการจัดการความรู้” ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่บุคลากรจากภาควิชา ฝ่าย งาน นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง USMLE Workshop 2015 ให้แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางและระเบียบในการสอบ USMLE เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ “คลินิกวิจัย ครั้งที่ ๑๒” สำหรับอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจหลักการ ขั้นตอนในการทำวิจัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Thai American Physician Foundation และ United States of America ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ เรื่อง USMLE Workshop 2015 ให้แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "โรคเบาหวาน" วิทยากรโดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ โฆษชุณหนันท์ หัวหน้าหน่วยระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ และ ศ.นพ.สมคิด ศรีดโรมนต์ ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (แพทยศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่          รศ.นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนการสนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของบัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้อง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัย และผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่          รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๙ ณ ลานพระรูป วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และพิธีปฎิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๕๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในโอกาสที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนและอเนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจชุมชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนและอเนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวรางค์สิริ จิระพรชัยชาญและครอบครัว – คุณวัชรี สิริเกษมเลิศ – คุณฟ้าใส เศบรฤทธิ์ บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๑๒ คัน มูลค่ารวม ๔๒,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ พ.ต.อ.ประสงค์ - คุณสมถวิล เย็นบำรุง ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณเอเลน เบซอง ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณธนวัฒน์ - คุณวิภานันท์ วัฒนศิริชัยกุล ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ดร.เกษม - คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          คุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณเพ็ญสุข ตันตรานนท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          คุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ดร.ถวิล - คุณนิภาพรรณ บัวจีน ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ อัยการสรศักดิ์ - คุณมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณสวัสดิ์ เจริญสุข - คุณเจรียง เสริมศาสตร์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณสพสันต์ พัฒนชัย ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘          คุณวรรณดา วังทองคำ ในนามคณะลูกหลานของคุณแม่สมศรี วังทองคำ มอบเงินบริจาคจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ ๑๐ ปี การถึงแก่กรรมของคุณแม่สมศรี วังทองคำ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผู้แทนคุณยุพา จริยะเวช มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ธีรศักดิ์ บริสุทธิบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่เด็ก ๆ ที่มารับบริการตรวจรักษา ของหน่วยตรวจผู้ป่วยกุมาร งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๖ ห้องตรวจพิเศษเด็ก ๑ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ธีรศักดิ์ บริสุทธิบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๖ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณนิยต์ - คุณเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณรุ่งโรจน์ - คุณพรรณี จงชนะชัย ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณกังวาล รักทางธรรม ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวีรยุทธ์ - คุณทองอยู่ เมธากิจตระกูล ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณอาภา พันธุ์พิศุทธิ์ชัย - คุณธัญลักษณ์ ชัวย่งเฮง ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณประสาน มาลารัตน์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวรวุฒิ - คุณวรวิทย์ ปิฏกานนท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณชาติวิบูลย์ - คุณเพชรัตน์ เชิดจารีวัฒนานันท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณพัลลภ - ผศ.นิภา วินิจ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณมณทิรา - คุณวีรวัฒน์ รังคกูลนุวัฒน์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณสมจิต ถารัตถพันธุ์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณฉันทฬัส บุญหนู ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗มกราคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณเบญจวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ดร.นิพนธ์ - คุณสุปราณี ตุวานนท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗มกราคม ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ - คุณสมหมาย วุฒิการณ์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘          ดช.ธรรม์ เลาหพูนรังษี มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนโรคหัวใจเด็กภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดช.กานต์ เลาหพูนรังษี มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนสมทบทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในวโรกาสดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ จากครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ อาจารย์วารินทร์ - คุณพูลสุข บัววิรัตน์เลิศ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณบุญทวี ตันตรานนท์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ปั๊มน้ำมันสุขุมเซอร์วิส อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณวรนุช เลาหวัฒน์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณนิสา คุณารักษ์ ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณปรีชา - คุณยุพยง วิจิตรศิลป ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ คุณอริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ผู้มีอุปการะคุณของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support : Provider Course 1” ให้แก่แพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่