ภาพข่าว

          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตัดริบบิ้นเพื่อปรับเปลี่ยนชื่อหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ๑ (PICU ๑) ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU : Pediatric Cardiac Intensive Care Unit) ซึ่งจะรับผู้ป่วยเด็กอาการหนักโรคหัวใจ และหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ๒ (PICU ๒) ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม (PICU : Pediatric Intensive Care Unit) ซึ่งจะรับผู้ป่วยเด็กอาการหนักทุกระบบยกเว้นโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอรุณวรรณ ศรีคำมูล หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙ เล่ม เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร และทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร สังกัดฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลไกจริยธรรม เพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล : บาทบาทพยาบาลวิชาชีพ กรรมการจริยธรรมและผู้บริหารทางการพยาบาลภาคเหนือ" ซึ่งจัดโดย สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่พยาบาลจาก People' s Hospital of Lijiang, Yunan สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สำเร็จการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิชาการด้าน Nursing Quality Management and Clinical Practice ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณทรงชัย มานะจีระจรัส - คุณลินจง ลีตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกองทุนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู ที่ปรึกษางานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับไฮสคูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านงานการพยาบาลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “ไวรัสซิก้ากับยุงลาย...อันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจฟัง วิทยากรโดย รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา , รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , ผศ.ดร.พูนสุข กีฬาแปง รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา , รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , อ.พญ.ปาริชาติ สาลี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมหัวข้อย่อย เรื่อง “Youth Power in Promoting Sporst and Health for Well-Being” เพื่อนำเสนอการประชุม The 15th APSSA international Conference 2016 ของการประชุม Asia-Pacific Student Service Association (APSSA) ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพัลลภ สุวรรณมาลิก มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๔ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน จากเงินทุนสวัสดิการจากองค์การเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Bereavement Care Workshop” ให้แก่แพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Palliative Medicine เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Vice President Masaaki Tokuda พร้อมด้วย Professor Kenji Wada จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือเรื่องการฉลองความสัมพันธ์ทางการแพทย์ ระหว่างทั้งสองสถาบันครบ ๑๐ ปี และการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์คณะศึกษาดูงาน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการทำงานของพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิ์รักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๓ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศลมหิดล ๒๕๕๙ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิ่งเพื่อเตรียมงานวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๒ สำหรับแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล ตรวจเยี่ยมประเมินผลงานเรื่อง “ทีมแพทย์ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ภาคเหนือ (Northern Sky Doctor)” ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ชมรมผู้บริหารหน่วยดิวิชั่น ๙ ทัพพระเจ้ากือนา บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด มอบเงินจำนวน ๑๓๗,๒๒๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) สมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโลหิตวิทยา โดยมี อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดปันเส่า จ.เชียงใหม่          อาจารย์สุภาพร จันทร์ศิริโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ อเมริกันแปซิฟิก จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนโรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล รองหัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง สำนักงานงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “๑๗th HA Northern Regional Forum : คุณภาพในทุกลมหายใจ” ครั้งที่ ๑๗ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก จุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ผู้แทนมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ มอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล Grand Charity Gala Dinner เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือครอบครัวคุณรัชชัย รัชตะนาวิน โดยมีคุณวิชัย ปุญญะยันต์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ขอแสดงความยินดี กับ นส.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ และ นส.หิรัญญา ปินตานา นักศึกษาปริญญาเอก คปก.รุ่นที่ ๑๕ จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรม สาขา โรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Outstanding Oral Research Presentation Award จากประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2016) ซึ่งจัดโดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิตให้แก่งานธนาคารเลือดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นการร่วมกิจกรรมของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ และ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล อาจารย์ประจำหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลพิจิตร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานคลินิกหัวใจล้มเหลว งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ คลินิกหัวใจล้มเหลว หน่วยตรวจพิเศษระบบหัวใจและหลอดเลือด ชั้น ๘ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งครบรอบ ๒๗ ปี โดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๑ อาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๐ ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙          คุณด้วง พุธศุกร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสพสันต์ พัฒนชัย - คุณสุจิตรา ลี มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "มาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะ" วิทยากรโดย รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙          คุณอรพินท์ โพธาเจริญ จากงานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำพยาบาลจาก People ' s Hospital of Lijiang, Yunan สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมแนะนำสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้แวะมาเยี่ยมชมงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ งานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกฤษณ์ กระแสเวส ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๕เชียงใหม่ มอบหนังสือธรรมะสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑๐๐ เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานผู้อำนวยการฯ          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามตกลงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพรรณ จารนัย หัวหน้าห้องตรวจจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "พยาบาลดีเด่นด้านการสร้างชุมชน และองค์กรปลอดบุหรี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙" จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ๊นซพาเพลชมหานาค กทม.          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , ผศ.นพ.สัมพันธ์ ผดุงเกียรติ, รศ.ดร.อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิฯ และ รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีประเพณีสมโภชบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พยาบาลจาก People's Hospital of Lijiang, Yunan สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พยาบาลจาก People's Hospital of Lijiang, Yunan สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          พลโทศิริธัช สุวรรณศิริ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน “ภาวะลมแดด” วิทยากรโดย อาจารย์ นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือและศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษา สวทช. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ The 14 th International Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในด้านพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจในโรคเมตาบอลิคซินโดรม ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พรแก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สักการะไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้พระพุทธรูปประจำคณะ รูปหล่อหลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบงานปรับปรุงห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๐ และ ชั้น ๙ บางส่วน จาก คุณวินัย และคุณสุบงกช จามีกร พร้อมด้วยครอบครัว มูลค่า ๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Khin Mg Lwin, Rector of University of Medicine, Mandalay ประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ ณ ลอนดอนสตรีท ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่