ภาพข่าว

          คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวคนธ์ วงศ์ใจคำ และ ดร.พงษ์พันธ์ ธนะจักร นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 17 สาขาสรีรวิทยา จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Research and Training Center) และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Oral Research Presentation Award ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19th) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จ.ชลบุรี          ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "Advance Cardiac Life Support ( Provider course ) รุ่นที่ 98 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          Hospital carves niche in catering to elderly          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเขียงใหม่ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ เข้าร่วมการประชุม The 4th editorial board of China Geriatric Health Medicine journal และ Chinese Society of Geriatrics and Health Medicine Research Society on Ageing Health Services and Standardization ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดีพร้อมคณะฯได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " Aging Society in Thailand " ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2561 ณ เมือง Puer ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นเรนท์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตรวจรับเครื่องเอกซ์เรย์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,990,000 บาท ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อเพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " HA กับโรงพยาบาลคุณภาพ " โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันที่ 2 ของการประชุม HA Northern Regional Forum ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่          บรรยากาศการประชุม H.A Northern Regional Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อเรื่อง "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" วันที่ 2 ( 15 มิถุนายน 2561 ) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วภาคเหนือ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุม H.A Northern Regional Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อเรื่อง "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สรพ. ร่วมบรรยายเรื่อง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วภาคเหนือ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2018” ภายใต้คำขวัญ Be there for Someone else. Give blood Share life (ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต) ซึ่งจัดโดย งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตที่มีสถิติการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สูงสุด, นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก, กิจกรรมให้ความรู้ตอบคำถามชิงรางวัล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “เป็นไมเกรน ทำไงดี” วิทยากรโดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          คุณอิทธิพล คุณพรรณนฤมิตร ชาติตระกูล พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนๆ บริจาคเงินจำนวน 169,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่อาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณหทัยรัตน์ พูนลาภทวี พร้อมคณะ บริจาคเงินจำนวน 90,540 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "Basic bioinformatics for microbiologist" ให้แก่อาจารย์ และนักวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม " สามัคคี มีวินัย ใส่ใจการล้างมือ : สวนดอกรวมใจต้านภัยเชื้อดื้อยา 2018 " ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกาศเจตจำนงเรื่อง การล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา โดย ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ทั้งมีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ใส่ใจทำให้จำนวนผู้ป่วยดื้อยาลดลง และหน่วยงานที่ใส่ใจการล้างมือ ทั้งจัดให้มีการเสวนาเรื่องหยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน และการเดินขบวนเพื่อให้ความรู้ดังกล่าวไปตามหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร เรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี (Strategic Thinking For Excellence Management : STEM)" รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ จากผู้เข้ารับการอบรมและมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่          บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดยคุณสิน จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณวัลลีย์ จิรเมธี บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.และสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของคณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มช. โดยมี รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มช.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสำนักบริการวิชาการ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 " ด้านการบริหาร" ของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัดข้อเข่าเทียม จำนวน 2ชุด มูลค่า 6,000,000บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนคุณประชุม และ คุณสกลศรี มาลีนนท์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 5,175,000 บาท สมทบทุนสร้างห้อง ICU พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.ผู้แทนคุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 240,000 บาท สำหรับจัดซื้อเครื่อง EKG ให้แก่อาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Michele Mowrey Wood พร้อมนักศึกษาจาก California State University Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นผู้แทนมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAAF) บริจาคตู้อบทารกแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่หน่วยทารกแรกคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องคลอด ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงศ์ และคณะกรรมการตรวจ เยี่ยมประเมิน จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "The Right Way To Draft Patent" ให้แก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ดร.มงคล และ รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          นพ.สุรศักดิ์ บุณยฤทธิชัยกิจ ตัวแทนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 14 บริจาคเงินจำนวน 230,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้หน่วยทารกแรกคลอด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานเปิดคลินิก 108 โฉมใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมการให้บริการคลินิก 108 โฉมใหม่ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการให้บริการตรวจรักษาแก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้ารับการบริการอย่างรวดเร็ว ในโรคที่ไม่ซับซ้อน โดยมีผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิด โครงการ วันละบาท สะสมน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ให้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบกระปุกออมสินช้างน้อย เพื่อนำกลับไปตั้งในหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดได้ร่วมบริจาคต่อไป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการบริการวิชาการหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (Fundamental Occupational Medicine for Physicians) หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 2 ให้แก่แพทย์ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์ Haruno Yamada หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ชิคิชิม่า ในนามมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 14,249.- บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเดินทางไปกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยกรรมการสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ มช. เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Zhejiang University School of Medicine ที่อยู่ระดับ QS Ranking อันดับที่ 70 ของโลก และมหาวิทยาลัย Open University of Design เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือด้าน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัย รวมถึงการพัฒนาระบบ digital ของคณะแพทยศาสตร์ มช. อีกทั้งยังได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนนักศึกษาแพทย์ไทยซึ่งศึกษาที่ Zhejiang University School of Medicine ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2561 โดยมี Professor Xiao Xu รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และProfessor Ying Fangtian ผู้อำนวยการ China Industrial Design institution ให้การต้อนรับ          ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ระบบการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president, Kagawa University และคณะฯ จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาหารือเรื่องความร่วมมือ JICA Project, 7th Joint Symposium, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการหารือด้านวิชาการอื่นๆ ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” พร้อมให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน การประเมินความรุนแรงในการติดสารนิโคติน บริการตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในผู้สูบบุหรี่ สาธิตกลไกการเกิดพิษภัยของบุหรี่ บริการนวดกดจุดเพื่อเลิกบุหรี่ และการแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนคณบดี วางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ งานศพคุณมานิตย์ เข็มคำ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ โดยมีคุณณัฏฐริณ แผ่นไชยภูมิ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ วัดป่าพร้าวนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ วันปัสสาวะรดที่นอนโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาวะปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก และการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนในผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภาพรวมด้านการบริการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.ดร.นพ .พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มช.และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ. เชียงใหม่          หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาธรรม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โปรตเมตตาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ 3 ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยโรคไต โดยมี ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ อาจารย์ประจำหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ของคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปี 2561 ซึ่งจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร่เฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานประชุมโครงการ "ขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์" (EV car for disability) การผลิตรถไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยครึ่งท่อน ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานและบริษัทด้านอุตสาหกรรม Country : ไทย เพื่อประชุมหารือการมีความร่วมมือโครงการ EV car for disability เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณพินธุ์ลออง และคุณธวัลรัตน์ จินตวิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี เข้าร่วมในพิธี พร้อมกับพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง " มหาวิทยาลัยคุณธรรม " ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่ององค์กรคุณธรรม ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม และการสร้างอัตลักษณ์ ขององค์กร โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่          พระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก และ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง (ธ.) โปรตเมตตาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รับมอบ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบกำหนด 100 วัน) ถวายแด่องค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) พื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " เรียนรู้เส้นทางพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่ EdPEx 300 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. " ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมนา " เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ " ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกขอบคุณ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " เรียนรู้เส้นทางพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่ EdPEx 300 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. " ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสัมนา " เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ " ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช. เมื่อวันที่ 24 พฤษาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสรับรางวัลที่ 1 ประเภท ” รางวัลโรงพยาบาลบันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชม.95% ขึ้นไป” โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ จากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในงาน “e-claim Award 2017 “ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี กทม.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะท้าย ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุรพันธ์ มีเนตร จากงานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับมอบรางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรม e-claim ดีเด่น จากคุณประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการด้านปฏิบัติการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ในงาน “ e-claim Award 2017 “ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี กทม.          นพ.สุขุม รังคสิริ ผู้แทนคุณมาลี สันตินรนนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 แก่ผู้ใช้ความกล้าทางปัญญาความรู้ ให้เป็นคุณแก่แผ่นดิน แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในทางศิลปวิทยา ประจำปี 2560 จำนวน 12 ท่าน จาก 6 สาขาวิชา          พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระเถรผู้ใหญ่ ภาค 6 และ 7 โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.และคณะกรรมการนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการขอคำปรึกษา พร้อมรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต ในการประชุมกรรมการนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 2 พฤษาคม 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลายในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณแม่มาลี และ คุณกาญจนา สุระ บริจาคถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด มูลค่า 35,000.- บาท ให้แก่ธนาคารอุปกรณ์ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องธนาคารอุปกรณ์ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำปัจจัยไปสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์ของวัดพระธาตุดงสีมา ที่ครูบาเทือง นาถสีโลได้ปฏิสังขรณ์ขึ้น เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงได้มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดแยกขยะ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ เรื่องจำนวน และเตรียมการในการเบิกถังขยะสำหรับวางในบริเวณต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ของคณะฯและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Bounthome Samountry, MD, Vice Rector, University of Health Sciences และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่มาเยี่ยมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสงฆ์สุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดหอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว (Ventilator Dependent Unit : VDU) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ การดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยมี ศ.คลินิค พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสพร้อมด้วย คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอผู้ป่วย VDU ชั้น 5 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่ แสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช.มีผู้เกษียณอายุราชการ จากภาควิชา ฝ่ายและงานต่างๆจำนวน ๑๕๗ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะโหรพยากรณ์จิตอาสา จัดกิจกรรมห้องโหรเพื่อการกุศล มหิดล'๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ. ณรงค์ มณีทอน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ผศ. นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญเลิศ แก้วใส หัวหน้างานอาคารสถานที่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( วาระบริหารระหว่าง สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ ) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ E-posters จากผลงานที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ สอนวิชาการช่วยชีวิต ( CPR )ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ในการประชุม AMEE ๒๐๑๗ ( An International Association For Medical Education ) เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่