ภาพข่าว

          คุณสุภาพร วัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย และเจ้าอาวาสวัดพุทธรรม เมืองวิลโลบรูค รัฐอิลินอยสหรัฐอเมริกา มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ Haruno Yamada มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕,๐๗๕ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Communication Skills in Palliative Care” ให้แก่แพทย์ และพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของแพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสิริน พิริยะภาส มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับฟัง การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT โดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งบรรยายให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ ณ ลอนดอนสตรีท ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCE แห่งแรกในประเทศไทย ของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์สถาบันต่างประเทศจาก Gunma University ประเทศญี่ปุ่น และ Medical University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณนิสารัตน์ อภิชาติปิยกุล หัวหน้างานปฎิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานห้องปฎิบัติการอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศห้องปฎิบัติการ รวมถึงการให้บริการจุดเจาะเลือดสำหรับผู้ป่วยนอก งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "๔ กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)" ภายใต้แนวคิด "มะเร็งป้องกันได้ อยู่อย่างไรให้มีความสุข" เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชน โดยมี รศ.พญ.บุษยมาศ ชีวสกุลยง หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบันครั้งที่ ๑๕ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิโรฒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อเวย์สวนสวรรค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี-นางเพ็ญประภา กันตะบุตร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมี รศ.นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฎิบัติการเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑” รุ่นที่ ๔ ให้แก่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Chiangmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016) : Advanced Practice” ให้แก่สูตินรีแพทย์ และพยาบาลผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุมน – คุณสินีนาฏ สุวรรณพัตรา ตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ไทยมิตซุยสเปเซียลตี้เคมีคอล จำกัด มอบครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดและกรอกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๒,๒๕๕,๖๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดี และ รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น ๒ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณรัฐวิทย์ เชาว์เจริญศิริ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนผู้ป่วยเด็กขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “คลินิกวิจัย ครั้งที่ ๑๓” ให้แก่อาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจักษุ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชลอ – สุรพงษ์ ชั้น ๙ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องใน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนอุดหนุนนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา แก่ อาจารย์ ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ ศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แก่ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แก่ ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ มณีทอน จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แก่ ศาสตราจารย์ พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และคำกล่าวปฏิญาณตน สำหรับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากรในการอบรม “อาสาสมัครช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ ๔ ปี ในการดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาฯ แก่ ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ ๔ ปี ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ แก่ รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกิตติบัตรผู้บริหารครบวาระ ๔ ปี ในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ แก่ รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณภัควรินทร์ วัฒน์ชัยวรางกูล บริจาคเตียงผ่าตัดสำหรับฝังแร่ในผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๑ เตียง มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอก แก่ นายพิชัย จำนงค์ประโดน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Tae – You Kim และคณะฯ จาก Seoul National University Hospital ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อร่วมหารือในความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างประเทศ จาก Medical University of Vienna ประเทศออสเตรีย ในโอกาสที่เสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน งานเตรียมการถวายการรักษาพยาบาล ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตามความพร้อมเพรียงในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ นางสาวแพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ อ.ดร.พญ. วรลักษณ์ สัปจาตุระ อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.ศ.ดร.พิชาญ พิชัยณรงค์ และคณะฯ จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน EdPEx (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายแพทย์ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ระหว่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ๘ องค์กรเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ. ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่          นายแพทย์สนั่น แสงสำราญ ผู้แทนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๓ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมรรถ บุณยรัตพันธุ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบเงินสนับสนุนการการจัดกิจกรรมต้านภัยหนาวของชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน โดยมี ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่