ภาพข่าว

          คุณพิสิทธิ์ - คุณพินธุ์ลออง จินตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนผู้ป่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๑ สำหรับแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญห้องกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดให้ถูกต้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินของโรงพยาบาล (AHA) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและได้รับความสะดวกเมื่อมารับบริการ เมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยกายภาพบำบัด ชั้น ๔ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเงินและการลงทุนสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์” วิทยากรโดย คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ และคุณกวี ชูกิจเกษม (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและหุ้น) และคุณสุนิติ ถนัดวณิชย์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “Hidden Lives Hidden Patients” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบาย Palliative care ในประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๐ สำหรับแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวพิธีมอบรางวัล “การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ดีเด่น ๒๕๕๘” e-Claim Awards 2015 และการให้บริการ PA Gateway โดยมี เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายกสมาคม ประกันวินาศภัยไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ ผู้ร่วมรับรางวัล E-Claim award 2015 จากบริษัทกลางฯ โดยมีเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เป็นผู้มอบรางวัล วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “บุคคลที่มีผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจำปี๒๕๕๘” ผู้ซึ่งทำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาวิจัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบบูรณาการในประเทศไทย” ผู้ซึ่งทำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อาจารย์ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านการบริการคลินิก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ผู้ซึ่งทำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศ.นพ.ธีระ ทองสง อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๘ และรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ซึ่งทำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานสังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยสังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๖๙ สำหรับแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่          ท่านประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา และบริการดวงตา ศูนย์ดวงตา ภาค ๑๐ สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชะลอ – สุรพงษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” และสัญญาความร่วมมือการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายใต้กลุ่ม The One กับ บริษัท เอส ซี จี เพอร์ฟอร์มาน์ซ เคมิคอลส์ จำกัด ในโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดให้ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อนัตรา สิเกา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง          ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Alex Molasiotis และคณะ จาก School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานโครงการรณรงค์การงดใช้โทรศัพท์ส่วนตัวขณะปฏิบัติงาน ฝ่ายการพยาบาลนำขบวนเดินรณรงค์โครงการฯ เพื่อสร้างความตระหนักและลดการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวขณะปฏิบัติงาน ไปตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดให้มีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “How to Provide home care and community Participation in Palliative Care” ให้แก่แพทย์ พยาบาล ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลสุขภาพนักศึกษาแพทย์อย่างเป็นระบบ Medical Student Healthy Days (MSHD) ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้แก่พยาบาลที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๕๙ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ วิทยากรโดย คุณวิม อินต๊ะแก้ว หัวหน้ากองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในโรงพยาบาลภาครัฐ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ” ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานสำนักงานคณะฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย ดร.จิรัสกวินท์ รักษ์วิเชียร และทีมวิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Grand Charity Gala Dinner” สมทบทุนมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม อิมพิเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม Road Show รณรงค์บุคลากรสร้างบรรยากาศความประทับใจ ให้ผู้มารับบริการ “Suandok friendly Hospital” ตามหน่วยงาน หอผู้ป่วย และห้องตรวจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ ประธานชมรมถ่ายภาพสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมสมาชิก มอบภาพถ่ายที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ @ Chiang Mai ซึ่งจัดโดยชมรมถ่ายภาพสวนดอก ให้กับ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษของศูนย์ศรีพัฒน์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะกรรมการองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Special Grand Round เรื่อง “กรณีศึกษา คดีแพทย์รักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นวัณโรค” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจฟัง วิทยากรโดย ท่านอัยการประทีป ศรีสิงห์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการศาลแขวงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ , ศ.พญ.พรรณี วิศรุตรัตน ภาควิชารังสีวิทยา , รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช ประธานองค์กรแพทย์ , ทพญ.ชรัมพร ลิ้มสุคนธ์ กรรมการองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน “ภาวะลมแดด” วิทยากรโดย อาจารย์ นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือและศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Communication Skills in Palliative Care ครั้งที่ ๒” ให้แก่แพทย์ และพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของแพทย์และพยาบาล เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบงานและสรุปงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเรียนชั้น ๔ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษา สวทช. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ The 14 th International Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในด้านพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจในโรคเมตาบอลิคซินโดรม ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและพิธีอุทิศร่างกาย ของคุณแม่วิไลพรรณ ขวัญเงิน มารดาของอาจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ และผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องหน่วยรักษาศพ และห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พรแก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สักการะไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้พระพุทธรูปประจำคณะ รูปหล่อหลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบงานปรับปรุงห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๐ และ ชั้น ๙ บางส่วน จาก คุณวินัย และคุณสุบงกช จามีกร พร้อมด้วยครอบครัว มูลค่า ๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Khin Mg Lwin, Rector of University of Medicine, Mandalay ประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ ณ ลอนดอนสตรีท ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่