ภาพข่าว

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET)ครั้งที่ ๕๙ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ สร้างมาตรฐานโรงเรียนแพทย์และระบบจัดการคลังยาด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย และร่วมจุดเทียนถวายอาลัย เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมสารธารณประโยชน์ แก่ผู้สูงอายุ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโครงการ ปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจสุขภาพ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและสันทนาการ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ นำโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยคุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ และคุณภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณวัลภา อรุณโณ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณศรีเนตร ฤทธิรงศ์ และเพื่อน บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง “การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรและระบบการดูแลนักศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ. คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งจัดโดยหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) เพื่อเป็นการรำลึกถึง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพระอนุรัฐนฤผดุง (คุณล้อม นะมะหุต) ผู้บริจาคบ้านและที่ดินให้แก่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ใช้ดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถนนสามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธี “แพทยศาสตร์เชียงใหม่ เทิดไท้พระภูมิพล” แสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากรของคณะฯ กว่า ๒,๕๐๐ คน ร่วมแปรอักษร จุดเทียน และร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณพลับพลาที่ประทับ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. และ อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในพิธีทำบุญประจำปีของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถนนสามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณพงษ์ศักดิ์ ลักษณ์ธนากุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณอำพัน - คุณสาวิตรี สุวรรณประเทศ บริจาควัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในการปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รวมมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องกายภาพบำบัด ชั้น ๔ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ศ.(เชียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ นศพ. ชโนดม เพียรกุศล และ นศพ. ณัฐภัทร ศิริวังกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสงานแถลงข่าวเป็นผู้ได้รับทุนพระราชทาน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสที่เดินทางมาให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมผู้บริหารระดับสูงของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการ EdPEx ๓๐๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแด่ “ปูชนียแพทย์” ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ฯพณฯ องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “แพทย์ดีเด่น” ศ.นพ.ธีระ ทองสง อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ ๔๘ ของแพทยสภา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่          คุณเกษณา แซ่ล้อ รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทำงานตัวชี้วัดทางการพยาบาลด้านการป้องกันพลัดตกหกล้ม (Fall) ของชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการป้องกันพลัดตกหกล้มของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          คุณภูษิต ไสยมรรคา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Charles Toomy และ Mr. Jeery Gore จากมูลนิธิ Action ๔ Diabetics ในโอกาสที่มาบริจาควัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานและมีฐานะยากจน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบรางวัลชนะเลิศให้แก่นักศึกษาแพทย์ทีม CU2 จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016) ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีนักศึกษาแพทย์จากสถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๗ ประเทศ กว่า ๔๑ ทีม ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และไทย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘ คน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธ์เศรษฐ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Goal Setting and Time Management และ Money Planning” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ฟัง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยายชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีพร้อมกับชาวไทยทั่วประเทศ ในกิจกรรม "ร่วมพลังแห่งความภักดี" และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกันปฏิญานตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นตัวแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรม "พลังแห่งความภักดี" ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีขึ้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันปฏิญานตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ. ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์, รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบพระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พร้อมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ฯ จากพระคุณเจ้า ดร.พิสิษฐ์ ศรีวิชา ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี          รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016) จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก ในการเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับคลินิก (Basic to Clinical Anatomy) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะไฟไหม้ในอาคารบุญสมมาร์ติน ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และตรวจสอบการทำงานของสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์การดับเพลิงและขนย้ายผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุจริงให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารบุญสม มาร์ติน อาคารตะวันกังวานพงษ์ และอาคารเฉลิมพระบารมี          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง IAEA / RCA Final Project Assessment Meeting of Improving Cancer Management through Strengthening CT Cancer Staging Process (RCA) ให้แก่แพทย์และนักรังสีแพทย์ ชาวต่างชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งคณาจารย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักรังสีแพทย์ จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ จากสถาบันโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหานานาชาติ ทั้งหมด ๗ ประเทศ กว่า ๔๒ ทีม ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และไทย เข้าพบปะ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมหารือกับ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.สาคร ปันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถึงแนวทางความร่วมมือของทั้สององค์กรในการทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านการแพทย์ให้สามารถใช้งานในทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเสวนาผ่านระบบ video conference "การแพทย์ทางไกลด้วยเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และความร่วมมือ Tele-education&Tele-medicine" ร่วมกับผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น M อาคารเรียนรวมราชนครินทร์          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "โรคหลอดเลือดสมอง" วิทยากรโดย อ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธุ์ จากหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT)          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ , ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ , คุณวรวรรณ สวัสดิ์มงคล และศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม “ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณใต้อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ฯพณฯ ท่านองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี ๒๕๕๙ แด่ ศ.นพ.ธีระ ทองสง อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในพิธีประกาศเกียรติคุณแพทย์ และมอบรางวัลแก่แพทย์ดีเด่น โอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพฯ          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์, รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระ ทองสง อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี ๒๕๕๙ โอกาสครบรอบ ๔๘ ปี แพทยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมฯ กรุงเทพฯ          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรังสีวิทยา เรื่อง Program for Introducing Japanese Quality Control and Quality Assurance of Breast Cancer Screening in THAILAND ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนภาควิชารังสีวิทยา และรังสีแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ร่วมทำบุญปัดเคราะห์ สะเดาะภัยต่าง ๆ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.พญ. นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และคณาจารย์ บริจาคเครื่องปรับอากาศ DAIKIN จำนวน ๘ ตัว ๆ ละ ๒๔,๒๓๐ Btu และม่านอากาศ ๒ ตัว รวม ๕๖๖,๙๙๐ บาท โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้แทน บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด บริจาคเครื่องปรับอากาศ DAIKIN จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๑๑,๙๐๐ Btu จำนวน ๔ ตัว รวม ๗๕,๙๒๔ บาท โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน บริษัทในเครือ เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด และ บริษัท เจริญศิลป์การแว่นท่าแพเชียงใหม่ จำกัด โดยคุณสุรีย์พร คองประเสริฐ ผู้อุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดขึ้นเพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะเจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้าน CSSD, OR และ TSSU, Hemodialysis โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ , หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ทศพร พิชัยยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสที่เยี่ยมตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่