ภาพข่าว

          ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์, รศ.นพ.ธนู หินทอง, ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และ ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการระดับต้นเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๓ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะขอพร คุณนพดล – คุณทองอยู่ อานนทวิลาศ ผู้อุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๘ ณ ร้านนพดลพานิช ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๕๘ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Takayoshi Kuno และ Ms. Kimiko Nakagawa จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์และมาปรึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิสิษฐ์ - คุณพิทธุ์ลออง – คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบพัดลมไอเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ครอบครัวคุณบุญทวี ตันตรานนท์ มอบสิ่งของต่าง ๆ ผ่านงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมีคุณสมศรี ขันธะกิจ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ เข้าร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมงาน Garage Sale ในวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธีระศักดิ์ อุตมะ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณสุทิน จินดาหอม หัวหน้าหน่วยบริการผ้า ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘          หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสรุปงานและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตนี้เพื่อใคร” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูป หลวงพ่อพระเจ้าทันใจคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๘ ณ วิหารน้อยหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกายพื้นเมืองงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระครูประภัศร์สุตกิจ เจ้าอาวาสวัดหม้อคำตวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.นพ.วรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ และ รายการวิทยุร้อยสาระทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช. ผศ.นพ.สมพร โชตินฤมล อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ไปเป็นวิทยากรในรายการวิทยุร้อยสาระ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "สัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๘" ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาชน และส่งเสริมให้ครอบครัวรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคสิ่งของให้แก่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรพิเศษ รุ่นที่ ๔ ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สนับสนุนเงินบริจาคในโครงการ Garage Sale ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน ชั้น ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณชนม์ชิษษา รัตนศิริทรัพย์ ผู้แทนคุณกิจสมิชฌน์ รัตนศิริทรัพย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณฮงจุ้ย แซ่โง้ว - คุณนิ ชัยเรืองพร พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณนันท์ – คุณเยาวลักษณ์ เครือนพรัตน์ ผู้แทนคุณบุปผา ประทีปะวณิช มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาการบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๘ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช ปี ๒๕๕๗ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี          ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมด้วยครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณปานจิตต์ วาฤทธิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ พร้อมด้วยครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๑ ปี โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเข้าคารวะขอพรจาก รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะขอพร ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ ผู้อุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าคารวะขอพรจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ในนาม ผศ.พญ.ศรี ศรีศุกรี มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณเจษฎา - คุณณิชยา จินดาสุข บุตรเขยและบุตรสาว ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.ดร.นิพนธ์ – คุณสุปราณี ตุวานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธรรมศักดิ์ - คุณเบญจมาศ ธเนศธนสมบัติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดันดีงามสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายนที่ผ่านมา          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการร่วมทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณศิริวรรณ – คุณวีระศักดิ์ จิตศักดานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณสุรินทร์ จิตศักดานนท์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สุสานประตูหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัล "อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘" จากราชวิทยาลัยอายุแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม Centara Grand กรุงเทพฯ          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อติพร แซ่อึ้ง ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมคารวะขอพร คุณคะแนน สุภา ผู้อุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด          คุณสุชิน ติ่งหมาย หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเวียงแหง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการคัดกรองผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ ซึ่งสถานการณ์มีผู้ป่วยหนักต้องเข้ารับการดูแลในหน่วยตรวจฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวนมาก เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ให้แก่ภาควิชาและสถาบันร่วมจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่