ภาพข่าว

          คุณภูมิสรรค์ ศิลปิศรโกศล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง : วิชาชีพพยาบาล (A Force for change in nursing profession)” เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง : วิชาชีพพยาบาล จากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณ รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครบวาระ และได้ให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาล ร่วมลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรังสีวิทยา เรื่อง “Introducing Japanese and Quality Assurance of Breast Cancer Screening in THAILAND” ให้แก่แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาภาค ๑๐ สภากาชาดไทย งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม วางหรีดแสดงความอาลัยแด่ผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยรักษาศพ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณวาทิตา นากสุก มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถง ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานรับมอบลิฟท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่คลินิก ๑๐๘ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และมูลนิธิเกื้อดรุณ โดย อ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศรัย ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ และ อ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวยเวช กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ งานวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย หลักสูตร fundamental ICH-GCP Training ครั้งที่ ๓ (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดโดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ศูนย์วิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์สถาบันต่าง ๆ ทั้ง ๔ ภาคในประเทศไทย ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ (Advanced Study in Economics) ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุรพล - คุณศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณโสภา โชติกรกุลกิจ - คุณไกรศรี เชี่ยวชาญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพัฒนุช ชนะนนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๙ แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน "ทานอาหารเจอย่างไรให้สุขภาพดี" วิทยากรโดย ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำเนินรายการร่วมโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่          คุณพิสิษฐ์ - คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ บริจาควิทยุสื่อสาร จำนวน ๒๐ เครื่อง มูลค่า ๖๙,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยรับส่งผู้ป่วย งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณณัฐวุฒิ นากสุก มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณบัวเกตุ อุปนันท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๖๑,๗๕๓.๙๒ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.สมเจริญ แซ่เต็ง รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเยาวมาลย์ งามสันติกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อำนาจ - พญ.วิลาสินี อยู่สุข นำเงินทำบุญเนื่องในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางกรรณิการ์ พานทอง สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑,๐๒๓,๐๐๐ บาท โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี , รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณจุมพล - คุณสิริกาญจน์ พรรณเชษฐ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุรภี จุลปานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบโล่แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณประไพพรรณ ว่องตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ - แพทย์หญิงดุลยา ไชยเศรษฐ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์สงัด - คุณศรีวารี - คุณสุดศิริ ปุยอ๊อก มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา อาจารย์ประจำหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในหัวข้อเรื่อง “ไขความลับ วัยเก๋า หัวใจแข็งแรง” ให้แก่ผู้สูงวัยฟัง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารเรียนรวม และทางเดิน Sky Walk คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีมอบโล่เกียรติยศ พิธีมอบทุนหมอเจ้าฟ้า และปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะทีมเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation Survey) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่