ภาพข่าว

          รศ.ดร.อุดม ชัยทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่เกษียณอายุราชการแก่ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีงานมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Effective Clinical Teacher” ให้แก่คณาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี อ.ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย จากสำนักวิชาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณคำพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณปรัชญา พิชัยสัตย์ ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่“สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเกียรติ – คุณภิญญา รัตนสาขา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๙๙ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่“สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดย รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการดำเนินการ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่“สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย” ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด หน่วยกรองเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด และหน่วยเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยความเย็น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวิไลวรรณ อัญชลิพงศ์ มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณรุ่งโรจน์ จงชนะชัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่“สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ร้านยูวันที่นอน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช เพื่อนายสุเทพ ตั้งทวีสุโข (บิดา) บริจาคเครื่อง Automated External defibrillator (AED) ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งที่โอพีดี 108 สำหรับกระตุกไฟฟ้าหัวใจกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เพื่อเตรียมการณ์ในกรณีฉุกเฉิน โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช เพื่อนายสุเทพ ตั้งทวีสุโข (บิดา) บริจาคเครื่องปั๊มลมแบบต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้กับผู้ป่วยวิกฤต ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท เซ็นต์ เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด บริจาคเครื่อง Auto External Defibrillator (AED) ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพ สำหรับติดตั้งภายในบริเวณวัด เพื่อใช้สำหรับกระตุกไฟฟ้าหัวใจ กรณีมีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เพื่อเตรียมการณ์ในกรณีฉุกเฉิน โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.อาวุธ - ผศ.พญ.ศรี ศรีศุกรี มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดี และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคุณสุณี เสรีภาณุ บริษัท แม๊คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยาน จำนวน ๓๐ คัน ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ เพื่อสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ ออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคุณสตาร์ จริงเข้าใจ และเพื่อน มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ เพื่อสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ ๔ ออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ นำโดย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมร้องเพลง "ลาภูพิงค์" ในการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          พระวิโรจน์ วิโรจโน มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนวณิช อาจารย์ประจำหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจพิเศษทางระบบหัวใจ และหลอดเลือดแบบภายนอก ชั้น ๘ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ๑๑ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round) ในหัวข้อเรื่อง “EBOLA / MERS : ไวรัสมรณะ” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ผู้สนใจทั่วไปฟัง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ โดยคุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปภัมถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล “Clean Hand Save Lives" เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา โดยมีผู้ป่วย บุคลากร เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในรายการพระราม ๙ ข่าวเช้า กับผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ คุณสุวิช สุทธิประภา และ คุณภรภัทร นีลพัธน์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่อองค์ดำ และพระพรหมในการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในรายการเสียงคนไทย ผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นข่าว FM 100.5 MHz ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "โรคในผู้สูงอายุ" วิทยากรโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๒๕ (รอบแรกที่เชียงใหม่) มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศูนย์ดวงตาภาค ๑๐ สภากาชาดไทย ในนามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ ได้รับรางวัลหน่วยงานเครือข่ายการจัดหาและบริการดวงตาด้านการเจรจา จัดเก็บและผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา "ผลงานดีเยี่ยม" ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมเงินสนับสนุนค่าเครื่องมือแพทย์จำนวน ๑ ชุด โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในรายการสโมสรสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗          รศ.นพ.ชัยวัฒน์ - ผศ.ดร.กนกกาญจน์ บำรุงกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา - รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนและผู้ทุพลลภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีคุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์บริเวณลานหน้าศูนย์การค้า MAYA และ สี่แยกรินคำ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          คุณบวรเวทย์ – คุณวธัญญู ตันตรานนทท์ ในนามบริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเบญจวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศุภมาศ ดรบัณฑิต มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ถนนคนเดินท่าแพ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ – พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ทพ.ทะนง – ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นิวัตน์ – คุณอรอนงค์ มณีกาญจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดกฐิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ และพิธีหล่อพระพุทธรูปทันใจ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อจัดเตรียมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศรีประไพ วิภูสันติ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธนี พหลโยธิน ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” และ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.สมศักดิ์ - รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู – คุณมะลิวรรณ หินทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวิยะดา – คุณวิชัย ตันวัฒนากูล ในนามคุณมาลินี วัฒนากูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวันเพ็ญ ศักดาทร ในนาม หจก.แสนคำเทอร์เรส มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมประณีต ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.วีระชัย นาวารวงศ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “MIMVS 2014 4th Minimally Invasive Mitral Valve Surgery Workshop” ให้แก่แพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดทักษะ อาคารเรียน ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับงานรับน้องขึ้นดอย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวรนุช เลาหวัฒน์ และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อนุสารเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” (การช่วยชีวิตขั้นสูงโรคหัวใจ) ให้แก่พยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยในบริบทประชาคมอาเซียน และปาฐกถา เรื่อง การบริการด้านสุขภาพผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง - ศ.เกียรติคุณ ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ในนามหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติ (HomeCholce)จำนวน ๒ เครื่อง ราคา ๑,๒๔๑,๒๐๐ บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.จาตุรงค์ กันชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษทางนิติเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “ บทบาทของแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ”ให้แก่แพทย์ ตำรวจ นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการและกรณีศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และนิติเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยาย ๕ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท บ้านม่วนใจ๋ จำกัด โดยคุณกฤษฎาปัฐน์ ธำรงวรสิทธิ์ – คุณชลิดา จักรพันธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ตัวแทนนักศึกษาโครงงานมหิดล สโมสรนักศึกษา ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๔,๕๓๒ บาท รายได้จากการจัดโครงงานมหิดล ๒๕๕๖ สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปภัมถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลอุดรธานี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ และระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี รศ.ปรีชา วงศ์ทิพย์ และ ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคุณพัชรา อุบลศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี และ ๕๐ ปี การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเมณฑกะ ศรีสัตนา ผู้แทนบริษัท โซวิค จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน ๘๐ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เดินขบวนรณรงค์ภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ๒๕๕๗ "สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" และรับบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี          ครั้งแรกในเชียงใหม่ Ice Bucket Challenge เมื่อ คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด รับคำท้าจากหัวหน้า Marketing ของ AIS มาทำ Ice Bucket Challenge ที่ Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่          คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Ice Bucket Challenge จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่          รับคำท้า...รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำท้าจากคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)จำกัด ทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge และมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่          ร่วมรับคำท้า... รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ และรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับคำท้าจาก รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรม Ice Bucket Challenge และมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้า Black Canyon สาขาสวนดอกพาร์ค เชียงใหม่          คุณชนัญญา มหาพรหม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี          ร.อ.อำพล – คุณดุษณี พลอยมีค่า – คุณอรุณี ภาวิไล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดี ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ในกลุ่มภาควิชาพรีคลินิค เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี” ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Team based Learning and Facilitator” ให้แก่คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา” ภายใต้ชื่อ “Share for sight, Give for life” สานดวงใจ...สู่ดวงตา เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการบริจาคดวงตา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และมอบรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสักกีนา ศรีจันทร์ดร พร้อมด้วยครอบครัว บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล สำหรับชั่งน้ำหนักทารกและชั่งน้ำหนักผ้าอ้อม จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ ชนิดแรงดันบวก จำนวน ๑ เครื่อง รวมมูลค่า ๗๑,๘๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่