ภาพข่าว

          คุณแม่ศรีธร ทิพย์สมบัติ มอบตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๑,๕๙๐ บาท ให้แก่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๓ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๓ ชั้น ๖ อาคารบุญสม มาร์ติน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์คุยกับหมอสวนดอก ตอนโรคข้อเข่าเสื่อมวิทยากรโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ และคุณธนารัตน์ จินตนา ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการจัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๑ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “Inspiration in my life” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิชัย - คุณรุ่งนภา วิริยะอำภานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ร้านอาหารเดอะกู๊ดวิว วิลเลจ - บริษัท บริทไบท์ (เชียงใหม่) จำกัด และร้านท่าช้าง คาเฟ่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ร้านไทรอัมพ์ บริทไบค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อ.นพ.คัมภีร์ สรวมศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “Be your own inspiration” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และรักการอ่าน เป็นแหล่งการเข้าถึงเพื่อเลือกซื้อหาหนังสือ ตำรา สื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทบยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน : กิจกรรมบำบัด ขจัดความเครียด” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปฟัง ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณหลา แซ่อึ้ง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงอายุและจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการ “ผู้บริหารฟังเสียงแพทย์” ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          หจก.แสนคำเทอร์เรส มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส หมู่บ้านในฝัน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ๓ รางวัลซ้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ได้แก่ “การบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแบบบูรณการ” “ช่องทางด่วนการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ (Severe Head Injury Fast Tract)” และ “คลินิก 108 บริการที่เป็นเลิศเพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กทม.          คุณสุทิน จินดาหอม หัวหน้าหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลลำปาง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดระบบและการดำเนินงานซักฟอกของหน่วยบริการผ้า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายแพทย์จอมชัย ลือชูวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอำเภอต้นแบบ “โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย” (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ จากโรงพยาบาลชุมชน/อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ซันสวีท จำกัด โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณหงษ์ อิรนพไพบูลย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๙๙๙ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณบุญปลูก ทุเรียนทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๙๙๙ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมชัย - คุณวราภรณ์ วุฒิเสถียร มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณน้อย อินทรโยธิน มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุรพล – คุณศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ โดยคุณสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากง เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และ รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ เลขานุการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานเลียบแม่น้ำปิง ตรงข้ามศาลเจ้าปุงเถ่ากง เชียงใหม่          คุณวันดี กัลยาณพิสุทธิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๘๘๘ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานเลียบแม่น้ำปิง ตรงข้ามศาลเจ้าปุงเถ่ากง เชียงใหม่          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ทำพิธี “ไหว้โฮงยา ลาเจ้าตี้” เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศาลพระภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ทำพิธีไหว้พระพุทธรูปประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ สักการะขอพรจากพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ทำพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่แด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานจามจุรีหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ท็อป เอสเทติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์เครื่องเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยตรวจ ชั้น ๑๐ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certify : SSCC) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานครฯ          รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบกันสาดหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ ๒๐ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากคุณจำรัส – คุณปอเตียง อุปรานุเคราะห์ พร้อมด้วยลูก หลาน มูลค่า ๑๔๙๗๖๐.๖๐ บาท และมอบเงินสดจำนวนเงิน ๖๕,๕๙๙ บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของภาควิชาฯ และได้รับการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หน้าอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณประสาท – คุณสุรสิทธิ์ – คุณสุรศักดิ์ – คุณสายชล – คุณสุปราณี ลิสวัสดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณประภา เทพบรรยง ผู้แทนคุณก้อง เทพบรรยง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเอเลน เบซอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บ้านพักรับรอง หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ จ.เชียงใหม่          ท่านอัยการสรศักดิ์ – คุณมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวิ่งมหากุศลมหิดล ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช รับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในรายการโทรทัศน์ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ สถานีประชาชน ดำเนินรายการโดยคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เพื่อประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ          บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด โดยคุณบวรเวทย์ – คุณวธํญญู ตันตรานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู - คุณมะลิวรรณ หินทอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา - รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ธารา จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดย รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการดำเนินการ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ร.ต.ยงยุทธ น้อยเจริญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นิวัตน์ - คุณอรอนงค์ มณีกาญจน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ปราณี อัศเวศน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ – คุณนริสรา ศรีบัณฑิตมงคล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องตรวจชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.วีรวัฒน์ - ศ.พญ.มาลัย มุตตารักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องตรวจชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวสุ ไตรทิพย์พสุ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา          ร.อ.อำพล – คุณดุษณี พลอยมีค่า ผู้แทนคุณโสภณ ราชรักษา มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิสิษฐ์ – คุณพินธุ์ลออง – คุณวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมและคณะกรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ร.อ.อำพล – คุณดุษณี พลอยมีค่า – คุณอรุณี ภาวิไล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเกียรติศักดิ์ สายไทย มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริหารจัดการศูนย์วิจัยนิติกระดูก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วางหรีดและร่วมทำบุญงานศพ คุณแม่บุญยืน ศรีบุญเจริญ ผู้อุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่