ภาพข่าว

          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประชุมหารือผ่านระบบ video conference เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UniNet) ไปยังโรงพยาบาลสมทบทั้ง ๖ แห่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน tele-education และ tele-medicine สนับสนุนนโยบาย Academic/Medical Hub ของคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับคุณนพมาศ อุตะมะ พยาบาลสังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุททองคำ) ประจำปี ๒๕๕๙ จากผลงานดีเด่น นวัตกรรมฝาครอบตาช่วยหยอดตา ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถหยอดตาด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ปลายขวดยาไม่ทิ่มตา น้ำยาหยดตรงกระพุ้งตาล่าง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำยา ลดภาระการพึ่งพาผู้ดูแล โดยจะเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันต้อหินโลก” ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับต้อหิน ให้มีการตื่นตัว และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะฯ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ กรมธนารักษ์ ในโอกาสที่เข้าปรึกษาหารือเรื่องของโครงการ Senior complex ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และคณะฯ ในโอกาสเข้าแสดงความยินดีที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะแพทยศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๘ ร่วมกับคณบดีและผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเด็นด้านการบริหาร เรื่องอัตรากำลังคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้านการศึกษา เรื่องการอบรมแพทย์ใช้ทุน Peer teaching ด้านการวิจัย เรื่อง การทำวิจัยร่วมระหว่างภาควิชาคลินิกและปรีคลินิก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพวิจัยแก่นักศึกษาแพทย์ และด้านโรงพยาบาล เรื่องนโยบายและกลไกการให้บริการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support ( Provider course) ” รุ่นที่ ๘๐ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๔,๔๖๖.๕๘.- บาท จากโรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ ในนามบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน Run to Give 2016 นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณชูเกียรติ พรหมธาดา ผู้อำนวยการ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.เศรษฐพงษ์ บุญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับโล่รางวัลชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ HA ๒๐๑๗ จาก นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HACC) ทั่วประเทศ ๕ แห่ง ในการประชุม 18th HA National Forum 2017 เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายสรุปการดำเนินงานของ หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีที่เข้าศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน “โรคลมชัก” วิทยากรโดย อ.พญ กมรวรรณ กตัญญูวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม่          รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยสารสนเทศ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ขอแสดงความยินดี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation ระหว่างวันที่ ๒๑ กพ. ๒๕๖๐-๒๐ กพ. ๒๕๖๓ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย่มี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ ในการประชุม 18th HA National Forum 2017 เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อินแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยสารสนเทศ มช., ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือในการวางแนวทางด้านบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์ มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่สิ้นสุดวาระการบริหารงานในฐานะหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสประชุมกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครบวาระ และได้ให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ (CEO) และ นพ.ดำรง เลาหะพรสวรรค์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) บริษัท Nature Biotec จำกัด ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.เกวลี อุณจักร ที่ปรึกษาศูนย์โรคเบาหวานภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายเบาหวานชนิดที่ ๑” ให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ และผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สหสาขาของโรงพยาบาลและเครื่อข่ายโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอพัก ๗๐๐ ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณาจารย์สาขาต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์ NCD คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          หน่วยวิจัยทางคลินิก ร่วมแสดงความยินดี แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ สำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเนท์ เทเลวิชั่น จำกัด(วีทีวี) มอบเงินบริจาคจำนวน ๖,๖๘๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.ธนกร ไชยจินดา ศิลปิน ภาพวาด Original สีน้ำ มอบภาพวาดสีน้ำให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไตวายเรื้อรัง พร้อมทั้งแนะแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานประชุมเตรียมงานสวนดอกร้อยดวงใจรูปแบบใหม่ ร่วมกับ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์คณะการสื่อสารมวล มช. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ชื่นจงกลกุล และหน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลัง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช          คุณผุสดี ศรีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ รศ.นพ.กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์ อาจารย์อาวุโส และผู้อุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณธนี พหลโยธิน ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , กรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Margaret Fitch จาก Faculty of Nursing, University of Toronto ประเทศแคนาดา ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professor Dr. Margaret Fitch จาก Faculty of Nursing, University of Toronto ประเทศแคนาดา ในโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมเยือน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อการวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ วาระบริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให้กับคณะผู้บริหาร โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มช. ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรติล้านนา เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นพ.สมพร คำผง ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท Healthcare Expert Group (Thailand) ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI แก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ควินไทล์ส (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ หน่วยวิจัยทางคลินิก (CM-CTU)อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “โภชนาการดี สุขภาพดี” เพื่อให้ความรู้แก่นักโภชนาการ พนักงานโภชนาการ และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสาร มช. แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรผู้ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ ตามแนวทาง EdPEx สู่ระดับ ๓๐๐ ครั้งที่ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๔ “๑๐ TOPICS in NEUROLOGY” จัดโดยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคทางระบบประสาท โดยนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ชโนดม เพียรกุศล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Implementation of Public Basic Life Support to Improve Outcomes of Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Thailand          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Intracellular Calcium Signaling in Response to Autonomic Modulations in Iron-Overloaded Human Ventricular Cardiomyocytes          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) จาก ปธพ. ๑-๔ ภาคเหนือ และ ปธพ. ๕ เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Public Health Poster งานประชุมนานาชาติ East Asian Medical Students Conference ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "Climate Change and Medicine" (EAMSC) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานพิธีเปิด งานวิ่งรักสมอง “สวนดอกมินิมาราธอน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่