ภาพข่าว

          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมสัมมนาเพื่อความร่วมมือทางการวิจัยระหว่าง University of Malaya และ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางการวิจัยในด้าน Urology, Psychiatry และ Tropical Medicine เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม การเรียนรู้แบบ Active Learning (Learning with iPad) จำนวน ๔ รุ่น ให้แก่อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และ ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิติ ธีระเธียร Accredited Professional Development Consultant เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน Mahidol Healthy Day 2017 ซึ่งจัดโดยโครงงานมหิดล นักศึกษา ๖ คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน อาทิการบรรยายพิเศษเรื่องโรคซึมเศร้า การตรวจสุขภาพช่องปาก การช่วยฟื้นคืนชีพ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง สมุนไพรไทย เพศศึกษา ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตรวจคุณภาพไข่ไก่ สัตว์หาดูยาก การรับบริจาคโลหิต และการประกวดวงดนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "เรียนรู้ เข้าใจ รับมือ โรคซึมเศร้า" ให้แก่ ผู้สนใจได้รับฟัง ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้สู่ชุมชน ในงาน Mahidol Healthy Day 2017 ซึ่งจัดโดยโครงงานมหิดล นักศึกษา ๖ คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          เนื่องในโอกาส วันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะแพทยศาสตร์ มช.นำโดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดร. หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่          เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะ สถาบัน หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะฯ นำบุคลากรเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายแด่พระองค์ท่าน โดยมีคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มช.คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ในนามตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่          เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดให้มีพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผศ. นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.รวมทั้ง ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ธีระ ทองสง ในโอกาสได้รับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ (ทองคำ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ โดยจะทรงพระกรุณาเสด็จไปประทานรางวัลดังกล่าวในงาน "หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร" ในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.          รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนคุณเพชรรัตน์ ยิ่งชัชวาลย์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          วันนี้เวลา 15.30-16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน " เข้าใจ รับมือ โรคซึมเศร้า" วิทยากรโดย ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามรับชมได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและจัดการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. ประชุมร่วมกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และทีมงาน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และ ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๕๐ ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดยมี ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.          คุณขนิษฐา เชิดสถิรกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 540,000.- บาท สมทบทนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อทุนภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดแยกขยะ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ เรื่องจำนวน และเตรียมการในการเบิกถังขยะสำหรับวางในบริเวณต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ของคณะฯและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Bounthome Samountry, MD, Vice Rector, University of Health Sciences และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่มาเยี่ยมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร เป็นผู้แทน คุณเอมนิภา ปิยวานันท์ มารดา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ พร้อมครอบครัวร้านทรงนำ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณกฤษกมล สุภัคกนก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน คุณวนิดา ใจโฮ้ง ผู้จัดการสาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณรังสรรค์ กันทาหงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฯ เป็นตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสงฆ์สุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณะผูบริหาร บุคลากร และ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ การแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 ให้แก่ ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชนะเลิศประเภททีมหญิงคู่ โดยมีทีม PEA ม่วนชื่น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ทีมราชนาวี(1)และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม SNB( 2) สำหรับประเภททีม วี ไอ พี ชนะเลิศได้แก่ทีมนิรุต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมป้าอ้วน (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมป้าอ้วน(2)และรองชนะเลิศอันดับ3 ได้แก่ทีมสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ การแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2560 ให้แก่ ทีมเสี่ยหน่อง ชนะเลิศประเภททีมชาย ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีทีม บุญญิสา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมขนส่งทหารเรือและรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม SNB เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขัน เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2560 โดยมีนักกีฬาเปตองจากทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. พนัส เฉลิมแสนยากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ พญ. สายฝน บริสุทธิ์ธิบัณฑิต จากโรงพยาบาลเทพปัญญา 2 เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตเรื่อง " พัฒนากายและจิต ด้วยเทคนิค เต้าเต๋อซิ่นซี ใน "กิจกรรมบรรยายให้ความรู้วันที่ 6 ของงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสิน - คุณณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ คลินิค 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ จัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐ” ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง วิทยากรโดย คุณธวัชสินธุ์ ศรีสุวรรณ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และคุณกานต์ สุขสานต์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๕ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ นักกีฬาครอสเวิ์รดทีมชาติไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "Journey of Life : ครอสเวิร์ดกับลมหายใจของหมอคนหนึ่ง " กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณนพพัน ศิลปิกุล คุณพัฒนา ศิลปิกุล และ คุณศิริรัตน์ พิมสาร มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ คลินิค 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.(พิเศษ) พญ.ธัญญา เชฎฐากุล นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “การให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการใช้อินซูลินรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : เทคนิคการแนะนำผู้ป่วยในการเริ่มอินซูลิน” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.และประธานศูนย์โรคเบาหวานภาคเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียน และปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทรงนำดอกไม้พระราชทานและของที่ระลึก พระราชทานมอบให้แก่ผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          แพทย์จีน อธิราช ปันทะนันท์ แพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง " การแพทย์แผนจีน ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย " กิจกรรมบรรยายให้ความรู้แกรนด์ราวด์ ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดหอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว (Ventilator Dependent Unit : VDU) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ การดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยมี ศ.คลินิค พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสพร้อมด้วย คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอผู้ป่วย VDU ชั้น 5 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          แพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๗ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๑๖,๕๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณธนกร ตนานุวัฒน์ - คุณศศิมา วีระโชติไกร พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องให้การบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่นสั้น จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยมี ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล รองหัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม “Advance Cardiovascula Life Support” (ACLS) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ ๙๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Medical book day ครั้งที่ 13 และมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ ผู้ใช้งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และคณะกรรมการดำเนินงาน Medical book day ครั้งที่ 13 ร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง ดอยเชียงดาว -ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ในงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องพิพิธพัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (Fundamental Occupational Medicine for Physicians) หลักสูตร ๒ เดือน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย คุณปิยะภรณ์ ขันธราช หัวหน้างานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมในงานแสดงมุทิตาจิต แด่หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 " ถักทอสายใย ร้อยดวงใจมุทิตา " ซึ่งชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม รติล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่ แสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช.มีผู้เกษียณอายุราชการ จากภาควิชา ฝ่ายและงานต่างๆจำนวน ๑๕๗ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย" โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์และคณะต่างๆ รวมถึงนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณยุวดี - คุณจิระวัฒน์ วัชรปรีชา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง และสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณปริชัย คำสุข มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐,๒๑๒ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมชมโรงพยาบาลสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 1,100 เตียง เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช.และโรงพยาบาลสิบสองปันนา ทั้งนี้ทางโรงพยาบาล สิบสองปันนา มีความประสงค์ ที่จะส่ง บุคลากรทางการแพทย์ มาเรียนหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาล ทั้งระดับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและให้ทางคณะฯส่งผู้เชี่ยวชาญไปแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งส่ง บุคลากรทางการแพทย์ มาศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560          ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.เยี่ยมชมโรงพยาบาลผูเอ๋อ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 1800 เตียง พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชนท้องถิ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลหงเหอ ผูเอ๋อ และสิบสองปันนา ตามคำเชิญของทั้ง 3 โรงพยาบาล เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช.และโรงพยาบาลหงเหอ ผูเอ๋อ และสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 -28 กันยายน 2560          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดมือ " Suandok Hand Hygiene Day 2017 " ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยการล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณพายุรี ชมภูแก้ว ผู้แทน ทพ.ญ.ปิยะรัตน์ สินเจริญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี รศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          เจ้าวรจักร - คุณอัศร์ศริพร ณ เชียงตุง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี โดยมี รศ.นพ. สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจกระดูกและข้อ ชั้น ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสมศักดิ์ - คุณสุดารัตน์ จันทร์น้อย มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี โดยมี รศ.นพ. สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจกระดูกและข้อ ชั้น ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.และงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีทำบุญ ในโอกาส เปิดห้องตรวจกระดูกและข้อ (opd.10) แห่งใหม่ โดยมี รศ.นพ. สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องตรวจกระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิ่งมหากุศลมหิดล 60 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายวิ่งมหากุศลมหิดล' 60 ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิ่ง จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมาก โดย รายได้ จากการบริจาคร่วมวิ่งในครั้งนี้ นำเข้าสมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมประชุมกับผู้บริหารของโรงพยาบาล เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลหงเหอ ผูเอ๋อ และสิบสองปันนา ตามคำเชิญของทั้ง 3 โรงพยาบาล เพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช.และโรงพยาบาลหงเหอ ผูเอ๋อ และสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 -28 กันยายน 2560          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานจอดรถจามจุรี หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมงานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ. อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง จากนพ. ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 100,000 บาท และเป็นผู้แทน พญ.บลวดี กาญจนพิทักษ์ สมทบทุน จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญอาคารใหม่สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารใหม่สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะโหรพยากรณ์จิตอาสา จัดกิจกรรมห้องโหรเพื่อการกุศล มหิดล'๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ทุน “บูชาพระคุณบรรพชนสกุล ก่อเจริญชัย” โดยคุณอรรณพ ก่อเจริญชัย และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.ทพ.ทะนง - ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. และสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.ศุภชัย - พญ.จุรีย์ เชื้อรัตนพงษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ. ณรงค์ มณีทอน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ผศ. นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญเลิศ แก้วใส หัวหน้างานอาคารสถานที่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( วาระบริหารระหว่าง สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ ) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหนังสือวารสาร MUAN 2016 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแจกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ จาก นศพ.ปวริศร์ ปิยะชน ประธานชมรมวารสาร สโมสรนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านคลินิกหัวใจล้มเหลว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ชั้น ๘ อาคารศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดโครงการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ " การจัดการขยะที่ถูกต้อง " เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแยกประเภทของขยะ และการจัดการขยะที่ถูกวิธี อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดงบประมาณ ที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ ทั้งช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร รวมไปถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกให้น้อยลงวิทยากรโดย ดร. แววดาว ทวีชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และคุณศรีทัย ศรีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล ทั้งนี้จัดให้มีการสื่อสารจำนวน 10 รุ่น ในวันที่ 15 ,18 และ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ชมรมหมอน้อยเพื่อสังคม สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เพื่อให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกรณีฉุกเฉินและสามารถนำไปต่อยอด สื่อให้ตัวแทนสามารถนำไปสอน ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน คนอื่น ๆได้ทราบต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          พระครูปลัดอานนท์ อาทิตตฺธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาษ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอผู้ป่วยชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายความก้าวหน้างานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ ตามความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ห้องสมุด ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ หลักสูตร ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          งานช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (ปั๊มหัวใจ) โดยครู 30 และครูฝึกหัดอีก 50 คน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปกว่า 200 คน มีความรู้ในการช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย เป็นวิทยากร บันทึกเทปโทรทัศน์ ให้ความรู้เรื่องผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเชิญชวน บริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการ"สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย " ในรายการโทรทัศน์ "Heart Talk with Tin" เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒๔ กทม.          บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด โดย คุณบวรเวทย์ - คุณวธัญญู ตันตรานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี รศ.นพ. วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มช.          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด โดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานกรรมการ เลขานุการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาตร์ มช. เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเชิญชวน บริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการ"สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย ทางคลื่นวิทยุ FM๙๙ แอ็คทีฟ เรดิโอ คลื่นเมืองไทยแข็งแรง อสมท. ดำเนินรายการโดยคุณสมเกียรติ คุณนิธิพงศ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง ผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเชิญชวน รับชมรายการโทรทัศน์ "สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย " ในรายการโทรทัศน์ "รถปลดทุกข์ " เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ทางไทยรัฐทีวี กทม.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย เป็นวิทยากร บันทึกเทปโทรทัศน์ ให้ความรู้เรื่องผู้ป่วยประคับประคอง และระยะท้าย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเชิญชวน บริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการ"สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย " ในรายการโทรทัศน์ " เนชั่น ข่าวเช้า " เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเนชั่นทีวี กทม.          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุม “Excellent Care For Aging” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากภายในคณะฯและโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร พยาบาลอบรมเฉพาะทางเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง) ให้แก่ พยาบาลฝึกอบรมเฉพาะทางเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระราชคุณาภรณ์กานต์ อุทธิยานนท์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน บริจาคทีวีสี จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๕,๙๙๙.- บาท ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุณรวิณัฏฐ์ จิตรดาอ่อนน้อม หัวหน้าหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ E-posters จากผลงานที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ สอนวิชาการช่วยชีวิต ( CPR )ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ในการประชุม AMEE ๒๐๑๗ ( An International Association For Medical Education ) เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ ๒ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อรพิน สันติธีรากุล จากคณะบริหารธุรกิจ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจและพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “การบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อรพิน สันติธีรากุล จากคณะบริหารธุรกิจ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจและพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าว รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อสมท. กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวาริน - คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการ และคุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.หรือ Thai PBS ) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสุภาพ คลี่ขจาย ที่ปรึกษาไทยรัฐทีวี และนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล, คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ผู้อำนวยการสถานีไทยรัฐทีวี เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการไทยรัฐทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสมภพ จันทร์ฟัก บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ อสมท. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุ อสมท. กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยือน พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณประภา เหตระกูล (ศรีนวลนัด) ประธานที่ปรึกษา บริษัทดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณ อติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้แทนคุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Hiroyuki Takei และคณะนักวิจัยจาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือกิจกรรมด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระเดชพระคุณพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทารม) และลูกศิษย์ พร้อมคณะศรัทธาวัดสวนดอกร่วมสมทบทุน รวมประมาณ ๑,๓๘๕,๑๕๙.๕๐ – บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง โดยกิจกรรมมีการแสดงดนตรี สันทนาการต่าง ๆ ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการ ในผลงาน “เครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ o­ne Stop Network” จากการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๙ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณสมเพชร ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชน มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๖๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและนักศึกษาแพทย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิ่งนำ Lead Running Team เตรียมความพร้อมในพิธีเปิด ๓ Gether Run and Ride for Life วิ่งปั่นปันน้ำใจ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระเช้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน ให้แก่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ที่เข้ารับการรักษาอาการต้อหินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธาน กล่าวเปิด การสัมมนาผู้บริหาร 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้าน Food and Health และ Aging Society ในพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านบริหารจัดการทั่วไปร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่