ภาพข่าว

          ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Experience In World Class University (NUS)” ให้แก่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าภาควิชา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัยระดับโลกแก่ผู้เข้ารับฟัง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ร่วมทำบุญปัดเคราะห์ สะเดาะภัยต่าง ๆ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้แทน ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทิจต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางหรีดนมัสการสรีระสังขาร พระอาจารย์ภุชงค์ อภิปุญโญ วัดป่าเทพเนรมิต ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๑๘ สถาบันทั่วประเทศ เพื่อประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารในเรื่องต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ Enjoy Quality every moment “คุณภาพในทุกลมหายใจ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคปวดหลัง ในรายการ “สบาย สบาย ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันจันทร์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางคลื่น FM 93.25 MHz สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่          นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา เป็นตัวแทนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ นศพ.ศรัณ วรปิติรังสี ประธานโครงการ CMU-IMC 2015 เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (CMU-IMC 2015) ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสุณี พงศ์ชัยเดชา พร้อมด้วย คุณจิติศักดิ์ พงศ์ชัยเดชา มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโทยามา ประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Photo Exhibition ซึ่งจัดโดย ชมรมถ่ายภาพและสื่อสร้างสรรค์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมกายอุปกรณ์เทียมจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ ให้แก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ในสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทุกสถาบันในประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ          คุณแม่บัวผัด วงศ์จันทรา มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ชีวิตประจำวันกับโรคมะเร็ง” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศส่วนกุศลศพ คุณพ่อณรงค์ เรืองวิสุทธิ์ ผู้อุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “เมื่อหมอถูกตราหน้าว่าฆ่าคน” ให้แก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ได้รับความรู้ วิทยากรโดย พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร แพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ ๔ จากผลงานหนังสือ “เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน” , นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน , ศ.นพ.ไพทูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และกรรมการแพทยสภา และดำเนินรายการโดย อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช ประธานองค์กรแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแพทย์ในประเทศจีน และโปแลนด์ ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน และแนะนำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณคำไหม ศาสตระบุรุษ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.อนุชา – พญ.ลลิตา ยงสมิทธ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท สมทบกองทุนอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เนื่องใน "วันเบาหวานโลก" ให้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนที่สนใจ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pre-congress : 16th ASEAN ORL-HNS Hand-on Endoscopic Ear Surgery” ให้แก่แพทย์ทางด้านหู คอ จมูก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          โปรดเกล้าฯ ให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน ๙๐๖/๙๐๙/๙๑๑ วางหน้าหีบศพ นายเบิ้ม พุ่มสุข บิดาของ น.ต.ศรีศักดิ์ พุ่มสุข ถวายงานทั้ง ๓ พระองค์ สามีของคุณข้าหลวงนวลศรี พุ่มสุข ณ ห้องหน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.ภักดี สรรค์นิกร ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “AOCMF Seminar-Advances in Reconstruction of Maxillary and Mandibular Defect” ให้แก่แพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “เส้นทางนวัตกรรม” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Lijiang Hospital , Yunnan , China ในโอกาสที่เดินทางมายี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพรายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน "ไมเกรนรักษาได้" วิทยากรโดย อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘          ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทน คณะกรรมการบริหารประจำคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม "9th Joint Seminar on Biomedical Sciences "Research Clusters : A Step Toward Future Collaboration" เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส          ชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศรีประไพ วิภูสันติ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลจาก Kunming Municipal Hospital of TCM, Yunan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลจาก Kunming Municipal Hospital of TCM, Yunan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิรักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อบริการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๘ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๓,๑๑๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          แพทย์หญิงชุติมา ดุลย์มณี - นายแพทย์ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ ๕๐ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันต่างประเทศ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ ครบรอบ ๕๕ ปี โดยมีคุณจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ และ คุณดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CMU OPEN'2015 ชิงถ้วย ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมี อ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ ประธานชมรมกีฬากอล์ฟมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟ Gassan Legacy Golf Club          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผู้แทนคุณเมทินี ศิริสวัสดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ศ.นพ.วิทย์ มีนะกนิษฐ์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สุสานประตูหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก" World Stroke Day 2015 ในงานมีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น, วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง คำนวณ BMI, ให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา ฯลฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมงานแถลงข่าวของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ภายใต้ "โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.๒๕๕๘ ปีที่ ๑๖" เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด โดยทางมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกจะออกหน่วยร่วมกับคาราวานดังกล่าว โดยจัดแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๕๘ ณ สโมสรกองทัพบก กทม.          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย          ร.ท.ชนินทร์ - คุณจณา วรรณดิษฐ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Research Day in Ophthalmology 2014 ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลเรือเอก นายแพทย์จุติ เฉลิมเตียรณ ผู้แทนคุณพงศกร พงษ์ศักดิ์ มอบเครื่องดื่ม IF Fruitamin จำนวน ๑,๐๐๐ ลัง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลเรือเอก นายแพทย์จุติ เฉลิมเตียรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่พยาบาลผู้สำเร็จการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ผู้มีอุปการคุณสูงสุดของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยางนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๖ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๒ ท่าน ให้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ภาควิชาศัลยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรในโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระครูโชติสุวรรณสรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดศาลา ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑๔ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านโรงพยาบาล ด้านการศึกษา การวิจัย และเรื่องอื่น ๆ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนครา จ.หนองคาย          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ , ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ในนามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ วางหรีดเคารพศพคุณแม่พิมพา เตชะพันธุ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.ลำพูน


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่