ภาพข่าว

          พล เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล UN Public Service Awards รับฟังการบรรยายสรุปจาก รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รางวัลชนะเลิศสาขา Improving the delivery of services ผลงาน Improving Publice Medical Care Service through Collaborative Networks (การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ)ในปี ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ถนอมพันธ์ เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Pediatric Adavance Life Support (PALS) สำหรับแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ มรณะภาพครบรอบ ๓๐ ปี และหลวงปู่หนู สุจิตโต มรณะภาพครบรอบ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่          คุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ - คุณวิลาวัณย์ เศวตเศรนี มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องตรวจพิเศษเด็ก ๑ ชั้น ๖ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทน รศ.ดร.คมฤกต เล็กสกุล บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ หลัง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ศ.นพ.คม สุคนธสสรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรุนแรงภายในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือชีวิตและการขนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Adavance Cardiac Life Support (ACLS) สำหรับแพทย์และพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลกรุงเทพ – เชียงใหม่ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง “เชื้อจุลชีพก่อโรคในคนที่พบบ่อยและการป้องกัน” ครั้งที่ ๑๔ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมและประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคุณภาพ เรื่อง “Healing Environment” โดยมี ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโครงสร้างของสถานพยาบาลในประเทศไทย เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแพทย์ Mr. Anton Aschaber จาก Medical University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ที่เสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ ที่ดินบริเวณหมู่บ้านท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน ที่มีรายได้น้อยจากเงินทุนสวัสดิการจากองค์การเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท อัพไรท์ เฮลส์แคร์ จำกัด โดยคุณไสว นุ่นเส้ง กรรมการผู้จัดการ บริจาคหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์ หุ่นทำคลอด จำนวน ๓ ชุด มูลค่ารวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบโล่รางวัล Best Practice และ Good Practice ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล Best Practice โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์และศูนย์พิษระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เรื่อง “สุขภาพชุมชน : การทำงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน และสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณภัชรดา สวยสม ในนามคุณจตุวรรณ สุรินทร์อมร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๙๙๙ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ บริจาคเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ , เครื่องป้องกันเส้นเลือดดำอุดตันที่ขา และกล้องส่องตรวจลำไส้ตรง รวมมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท เจริญศิลป์การแว่นท่าแพ , บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ (กรุ๊ป) จำกัด และครอบครัวคุณแม่สุรีย์พร คองประเสริฐ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๕ คัน ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ (กรุ๊ป) จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ผู้อุปการคุณและทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บ้านเลขที่ ๗๓/๖ หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เรื่อง “หลับสบาย หายกรน” ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา ณ คลินิกนอนกรนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าคลินิกนอนกรน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “16th HA Northern Regional Forum : จินตนาการ สร้างสรรค์คุณภาพ” ครั้งที่ ๑๖ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก จุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากร หน่วยงานและโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการมีระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำงาน ระหว่างวันที่ ๑๘–๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๓ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Les Miserable , the musical dinner ครั้งที่ ๒ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ จัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสที่ดำเนินกิจการย่างเข้าสู่ปีที่ ๒๕ โดยมี คุณสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๑๙ ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งครบรอบ ๒๖ ปี โดยมี ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๑ อาคารใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๑๓ บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน ๒๐ คัน มูลค่า ๕๓,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่และพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ มอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดได้แก่ เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย โดยมี รศ.นพ.สัตยา โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการให้บริการ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และฝ่ายการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติบทบาทผู้บริหารการพยาบาล โดยเน้นการสังเกต วิเคราะห์ และเสนอแนวทางปรับปรุงการบริหารการพยาบาล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารการพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.รักษ์ – รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่