ภาพข่าว

          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ ๘ “แซ่ซ้อง ก้องหล้า พระบิดา การแพทย์ไทย” ให้แก่อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมศักดิ์ – คุณสุดารัตน์ จันทร์น้อย มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศให้แก่ห้องตรวจเบอร์ ๑๐ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ผศ.ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.อุดม ชัยทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “เรือนล้านนา : ตัวตนคนเมือง” เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่          รศ.สุนันทา รัตนาวะดี บริจาคเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องหน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก ต.อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอรัญวิเวก ต.อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่          สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ และสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ “โครงการถักทอสายใย” ถักหมวกไหมพรมเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคเลือดและมะเร็งที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด มอบหมวกไหมพรม จำนวน ๑๕๐ ใบ ให้แก่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณรัชนี คูรุ่งเรือง ในนาม คุณแม่สายพิน แซ่คู มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ และสมทบทุนจัดซื้อโลงศพผู้ป่วยอนาถา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอรัญวิเวก ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์ชลธร บุญศรี และคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” ผู้ซึ่งนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.นพ.จตุรงค์ กันชัย หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พล.ต.นพ.นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในนามโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๑๑,๗๕๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอารีย์ กุณนะ หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล (IC) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิ์รักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๘ และมอบรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.บัญชา - คุณสงบ ปัญญาตรง มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย" ”โดยมี ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ นิตยสารสกุลไทย กรุงเทพฯ          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หนังสือพิมพ์มติชน กรุงเทพฯ          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา” เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา รณรงค์บริจาคดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการนิทรรศการสัญจร “ลดพุง ลดโรค” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักในภาวะอ้วนลงพุง อันตรายของไขมันในช่องท้องที่นำไปสู่การเกิดโรค เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเป็นประธานในพิธีสักการะพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ fm ๑๐๐.๕ MHz เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมทีมพิธีกรรายการตื่นมาคุย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม ดร.ประภา เหตระกูล (ศรีนวลนัด) บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะแพทยศาตร์ มช. เข้าเยี่ยม คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวาริน - คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้สูงวัยปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด          คุณประวิทย์ ธงชัยระวีวัฒน์ ในนามบริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเกสร ธีระกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม ประจำปี ๒๕๕๘” ให้แก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไปฟัง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Adavance Cardiac Life Support (ACLS) สำหรับพยาบาลในงานวิกฤต สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหาร เข้าคารวะ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบวันเกิด เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ครอบครัวเชื้อมโนชาญ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การกำจัดสารเคมีของคณะ / สถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีและผู้สนใจฟัง วิทยากรโดย อ.ดร.เภสัชกรสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ เลขานุการ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง โดยกิจกรรมมีการแสดงดนตรี สันทนาการต่าง ๆ ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน มอบปัจจัย เครื่องอุปโภค เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปิดกล้องละครกึ่งสารคดี “๓ เรื่องราวจากชีวิตจริง สู่คำตอบลมหายใจของผู้สูงวัย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Anbin Ezhilan and Mr. Bunvirak , Assistant to Executive Vice President จาก University of Puthisastra, ประเทศกัมพูชา ในโอกาสที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร ด้านการวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับอาจารย์ใหม่” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ ในทำการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับแพทย์จากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกอบรมเรื่อง International Short-Course Training o­n Infectious Diseases and HIV Medicine ของหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน” ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าอาคารสงฆ์อาพาธ “สุจิตโต” ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อระดมทุนนิธิสงฆ์อาพาธ สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าภัตตาหาร และค่าพาหนะ ถวายแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อ.นพ.รักษ์ - รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ ชั้น ๑ อาคารสุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ. วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตรจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่          คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพุธบ่าย (Grand Round) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing an English Medical Record Episode 2” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์ฟัง วิทยากรโดย อ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ , อ.นาริสา ฮานาซากิ (ครูพี่ริสา), อ.ธภัชชา วงศ์กาสิทธิ์ (ครูพี่นิสชิน) และ ผศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สโมสรนักศึกษา ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนิทรรศการ และกิจกรรมหารายได้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ ต่าง ๆ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ได้มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิราชสมาทร คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๙๗,๘๑๗.๓๙ บาท , กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๕๗,๑๘๒ บาท , โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๕๗,๑๘๒ บาท และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ จำนวน ๕๗,๑๘๒ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖๙,๓๖๓.๓๙ บาท เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ฉลองชัยก้าวสู่ปีที่ ๔๖ โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับบุคลากรพยาบาลใหม่ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะประชุมสัมมนาคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและกระบวนการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่